Trap­per opp «fa­ke news»-kri­gen

SYRIA: I et grovt ek­sem­pel på «fa­ke news» an­kla­ger Russ­land opp­rø­rer­ne i Syria for å lage fals­ke ny­he­ter. Stri­den er del av opp­trap­pin­gen før det sto­re sla­get om den sis­te opp­rørs­pro­vin­sen Id­lib.

Rogalands Avis - - Verden - RO­GER HER­CZ Uten­riks­jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen ro­ger.her­cz@dags­avi­sen.no

JAFFA (Dags­avi­sen): Iføl­ge den Pu­tin­do­mi­ner­te fjern­syns­ka­na­len Rus­sia To­day sam­ar­bei­der nød­hjelps­mann­ska­pet i De hvi­te hjel­me­ne med isla­mis­te­ne i Al Qai­da og la­ger fab­rik­ker­te vi­deo­opp­tak som skal ska­pe et inn­trykk av at Syria har brukt kje­mis­ke masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen mot si­vi­le i Id­lib.

«En rek­ke fjern­syns­ka­na­ler i Midtøsten samt en ame­ri­kansk ka­nal har fil­met ni vi­deo­er i Id­lib-pro­vin­sen av fab­rik­ker­te kje­mis­ke an­grep, he­ter det fra det rus­sis­ke for­sva­ret, iføl­ge Rus­sia To­day. Sa­ken er også delt over 6000 gan­ger på Face­bo­ok.

Iføl­ge det rus­sis­ke for­sva­ret ble 22 barn og de­res for­eld­re pluk­ket ut til å spil­le ofre i vi­deo­opp­ta­ke­ne. And­re kid­nap­pe­de barn er gjort kla­re til å plas­se­res som «døde» i sce­ne­ne. Sa­ken sier vi­de­re at De hvi­te hjel­me­ne selv ak­ter å bru­ke kje­mis­ke vå­pen for å leg­ge skyl­den på Syria.

Des­in­for­ma­sjo­nen er en advarsel til si­vil­be­folk­nin­gen.

Gu­ney Yil­diz, Syria-eks­pert

Ikke som før

Iføl­ge Sam Leh­man-wil­zig, en is­ra­elsk fors­ker på media og pro­pa­gan­da, har den­ne ty­pen des­in­for­ma­sjon ek­sis­tert i godt over 100 år. Det nye er at de fals­ke ny­he­te­ne er blitt vans­ke­li­ge­re å av­slø­re.

– For det førs­te er det så mye des­in­for­ma­sjon der ute nå at det blir vans­ke­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re å skil­le vir­ke­lig­he­ten fra opp­spinn. Og for det and­re er des­in­for­ma­sjo­nen ikke bare ment å på­vir­ke vårt syn på for ek­sem­pel en kon­flikt, men å un­der­gra­ve hele vår til­tro til selve de­mo­kra­ti­et, sier han til Dags­avi­sen.

Mens des­in­for­ma­sjon har va­ert en del av krig­fø­ring siden medie­nes mor­gen, har pre­si­dent Do­nald Trump po­pu­la­ri­sert be­gre­pet «fa­ke news». Prak­tisk talt hver gang er Trumps an­kla­ger om «fa­ke news» kun for­søk på å un­der­gra­ve til­li­ten til det som fak­tisk vi­ser seg å va­ere på­li­te­li­ge ny­he­ter.

Gu­ney Yil­diz, en Lon­don-ba­sert eks­pert på Syria, sier at an­kla­ge­ne om ma­ni­pu­ler­te vi­deo­opp­tak av kje­mis­ke an­grep i seg selv kan va­ere en advarsel til si­vil­be­folk­nin­gen i Id­lib. Både Syria og Russ­land leg­ger ikke skjul på at de gjør seg kla­re til et stort an­grep på den sis­te pro­vin­sen som ennå er un­der opp­rø­rer­nes kon­troll, og den for­ven­te­de of­fen­si­ven blir al­le­re­de be­skre­vet som «alle kri­gers mor».

– Med den­ne des­in­for­ma­sjo­nen kan de sig­na­li­se­re til lo­kal­be­folk­nin­gen i Id­lib at de ak­ter å bru­ke kje­mis­ke vå­pen, men at de så vil leg­ge skyl­den på opp­rø­rer­ne, sier Yil­diz til Dags­avi­sen.

Pre­si­dent Bashar As­sad har gjen­tat­te gan­ger tid­li­ge­re brukt kje­mis­ke masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen mot sine egne. Opp til tre mil­lio­ner men­nes­ker skal for tida be­fin­ne seg i Id­lib-pro­vin­sen.

– Alle si­der be­nyt­ter seg av des­in­for­ma­sjon i krig, men det­te sis­te fra Russ­land var kan­skje litt dum­me­re enn det mes­te av det vi har sett til nå. Men hvis du leg­ger det­te sammen med alt det and­re som har kom­met tid­li­ge­re, vil det ha en på­virk­ning. Det er jo nok av blog­ge­re og and­re i Ves­ten som vil tro på det­te, sier han.

Da­oud Kuttab, en pro­fes­sor i jour­na­lis­tikk fra nabo­lan­det Jor­dan, sier at ny tek­no­lo­gi og so­sia­le medi­er har hatt en po­si­tiv ef­fekt ge­ne­relt, siden «dør­vak­te­ne» som hind­ret van­li­ge folks del­ta­kel­se ikke len­ger er der. Men, sier han, si­tua­sjo­nen i Syria er unik.

– Vir­ke­lig­he­ten der er så far­lig at man­ge ikke tør rei­se dit, og da blir ak­ti­vis­ter med en agen­da lett gitt ufor­holds­mes­sig på­virk­nings­kraft, for­tel­ler han oss.

For­bud­te vå­pen

Syria, som har sit­tet på et av ver­dens størs­te ar­se­nal av kje­mis­ke masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen, har ald­ri inn­røm­met å ha brukt sli­ke vå­pen mot si­vi­le i den sju år lan­ge bor­ger­kri­gen. Men OPCW, Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud av kje­mis­ke vå­pen, har be­kref­tet fle­re gan­ger, ba­sert på un­der­sø­kel­sen av jor­den fra kamp­om­rå­de­ne, at kje­mis­ke vå­pen er blitt brukt. Og etter et an­grep mot øst­li­ge Ghouta i au­gust 2013, der over 1000 men­nes­ker kan ha blitt drept, tru­et da også USA med å an­gri­pe Syria. Men Russ­land grep så inn, og mek­let fram en av­ta­le der Syria fri­vil­lig skul­le gi fra seg hele sitt kje­mis­ke vå­pen­ar­se­nal. Se­ne­re har det kom­met fram at Da­mas­kus ikke kan ha over­le­vert alt de had­de.

I tid­li­ge­re for­søk på å gjen­vin­ne tap­te de­ler av Syria, har As­sad og hans al­li­er­te, Russ­land, Iran og den li­ba­ne­sis­ke Hiz­bal­lah-ge­ril­ja­en, tatt i bruk bru­ta­le mid­ler, in­klu­dert be­visst ut­sul­ting av opp­rørs­om­rå­de­ne og alt­så bom­bar­de­ring med kje­mis­ke vå­pen.

FORBEREDER SEG: En fa­mi­lie i opp­rø­rer­pro­vin­sen Id­lib prø­ver på hjemme­lag­de gass­mas­ker. «Fa­ke news» om bruk av kje­mis­ke vå­pen kan va­ere en advarsel om at As­sads styr­ker har tenkt å bru­ke sli­ke vå­pen i det fore­stå­en­de stor­an­gre­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.