End­rin­ger i bo­støt­ten i Stav­an­ger

Rogalands Avis - - Samfunn -

RÅDHUSET: Råd­man­nen i Stav­an­ger ber for­mann­ska­pet jus­te­re ned pro­sent­sat­sen for be­reg­ning av egen­an­del i kom­mu­nal bo­støt­te. Eta­ten fore­slår en jus­te­ring med ett pro­sent­po­eng før lig­nin­gen for 2017 tas i bruk.

Stav­an­ger har en kom­mu­nal bo­støtte­ord­ning i til­legg til Hus­ban­kens støt­te. Råd­man­nen fore­slår end­ring i pro­sent­sat­sen for egen­an­del for å mot­vir­ke at kjøpe­kraf­ten til mot­ta­ker­ne svek­kes når brutto­inn­tek­ten øker.

– Råd­man­nen me­ner at det vil va­ere uri­me­lig med auto­ma­tisk la­ve­re bo­støt­te hvert år som føl­ge av økt brutto­inn­tekt i trygde­opp­gjø­ret, når kjøpe­kraf­ten for de fles­te ikke er ve­sent­lig end­ret. Selv om end­rin­ge­ne for hvert en­kelt år som re­gel vil va­ere små, vil mang­len­de jus­te­ring av bo­støt­ten kun­ne bi­dra til gr­ad­vis dår­li­ge­re pri­vat­øko­no­mi over tid, fram­hol­der Råd­man­nen.

Po­li­ti­ker­ne tar stil­ling i et møte 20. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.