Gulating gikk kon­kurs

Rogalands Avis - - Samfunn -

Det var Stav­an­ger Craft Pub AS som var i Stav­an­ger ting­rett og meld­te opp­bud Tors­dag.

Stav­an­ger Craft Pub AS er det ju­ri­dis­ke nav­net bak Gulating Pub som har holdt til i Kirke­gata i Stav­an­ger.

I ret­ten ble det opp­lyst at den sam­le­de gjel­den er på 1.087.829 kro­ner og at sel­ska­pets ak­ti­va an­tas å ha en sam­let ver­di på 476.463 kro­ner. Uteste­det om­sat­te i 2017, sam­me år som det star­tet opp, for nes­ten 1,7 mil­lio­ner kro­ner.

Sam­me år fikk ste­det et ne­ga­tivt re­sul­tat på 272.000 kro­ner før skatt.

Ad­vo­kat Ma­rie El­ter­vaag Of­te­dal er opp­nevnt som bo­sty­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.