Stor­bri­tan­nia felt for ulov­lig over­vå­king av jour­na­lis­ter

Rogalands Avis - - Verden -

OVER­VÅ­KING: Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len me­ner bri­tisk etter­ret­ning har kren­ket men­neske­ret­tig­he­te­ne gjen­nom sin over­vå­king av kom­mu­ni­ka­sjon på net­tet. Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg kon­klu­de­rer med at det bri­tis­ke etter­ret­nings­pro­gram­met har kren­ket men­neske­ret­tig­he­te­ne på fle­re punk­ter. Det skyl­des spe­si­elt at Stor­bri­tan­nia ikke har gjort nok for å be­skyt­te jour­na­lis­ter og de­res kil­der. Masse­over­vå­kin­gen er ikke ulov­lig i seg selv, un­der­stre­ker dom­sto­len i Stras­bourg. Men over­vå­kin­gen er gjort på en slik måte at pri­vat­li­vets fred, som er sik­ret gjen­nom men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nens ar­tik­kel 8, ikke har fått til­strek­ke­lig vern. Dom­sto­lens be­grun­ner det­te med at Stor­bri­tan­nia ikke har gjort nok for å sik­re uav­hen­gig til­syn med hvor­dan etter­ret­nin­gen har fil­trert kom­mu­ni­ka­sjo­nen og valgt ut hvil­ke de­ler av den som skal un­der­sø­kes na­er­me­re.

Stor­bri­tan­nia fel­les dess­uten for brudd på ar­tik­kel 10, som sik­rer yt­rings­fri­he­ten. Det­te be­grun­nes med at Stor­bri­tan­nia har gjort for lite for å sik­re at over­vå­kin­gen ikke fø­rer til kren­kel­ser av jour­na­lis­ters kilde­vern. Fa­ren for å bli av­slørt kan føre til at kil­der ve­grer seg mer for å snak­ke med jour­na­lis­ter, på­pe­ker dom­sto­len, som der­for me­ner at yt­rings­fri­he­ten er tru­et.

Sa­ken byg­ger på opp­lys­nin­ger fra Ed­ward Snow­den, som i 2013 av­slør­te pro­gram­mer for masse­over­vå­king i både Stor­bri­tan­nia og USA. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.