Kraft­kre­ven­de

Rogalands Avis - - Kommentar - GEIR RAKVAAG Jour­na­list i kul­tur­av­de­lin­gen Twit­ter: @Geirrakvaag geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

Vi var al­le­re­de for­be­redt på øken­de strøm­pri­ser på grunn av den tør­re som­mer­en. I går ble det meldt at strøm­pri­se­ne ikke har va­ert høy­ere si­den 2011. Hva får det­te å si for pri­va­te hus­hold­nin­ger? Nå når det sam­ti­dig er det blitt kjent at eks­tra­or­di­na­ere pris­end­rin­ger i det nor­dis­ke og tys­ke kraft­mar­ke­det har ført til at Grim­stad-man­nen Ei­nar Aas har tapt opp mot 1,3 mil­li­ar­der kro­ner? For de fles­te av oss and­re blir ut­gif­te­ne for­hå­pent­lig­vis noe mind­re.

Det sto­re tapet til Ei­nar Aas kom­mer av dis­po­si­sjo­ner som vi simp­le lønns­mot­ta­ke­re ikke er for­unt å for­stå. Om det er sånn som nett­ste­det heg­nar.no an­ty­der, at det var noen dår­li­ge va­er­mel­din­ger om mye regn fram­over som før­te til elen­dig­he­ten? Kan du og jeg og hver­mann­sen tje­ne 1,3 mil­li­ar­der ved å føl­ge godt med på Yr en stund? Og bare noe så en­kelt som at pen­ge­ne er tapt – hvem har vun­net dem? Sit­ter det kraft­spe­ku­lan­ter i Tysk­land og hå­ver inn nå, mens Grim­stad kom­mu­ne må for­be­re­de seg på har­de ti­der når skatte­pen­ge­ne til Aas blir borte?

Ei­nar Aas har va­ert en av Nor­ges størs­te per­son­li­ge skatt­yte­re. Når dis­se pen­ge­ne for­svin­ner må de hen­tes inn på and­re må­ter. Som jeg ofte får høre el­lers også, jeg får ta meg en tur rundt kvar­ta­let, og nå skal jeg gå litt rundt her, for­bi Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Fi­nans­de­par­te­men­tet, og rope litt høyt om fle­re bom­sta­sjo­ner. Bort­sett fra i Før­de sen­trum, det fø­les som den mest unød­ven­di­ge pro­vo­ka­sjo­nen i hele li­vet mitt at det skal kos­te pen­ger å va­ere nødt til å kjø­re gjen­nom der.

Jeg har sans for inn­ven­din­ger om at bom­pen­ge­ne ram­mer uso­si­alt. På sam­me måte som det i prak­sis er lov å par­ke­re på syk­kel­sti­er hvis bare bi­len er dyr nok. For­di en par­ke­rings­bot be­tyr så lite for dem som har råd til de dy­res­te bi­le­ne, og skul­le bi­len bli tau­et helt bort har de vel all­tids folk som kan dra ut igjen og hen­te den, mens man dro­sjer rundt en stund selv, el­ler gans­ke en­kelt lei­er seg en sjå­før med egen bil i et par da­ger. Sånn går det helt fint, selv om man­ge av dis­se godt stil­te er så­ba­re for plut­se­li­ge end­rin­ger i fi­nans­mar­ke­det.

Noen syn­tes at den even­tu­el­le kon­kur­sen til Ei­nar Aas var en trist skjeb­ne for en av Nor­ges bes­te fot­ball­spil­le­re gjen­nom ti­de­ne. Ei­nar Aas var Nor­ges førs­te proff i en­gelsk topp­fot­ball, len­ge før det het Pre­mi­er League, i Not­ting­ham Forest, i en by der sherif­fen vet et og an­net om å ta fra de rike og gi til de fat­ti­ge. Men det er alt­så ikke den sam­me Ei­nar Aas! Hans tid kom før fot­ball­spil­le­re fikk like mye pen­ger mel­lom hen­de­ne som de gjør i dag. Den mye om­tal­te mu­li­ge kon­kur­sen til fi­nans­man­nen Ei­nar Aas er es­ti­mert til 1,3 mil­li­ar­der. For å il­lust­re­re hvor stor den­ne sum­men er: For 1,3 mil­li­ar­der kan et stort fot­ballag i dag kjø­pe en god ny fot­ball­spil­ler, og fort­satt ha pen­ger igjen til å løn­ne ham i fle­re uker etter­på. Helt uav­hen­gig av for­hol­det mel­lom pri­se­ne i det nors­ke og tys­ke klubb­mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.