Fikk ho­tell-ja

Rogalands Avis - - Samfunn - STEIN RO­GER FOSSMO stf@ro­ga­lands­avis.no

HOL­MEN: By­ut­vik­lings­po­li­ti­ker­ne har sagt en­stem­mig ja til å la Rolf Smed­vig Hod­ne-sel­skap byg­ge ved Toll­bo­den.

■ Sel­ska­pet Tr-in­vest har Vic­to­ria-ho­tell-ar­ving og stor­in­ves­tor Smed­vig Hod­ne som dag­lig le­der og styre­le­der. Sel­ska­pet har fått Al­li­an­ce Ar­ki­tek­ter til å ut­ar­bei­de et pro­sjekt som in­klu­de­rer ho­tell, kon­to­rer, for­ret­ning og sted for be­vert­ning. Verne­in­ter­es­ser har tid­li­ge­re stått i vei­en for byg­gin­gen, men etter man­ge run­der og mek­ling har ad­mi­ni­stra­sjo­nen og alt­så nå kom­mu­nal­sty­ret for by­ut­vik­ling god­tatt pla­ne­ne.

Trakk inn­si­gel­ser

– Riks­an­tik­va­ren har nå truk­ket sine inn­si­gel­ser, og ved­ta­ket i kom­mu­nal­sty­ret var en­stem­mig, sier ut­valgs­le­der Ka­ri Rau­stein (H) til RA. Sa­ken skal til en­de­lig god­kjen­ning i by­sty­ret. Fyl­kes­man­nen har tid­li­ge­re hatt inn­si­gel­ser mot pro­sjek­tet. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen har gått fle­re run­der med ut­byg­ger­ne, og er nå for­nøyd med pro­sjek­tet. Mot­stri­den­de in­ter­es­ser i et tra­di­sjons­rikt om­rå­de har gitt ut­ford­rin­ger.

– En ut­vik­ling på sen­trums­halv­øya må ba­lan­se­res mel­lom fle­re hen­syn. Plan­for­sla­get var tid­li­ge­re i strid med over­ord­ne­de pla­ner for te­ma­et vern, men i tråd med over­ord­ne­de pla­ner når det gjel­der en øns­ket ut­vik­ling av sen­trum, an­fø­rer kom­mune­di­rek­tør Gunn Jor­unn Aas­land og hen­nes stab i saks­ut­red­nin­gen.

Tre­hus i Ned­re Holmegate 2 har va­ert et sen­tralt strids­tema mel­lom ut­byg­ger og of­fent­li­ge myn­dig­he­ter. Nå er kom­pro­mis­set at fa­sa­den på Ned­re Holmegate nr. 2 blir tatt vare på, og at be­byg­gel­sen skal til- pas­ses øv­ri­ge tre­hus i om­rå­det, som i Ba­a­des gate.

Ned­re Holmegate 2 fram­står ut­ven­dig fram­står som to byg­nin­ger, men er sam­men­byg­get inn­ven­dig. By­an­tik­va­ren har gått inn for at Skanse­ga­ten 9 og 11 kan ri­ves, si­den de har ikke kva­li­te­ter som for­sva­rer vern. Ba­a­des gate 2 og 4 er i sva­ert dår­lig tek­nisk stand, og by­an­tik­va­ren støt­tet ri­ving også her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.