Po­si­ti­ve til nye han­dels­sam­ta­ler

Rogalands Avis - - Verden -

TOLL: Ki­na gjen­opp­tar gjer­ne han­dels­sam­ta­ler med USA, etter at lan­de­ne den sis­te ti­den har inn­ført toll på en rek­ke av hver­and­res va­rer. På en presse­kon­fe­ran­se i går be­kref­tet tal­s­per­son Gao Feng ved det ki­ne­sis­ke fi­nans­de­par­te­men­tet at de har mot­tatt en in­vi­ta­sjon fra ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter om å gjen­opp­ta sam­ta­ler, og at de øns­ker den vel­kom­men.

– Den ki­ne­sis­ke siden me­ner at es­ka­le­rin­gen av han­dels­kon­flik­ten ikke er i par­te­nes in­ter­es­se, sa Feng.

USA var først ute med å inn­føre 25 pro­sent toll på en rek­ke ki­ne­sis­ke va­rer. Ki­na svar­te kort tid etter med å inn­føre en til­sva­ren­de toll på ame­ri­kans­ke va­rer.

Ny­he­ten om de fore­slåt­te sam­ta­le­ne kom­mer un­der en uke etter at pre­si­dent Do­nald Trump tru­et med å inn­føre toll på alt USA im­por­te­rer fra Ki­na. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.