Flykt­nin­ger in­gen vin­ner­sak

Aps mi­gra­sjons­ut­valg vil stram­me til flykt­ning- og asyl­po­li­tik­ken.

Rogalands Avis - - Kronikk - Tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør og en av Nor­ges mest pro­fi­ler­te po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer. Twit­ter: @ar­ne­strand arne.strand@dags­avi­sen.no

Det er en myte at Ap har ving­let og ført en li­be­ral asyl­po­li­tikk. Det er rik­tig det Rune Berglund Ste­en i Anti­ra­sis­tisk Sen­ter sa til Dags­avi­sen ons­dag om at «Ap ikke har stått for en li­be­ral lin­je på vel­dig, vel­dig len­ge». Det var bred enig­het bak asyl­for­li­ket på Stor­tin­get høs­ten 2015. Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re var en på­dri­ver for til­stram­nings­for­li­ket. Stort sett er det re­to­rik­ken som skil­ler par­ti­ene bak asyl­for­li­ket.

Stø­res for­gjen­ger, Jens Stol­ten­berg, var også hard i kly­pa. Hans rødgrøn­ne re­gje­ring stram­met kraf­tig inn i 2008 og 2009. SV pro­te­ster­te med å ta dis­sens i re­gje­rin­gen.

Aps mi­gra­sjons­ut­valg med stor­tings­re­pre­sen­tant Ma­sud Ghara­hk­ha­ni som le­der står på trygg parti­grunn når ut­val­get fore­slår å føre til­stram­nings­po­li­tik­ken vi­de­re.

Noe an­net kun­ne vi vel ikke ven­te. Tre år etter flykt­ning­kri­sen og bare ett år etter Aps dra­ma­tis­ke valg­ne­der­lag, er ikke tida in­ne for å fore­slå en mind­re tøff og mer hu­man asyl- og flykt­ning­po­li­tikk.

Det over­ras­ken­de er at Ap i det hele tatt tar bry­et med å an­non­se­re ny po­li­tikk på et om­rå­de der par­ti­et ikke har noen vel­ge­re å vin­ne. År­sa­ken er flykt­ning­kri­sen i 2015 og valget i fjor. Valg­un­der­sø­kel­sen fra Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning vi­ser at inn­vand­rings­sa­ken var den vik­tigs­te sa­ken for vel­ger­ne. Hver fjer­de vel­ger had­de den­ne sa­ken i tan­ke­ne da de stem­te. Men det var først og fremst Frps vel­ge­re som brant for den sa­ken. Den var også vik­tig for MDGS, Høy­res og SVS vel­ge­re, men inn­vand­ring var ikke en vik­tig sak for Aps vel­ge­re. Inn­vand­ring hav­net helt nede på sju­en­de plass blant de sa­ke­ne Aps vel­ge­re men­te var de vik­tigs­te. På topp kom helse­spørs­mål. Eldre­om­sorg og sko­le/ut­dan­ning del­te andre­plas­sen. De­ret­ter fulg­te øko­no­mi og sys­sel­set­ting og mil­jø- og klima­sa­ken.

Ap tap­te med and­re ord ikke valget på grunn av sin inn­vand­rings­po­li­tikk. Det gikk galt for­di par­ti­et, iføl­ge Valg­un­der­sø­kel­sen, tap­te saks­ei­er­ska­pet på sen­tra­le om­rå­der for Ap som helse-, skatt- og sys­sel­set­tings­po­li­tikk. I ste­det for å øde kref­te­ne på en­da en inn­vand­rings­de­batt, bur­de par­ti­et kon­sen­trert seg om klima­end­rin­ge­ne, den størs­te ut­ford­rin­gen i vår tid.

Ap kan ald­ri gå til valg med inn­vand­ring som flagg­sak. Det flag­get er for lengst tatt av Frp. Deri­mot var Ap i Gro Har­lem Brundt­lands tid helt i front når det gjaldt klima­po­li­tik­ken. Ap­le­del­sen bør ta opp klima­ar­ven etter Gro og ikke kon­kur­re­re om den stren­ges­te asyl­po­li­tik­ken.

Frps inn­vand­rings­po­li­tis­ke tal­s­per­son, Jon Helg­heim, har et po­eng når han øns­ker Ap velkommen etter med inn­stil­lin­gen fra Ghara­hk­ha­ni-ut­val­get. Asyl­mot­tak i Afri­ka, øko­no­misk støt­te til naer­om­rå­de­ne, bruk av mid­ler­ti­dig opp­holds­til­la­tel­se, sper­rer for fa­mi­lie­gjen­for­ening og tak på inn­vand­rin­gen, er gjen­kjen­ne­li­ge Frp-for­slag. Det tren­ger nød­ven­dig­vis ikke å va­ere galt av den grunn. Men det er i alle fall ikke ori­gi­nalt.

Inn­stil­lin­gen er en­stem­mig. Ap kan der­med håpe på at asyl- og inn­vand­rings­spørs­må­let ikke split­ter par­ti­et og lands­mø­tet til vår­en. En­stem­mig­he­ten har gått ut over ty­de­lig­he­ten. Hvor skal for ek­sem­pel de 5 mil­li­ar­der kro­ne­ne til den så­kal­te «so­li­da­ri­tets­pot­ten» kom­me fra, og hvor man­ge flykt­nin­ger kan kom­me til Nor­ge før ta­ket er nådd?

Kom­pro­miss er ikke all­tid det bes­te. Mi­gra­sjons­ut­val­gets inn­stil­ling min­ner om Lo­fo­ten-kom­pro­mis­set. Parti­le­del­sen fikk be­gravd strids­øks­ene, men vel­ger­ne for­sto ikke hva par­ti­et men­te om olje­bo­ring i Lo­fo­ten.

Ut­val­gets for­slag om å dele flykt­nin­ge­ne inn i et A-lag og et B-lag bør ikke bli stå­en­de. Vi skal ta imot flykt­nin­ger som har fått Fn-stem­pel og in­tel­lek­tu­el­le som må flyk­te fra ude­mo­kra­tis­ke re­gi­mer på grunn av sine me­nin­ger. Sli­ke folk vil Nor­ge ha. Fat­tig­folk som flyk­ter fra krig og ka­ta­stro­fer, vil ikke Nor­ge ha. De skal bare få mid­ler­ti­dig opp­hold her i lan­det. Det er ikke so­sial­de­mo­kra­tisk po­li­tikk. Det er in­hu­mant og uso­li­da­risk.

Ap bør ta opp klima­ar­ven etter Gro i ste­det for å kon­kur­re­re om den stren­ges­te asyl­po­li­tik­ken.

FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCAN­PIX

NY PO­LI­TIKK: En som van­lig en­ga­sjert Ma­sud Ghara­hk­ha­ni på presse­kon­fe­ran­sen da han la fram inn­stil­lin­gen fra Aps mi­gra­sjons­ut­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.