Skep­tisk til avis­drif­ten

Rogalands Avis - - Samfunn -

Bo­dahl-jo­han­sen.

Eks­pert på presse­etikk, Gun­nar Bo­dahljo­han­sen, me­ner kom­mu­ner ikke bur­de fi­nan­siere avis­drift.

Bo­dal-jo­han­sen er over­for RA klar på at en kom­mu­nal avis ikke kan fa­vo­ri­se­re noen, el­ler opp­tre par­tisk for kom­mu­na­le mid­ler.

– Slik avi­ser har kun sin be­ret­ti­ge­de rol­le som in­for­ma­sjons­avi­ser, sier Bo­dahlJo­han­sen. Han er skep­tisk til at kom­mu­ner skal fi­nan­siere egne avi­ser.

– Etter min opp­fat­ning bur­de ikke kom­mu­ner fi­nan­siere avis­drift, sa­er­lig ikke i en tid da de or­di­na­ere avi­se­ne er un­der sterkt press, me­ner Bo­dahlJo­han­sen.

– Hvis avi­se­ne ut­nyt­tes av po­li­ti­ke­re til å for­kla­re og for­sva­re po­li­tis­ke ved­tak, blir det en helt uak­sep­ta­bel en­veis­in­for­ma­sjon. Jour­na­lis­ter i den or­di­na­ere pres­sen skal jo all­tid re­pre­sen­te­re en mot­stem­me ved å stil­le kri­tis­ke spørsmål, sier Bo­dahl-jo­han­sen.

FOTO: NTB SCAN­PIX

– KAN UT­NYT­TES: Gun­nar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.