Ref­ser by­dels­avis

Kre­ver fel­les ret­nings­lin­jer for de kom­mu­nalt ei­de by­dels­avi­se­ne etter hyl­lest av po­li­ti­ker:

Rogalands Avis - - Forside - ARNE BIRKEMO abi@ro­ga­lands­avis.no

Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen (SV) og Da­ria Maria Johnsen (MDG) vil ha fel­les ret­nings­lin­jer for by­dels­avi­se­ne, for å sik­re at avi­se­ne er parti­nøy­tra­le og upar­tis­ke.

Po­li­ti­ker­duo­en rea­ge­rer på et por­trett­in­ter­vju av Karl W. Sand­vig (Pp) i by­dels­avi­sen HINNAVIS, pub­li­sert 3. sep­tem­ber. Fa­ret Sa­ka­rias­sen og Johnsen me­ner by­dels­avi­sen er par­tisk og hyl­ler Sand­vig og fler­talls­par­ti­ene:

«I dis­se da­ger hø­rer vi om alle som slut­ter i po­li­tik­ken. Po­li­ti­ke­re vi har la­ert å kjen­ne for det de står for. Po­li­ti­ke­re som vel­dig man­ge har satt pris på. Spe­si­elt gjel­der det­te po­li­ti­ke­re i po­si­sjon, blant de så­kal­te Sam­ar­beids­ka­me­ra­te­ne. Den sis­te som har an­non­sert sin av­gang er ord­fø­rer Christine Sa­gen Helgø. Før henne var det vara­ord­fø­rer

Bjørg Tys­dal

Moe og Per A. Thor­bjørn­sen.

Alle er sam­ar­beids­po­li­ti­ke­re som hel­ler fin­ner en løs­ning enn en kri­se»

Fa­ret Sa­ka­rias­sen og Johnsen rea­ge­rer på at det an­ty­des at op­po­si­sjo­nen, som SV og MDG til­hø­rer, hel­ler fin­ner kri­ser enn løs­nin­ger.

Spørsmål til ord­fø­re­ren

Duo­en rea­ge­rer også på føl­gen­de: «HINNAVIS kan i dag med gle­de mel­de at sam­ar­beids­po­li­ti­ke­ren Karl W. Sand­vig ikke gir seg. Han tar gjen­valg».

Fa­ret Sa­ka­rias­sen og Johnsen har tatt opp sa­ken som et spørsmål til ord­fø­re­ren i for­ri­ge for­mann­skaps­møte. Sva­ret får de tors­dag nes­te uke, ved nes­te for­mann­skaps­møte.

Ord­fø­rer Sa­gen Helgø skri­ver i en SMS til RA at hun vil gi sitt svar på mø­tet nes­te uke.

Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen (SV) sier han ikke vil prø­ve å sty­re inn­hol­det i HINNAVIS, men han me­ner at by­dels­avi­sen skal va­ere upar­tisk.

– Det er vik­tig at by­dels­avi­se­ne er nøy­tra­le, upar­tis­ke og at de fram­stil­ler inn­hol­det på en jour­na­lis­tisk måte. Her er det snakk om en ren hyl­lest av alle fler­talls­par­ti­ene. Jeg me­ner ikke at po­li­ti­ker­ne skal sty­re inn­hol­det i avi­sen, men avi­sen kan pre­sen­te­re et nøy­tralt bud­skap. Det bør ikke fram­heve fler­talls­par­ti­ene, el­ler «sam­ar­beids­ka­me­ra­te­ne, som hel­ler fin­ner en løs­ning enn en kri­se». Avi­sen bør hel­ler ikke skri­ve at «det er en gle­de at Sand­vig stiller til gjen­valg», sier Fa­ret Sa­ka­rias­sen til RA.

Det er vik­tig at by­dels­avi­se­ne er nøy­tra­le og upar­tis­ke.

Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen (SV)

Vil ha ret­nings­lin­jer

Sv-po­li­ti­ke­ren etter­ly­ser kla­re ret­nings­lin­jer, ikke bare for HINNAVIS, men for alle by­dels­avi­se­ne i Stav­an­ger.

– El­lers kan det bli stor for­skjell på by­dels­avi­se­ne på hvor­dan de job­ber. Det er vik­tig at kom­mu­nens by­dels­avi­ser til­stre­ber å va­ere upar­tis­ke, sier han.

Da­ria Maria Johnsen (MDG) un­der­stre­ker at ut­spil­let ikke er ment som kri­tikk til by­dels­avi­se­ne.

– Men vi må etter­stre­be vis­se kva­li­te­ter. Det er flott at HINNAVIS pre­sen­te­rer po­li­ti­ker­ne i by­dels­ut­val­get, men det må gjø­res på en nøy­tral måte. Slik jour­na­lis­ten skri­ver, så fram­he­ves fler­talls­par­ti­ene vel­dig po­si­tivt. Det blir urett­fer­dig i for­hold til de and­re par­ti­ene, sier Johnsen.

Johnsen og Fa­ret Sa­ka­rias­sen rea­ge­rer også på det de me­ner er umer­ket an­nonse­inn­hold i avi­sen.

– Det er vans­ke­lig å skil­le hva som er re­dak­sjo­nelt inn­hold og hva som er an­non­ser, sier Fa­ret Sa­ka­rias­sen.

– An­non­ser må mer­kes bed­re, sier Johnsen.

Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen (SV)

STILLER SPØRSMÅL: Da­ria Maria Johnsen (MDG) og Ei­rik Fa­ret Sa­ka­rias­sen (SV) me­ner HINNAVIS var par­tis­ke i en ar­tik­kel om Hin­na by­dels­ut­valgs­le­der Karl W. Sand­vig. (Inn­felt: Faksimile HINNAVIS 3. sep­tem­ber)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.