Kris­ti­ans KAMP

KJEM­PER SEG TIL­BA­KE ETTER SKADEMARERITT:

Rogalands Avis - - Forside - PÅL KARSTENSEN pka@ro­ga­lands­avis.no

SR-BANK ARE­NA: Kris­ti­an No­vak får skryt for inn­sat­sen han har lagt ned så langt. Men selv om den tyngs­te de­len er gjen­nom­ført, er det fort­satt langt igjen.

Etter å ha va­ert ute sto­re de­ler av høst­se­son­gen med en ska­de, var det en vel­dig mo­ti­vert Kris­ti­an No­vak som an­grep årets se­song. Den end­te al­le­re­de i fe­bru­ar, da han røk kors­bån­det på en tre­ning i Vi­king­hal­len.

– Det har va­ert tøft å gå på den­ne se­son­gen og vite at du ikke kom­mer til å få spil­le. Jeg har ven­tet len­ge på den Vi­king­de­bu­ten min nå, men det gjør meg bare en­da mer mo­ti­vert til å kom­me til­ba­ke, sier Kris­ti­an

No­vak til RA.

Var mye ale­ne

Si­den har han gått gjen­nom en gr­ad­vis opp­byg­gings­pe­rio­de, til at han nå er ute på fel­tet og tre­ner styr­ke i de be­ve­gel­se­ne han får bruk for se­ne­re.

– I be­gyn­nel­sen bruk­te han kryk­ker i 5–6 uker. Da krym­per lår­mus­ku­la­tu­ren godt inn, og i star­ten da gjaldt det å få til­ba­ke be­ve­ge­lig­he­ten i kne­et og byg­ge opp vo­lu­met på lår­mus­ku­la­tu­ren og gjen­vin­ne styr­ken. Det er en lang­va­rig pro­sess med man­ge, man­ge timer ale­ne i styrke­rom­met, sier medi­sinsk an­svar­lig Hal­vard Gro­va i Vi­king til RA.

No­vak sier det var en tung tid. – De førs­te må­ne­de­ne var jeg stort sett ale­ne i gym­men, og var som re­gel fer­dig etter at de and­re spil­ler­ne had­de dratt hjem. Det var gans­ke tøft, da jeg føl­te meg litt uten­for la­get. Men de var flin­ke til å mo­ti­ve­re meg og skry­te av inn­sat­sen min da jeg så dem, og det hjalp på, for­tel­ler No­vak.

Jeg har ven­tet len­ge på den Vi­king­de­bu­ten min nå. Kris­ti­an No­vak

– Kjekt å kun­ne gå igjen

Gro­va sier at de hele ti­den har satt seg del­mål for å gjø­re re­ha­bi­li­te­rin­gen enk­le­re, og ikke minst for mo­ti­va­sjo­nens del.

– Vi fulg­te med på hvor­dan det gikk og gjor­de tes­ter for å vise Kris­ti­an at det var fram­gang. Vi har satt nye del­mål for han å opp­nå un­der­veis, som for ek­sem­pel å gjen­vin­ne styr­ken, la­ere seg og hin­ke, hop­pe, og byg­ge opp kon­di­sjo­nen. Det tar lang tid, og jeg er sik­ker på at han sy­nes det er kjek­ke­re nå, si­den han kan va­ere på fel­tet og del­ta på en­kel­te ting sam­men med de and­re, sier Gro­va.

Det er det in­gen tvil om. – Inn­sat­sen Hal­vard og de and­re i støtte­ap­pa­ra­tet har va­ert vik­tig for mo­ti­va­sjo­nen, si­den del­må­le­ne har gjort at jeg har sett fram til noe som ikke er så langt fram i tid. Det var kjekt å gå igjen, be­gyn­ne å syk­le, og etter hvert løpe og ha mer nor­mal tre­ning, sier han.

Den sis­te må­ne­den har No­vak va­ert med på det som kan min­ne om fot­ball­re­la­tert tre­ning, selv om det er langt igjen.

– Nå bru­ker vi den styr­ken han har bygd opp i styrke­rom­met i prak­sis, og byg­ger styr­ke i de idretts­lig­nen­de be­ve­gel­se­ne han skal igjen­nom se­ne­re. Det fore­går i kon­trol­ler­te for­mer, da han en­da ikke er klar for ras­ke ven­din­ger el­ler spill­se­kven­ser med de and­re, for­tel­ler Gro­va.

In­gen de­but i år hel­ler

Etter en kors­bånd­ska­de er det ikke an­be­falt å re­tur­ne­re til fot­bal­len før det har gått mi­ni­mum ni må­ne­der.

– Han har litt igjen på styr­ken, og må få opp fot­ball­kon­di­sjo­nen. De­ret­ter må vi ven­te til kne­led­det er klart og alt har grodd fer­dig slik at det tå­ler vrid­nin­ger og ro­ta­sjo­ner som du får i en fot­ball­kamp. Han kan nok va­ere med på fot­balløvel­ser mot slutten av året, men det blir in­gen kam­per på ham før nes­te år, opp­ly­ser Gro­va.

Det er noe No­vak har va­ert inn­for­stått med len­ge.

– Jeg har ikke spilt mye fot­ball i Vi­king, og det er det jeg li­ker best å gjø­re. Så mo­ti­va­sjo­nen for å en­de­lig kom­me i gang med Vi­king-kar­rie­ren skal det ikke stå på. Jeg skal til­ba­ke sterkere enn noen gang, for­tel­ler han.

Kris­ti­an No­vak

FOTO: PÅL KARSTENSEN

STUDENT: I går had­de Kris­ti­an No­vak sin førs­te dag på sitt nye stu­die, som har det klin­gen­de nav­net «le­der­tre­ning, per­son­lig ut­vik­ling og coaching» på BI Stav­an­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.