Ikke helt av­klart

Fort­satt usik­ker­het rundt «day ca­re»-til­bud

Rogalands Avis - - Samfunn - CAROLINE T. GILJE cte@ro­ga­lands­avis.no

Tram­po­li­nepar­ken Fre­edo­me i Stav­an­ger til­bød et barne­ha­ge­lig­nen­de til­bud uten å søke kom­mu­nen om lov. Nå har kom­mu­nen vur­dert sa­ken.

Både fag­folk og po­li­ti­ke­re ut­tryk­te skep­sis da RA i slutten av au­gust kun­ne mel­de at tram­po­li­nepar­ken Fre­edo­me på Stor­haug i Stav­an­ger tilbyr et hel­dags­til­bud kalt «drop-in day­ca­re».

Tje­nes­ten min­net nem­lig sterkt om en barne­hage, noe Fre­edo­me ikke had­de søkt kom­mu­nen om god­kjen­ning for.

På nett­si­den til tram­po­li­nepar­ken ble til­bu­det de­res be­skre­vet slik: «Mi­ni Fre­edo­me Day­ca­re Cen­ter» vil ta imot barn fra 4 år til 10 må­ne­der, og gir hel­dags­til­bud fra 08.30 til 16.30 fem da­ger i uken. Opp­start er satt til 3. sep­tem­ber.

Tren­ger ikke søke om lov

Si­den RA om­tal­te sa­ken har barne­hage­myn­dig­he­te­ne av­lagt tram­po­li­nepar­ken en vi­sitt. Ons­dag ble kon­klu­sjo­nen de­res løf­tet fram i kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst: Til­bu­det til Fre­edo­me er ikke god­kjen­nings­plik­tig etter barne­hage­lo­ven, he­ter det i en skrift­lig rede­gjø­rel­se fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen. I skri­vet på­pe­kes det nem­lig at tram­po­li­nepar­ken har for­sik­ret at de ikke skal pas­se fle­re barn sam­ti­dig enn det som er lov­lig for en virk­som­het uten god­kjen­ning etter barne­hage­lo­ven.

«Det vil si at det skal va­ere mind­re enn 5 barn un­der 3 år el­ler mind­re enn 10 barn over 3 år. Ved både sto­re og små barn tel­les små barn som to barn, og det skal va­ere mind­re enn 10 barn to­talt», skri­ver ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

Fulg­te opp raskt

Li­ke­vel er det ikke fritt fram for Fre­edo­me å star­te opp til­bu­det sitt. Det vil nem­lig om­fat­tes av for­skrift om miljø­ret­tet helse­vern i barne­ha­ger og sko­ler, på­pe­ker ad­mi­ni­stra­sjo­nen. De vars­ler der­for at helse­sje­fen ved miljø­ret­tet helse­vern vil fore­ta en be­fa­ring av lo­ka­let for å vur­de­re om det er i tråd med gjel­den­de re­gel­verk.

Skep­tisk til til­bu­det

Kom­mu­nal­råd Dag Mos­si­ge (Ap) som løf­tet sa­ken i kom­mu­nal­sty­ret for opp­vekst, er for­nøyd med ut­fal­let av sa­ken.

– Jeg er glad for å lese at barne­hage­myn­dig­he­te­ne har va­ert så ras­ke med å føl­ge opp den­ne sa­ken, som Ro­ga­lands Avis først tok opp, og at be­fa­ring nå skal ut­fø­res. Det al­ler vik­tigs­te er at bar­nas bes­te kom­mer først, og at for­eld­re og fore­sat­te er klar over hva som fak­tisk til­bys, skri­ver han i en e-post til RA.

Det be­tyr ikke at han stiller seg udelt po­si­tiv til Fre­edo­me-til­bu­det.

– Jeg skal ikke leg­ge skjul på en skep­sis til et kon­sept som «drop-in day­ca­re», da det i det hele tatt er noe uklart hva Fre­edo­me fak­tisk øns­ker å til­by. Jeg vil på det ster­kes­te an­mo­de fore­ta­ket om i alle til­fel­ler å til­stre­be å føl­ge barne­hage­lo­vens be­stem­mel­ser, og søke om god­kjen­ning som et pe­da­go­gisk til­bud, skri­ver Mos­si­ge.

Fre­edo­me har ut­talt til barne­hage­myn­dig­he­te­ne at der­som de ser at det er et mar­ked for til­bu­det, vil de vur­de­re om det er grunn­lag for ut­vi­del­se, men da først etter søk­nad om god­kjen­ning. I slutten av au­gust var det fore­lø­pig bare to barn som had­de søkt om til­bu­det, he­ter det i skri­vet fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen.

Det al­ler vik­tigs­te er at bar­nas bes­te kom­mer først. Dag Mos­si­ge (Ap)

FAKSIMILE: RA 23. au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.