Går vi­de­re med blok­ken

Rogalands Avis - - Samfunn -

KNUD HOLMS GATE: Et sam­let kom­mu­nal­sty­re for by­ut­vik­ling (KBU) åp­net for å la Base Pro­per­ty ar­bei­de vi­de­re med pla­ne­ne om en kon­tor­blokk i Knud Holms gate 8 i Stav­an­ger.

KBU fast­sat­te plan­pro­gram­met, og ut­byg­ge­ren skal nå få kon­se­kvens­ut­re­det hvil­ken på­virk­ning blok­ken vil ha på sam­funn og by­mil­jø.

Etter kon­se­kvens­ut­red­nin­gen vil sa­ken kom­me som en de­talj­re­gu­le­rings­sak til førs­te gangs be­hand­ling i KBU, før sa­ken på ny skal til hø­ring, og igjen til and­re gangs be­hand­ling i kom­mu­nal­sty­ret. By­sty­ret er sis­te kom­mu­na­le in­stans.

Skis­se av blokk­pla­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.