Tar selv­kri­tikk på Ro­hin­g­ya-hånd­te­ring

Rogalands Avis - - Verden -

HANOI: My­an­mars le­der Aung San Suu Kyi sier mi­li­ta­e­rets hånd­te­ring av ro­hin­g­ya-kri­sen kun­ne va­ert hånd­tert bed­re, men støt­ter dom­men mot Reu­ters­jour­na­lis­te­ne.

– Det er selv­føl­ge­lig må­ter, i etterpå­klok­ska­pens lys, si­tua­sjo­nen kun­ne va­ert hånd­tert bed­re, sa Suu Kyi i en tale un­der Ver­dens øko­no­mis­ke fo­rum i Hanoi ons­dag.

Masse­drap

Over 700.000 ro­hin­g­ya­er flyk­tet for et år siden til Bang­la­desh fra den vest­li­ge del­sta­ten Rak­hi­ne i My­an­mar etter at ha­eren iverk­sat­te en bru­tal mi­li­taer­ak­sjon i om­rå­det. Ha­eren an­kla­ges for masse­vold­tekt, masse­drap, og for å ha satt fyr på hele ro­hin­g­ya­lands­byer un­der den bru­ta­le ak­sjo­nen.

– Men vi me­ner at for å opp­rett­hol­de lang­sik­tig sik­ker­het og sta­bi­li­tet må vi opp­tre ri­me­lig over­for alle si­der. Vi kan ikke vel­ge hvem som skal va­ere be­skyt­tet av lo­ven, sa hun vi­de­re iføl­ge Reu­ters. Aung San Suu Kyi, My­an­mars le­der

Støt­ter jour­na­list-dom

Den my­an­mars­ke le­de­ren tok også mu­lig­he­ten til å bry­te still­he­ten om de to Reu­ters­jour­na­lis­te­ne som ny­lig ble dømt til sju års feng­sel for å va­ere i be­sit­tel­se av hem­me­lig­stemp­le­de do­ku­men­ter med stats­hem­me­lig­he­ter.

– De ble ikke fengs­let for­di de var jour­na­lis­ter, men for­di retten har be­stemt at de brøt lo­ven, sa hun i sin førs­te di­rek­te ut­ta­lel­se om sa­ken.

Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) job­bet med å av­dek­ke over­grep i del­sta­ten Rak­hi­ne og dra­pe­ne på den mus­lims­ke ro­hin­g­ya­mi­no­ri­te­ten da de ble på­gre­pet i de­sem­ber i fjor. EU, USA, Stor­bri­tan­nia og men­neske­retts­grup­per har for­dømt dom­men, og kre­ver i lik­het med FN at jour­na­lis­te­ne slip­pes fri.

Vi­de­re i ta­len ut­ford­ret Suu Kyi kri­ti­ker­ne til å vise til hvil­ket grunn­lag de har for å mene at de to er ut­satt for jus­tis­mord.

– Sa­ken ble holdt for åpne dø­rer. Jeg tror ikke no­en har tatt seg bry­et med å lese dom­me­rens opp­sum­me­ring.

Folke­mord

Fn-grans­ke­re me­ner My­an­mars øvers­te mi­li­ta­ere le­de­re må stil­les til an­svar for folke­mord og for­bry­tel­ser mot men­nes­ke­he­ten på grunn av hånd­te­rin­gen av ro­hin­g­ya­ene.

My­an­mars le­del­se har av­vist an­kla­ge­ne og hev­der re­gje­rings­styr­ke­ne har svart på an­grep fra mi­li­tan­te ro­hin­g­ya­er.

Le­ger Uten Gren­ser (MSF) har an­slått at minst 6.700 ro­hin­g­ya­er ble drept i lø­pet av en må­ned. (NTB)

Si­tua­sjo­nen kun­ne va­ert hånd­tert bed­re.

FOTO: NTB SCANPIX

RO­HIN­G­YA-KRI­SEN: My­an­mars le­der Aung San Suu Kyi tok opp ro­hin­g­ya-kri­sen i en tale un­der Ver­dens øko­no­mis­ke fo­rum i Hanoi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.