Hinnavis-re­dak­tø­ren ser ikke be­ho­vet for ret­nings­lin­jer: – Vi føl­ger re­dak­tør­pla­ka­ten

Rogalands Avis - - Samfunn -

Hinnavis-re­dak­tør Ulf Schjøl­berg me­ner ret­nings­lin­jer kan føre til me­nings­sen­sur.

– De (Fa­ret Sa­ka­rias­sen og Johnsen) har helt rett. Ar­tik­ke­len var lagt opp som en hyl­lest til Sand­vig, som er en godt likt by­dels­ut­valgs­po­li­ti­ker. Alle trod­de han skul­le gi seg, men det gjør han ikke, sier Schjøl­berg, som me­ner in­ter­vju­et med Sand­vig ikke skil­ler seg mye fra and­re po­li­ti­ker-in­ter­vju­er.

Re­dak­tø­ren for­tel­ler at HINNAVIS har pub­li­sert por­trett­in­ter­vju­er med by­dels­ut­val­gets po­li­ti­ke­re i en tre­års­pe­rio­de.

– Vi har stort sett skre­vet om alle. Vi fram­he­ver ikke po­li­tik­ken til den ene el­ler den and­re. Som by­dels­avis løf­ter vi fram det gode og skry­ter av dem. Vi har skre­vet po­si­tivt om både MDGOG Ap-po­li­ti­ke­re som sit­ter i by­dels­ut­val­get, sier Schjøl­berg, som for­tel­ler at han job­ber na­er­mest fri­vil­lig i avi­sen.

– Det er ikke noe man kan le­ve av, sier han.

Schjøl­berg un­der­stre­ker at HINNAVIS har re­dak­tør­pla­ka­ten i grunn i ar­bei­det.

– Vi føl­ger re­dak­tør­pla­ka­ten. Selv om vi gjer­ne skul­le hatt pro­fe­sjo­nel­le an­nonse­sel­ge­re, så har vi et ty­de­lig skil­le mel­lom re­dak­sjo­nelt inn­hold og an­non­ser, for­kla­rer re­dak­tø­ren.

Schjøl­berg ser in­gen grunn til at by­dels­avi­se­ne skal bli på­lagt ret­nings­lin­jer for hvor­dan de skal ar­bei­de av kom­mu­nen.

– Vi føl­ger re­dak­tør­pla­ka­ten. Et kom­mu­nalt di­rek­tiv for hva by­dels­avi­se­ne kan skri­ve om be­tyr ren me­nings­sen­sur og ned­leg­gel­se av avi­se­ne i lø­pet av kort tid. Vi le­ses i by­de­len for­di vi fremmer by­de­lens egen­art og har egne me­nin­ger, leg­ger han til.

Karl Sand­vig er le­der av Hin­na by­dels­ut­valg. Som le­der blir man også styre­le­der i HINNAVIS, som ei­es av Hin­na by­dels­ut­valg. Sand­vig for­tel­ler at det var han som ble opp­ringt og bedt om å stil­le til in­ter­vju.

– And­re by­dels­ut­valgs­po­li­ti­ke­re har va­ert om­talt i avi­sen. Re­dak­tø­ren ring­te og men­te det var på tide med et in­ter­vju med meg. Kri­tik­ken er det ikke jeg som har kom­met med, sier han.

Sand­vig for­tel­ler at det ikke fin­nes ret­nings­lin­jer for avi­sen, og sier at re­dak­tø­ren står fritt til å skri­ve det han måt­te øns­ke.

HINNAVIS mot­tar 51.000 kro­ner i året fra kom­mu­nen.

– Ide­en er at avi­sen skal va­ere selv­dri­ven­de med egne an­nonse­inn­tek­ter. Fri­vil­li­ge lag og or­ga­ni­sa­sjo­ner, idrett og kir­ke får an­non­se­re gra­tis. And­re må be­ta­le. In­gen be­ta­ler for re­dak­sjo­nelt inn­hold, sier Sand­vig.

Avi­sen ut­gis fire gan­ger i året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.