Stan­ses av dår­lig

Rogalands Avis - - Samfunn - TOR SAND­BERG

JERN­BANE: I for­kant av den sto­re Nato-øvel­sen er det brukt mil­lio­ner av kro­ner til å rus­te opp jern­ba­nen. Li­ke­vel er fle­re strek­nin­ger fort­satt i for dår­lig stand til at For­sva­ret kan bru­ke dem.

■ Fram til øvel­sen Tri­dent Junc­tu­re med over 40.000 sol­da­ter fra mer enn 30 land av­slut­tes i no­vem­ber, vil det gå om lag 200 trans­por­ter med mi­li­ta­ert ma­te­ri­ell på jern­ba­nen. Man­ge av to­ge­ne vil va­ere mel­lom 400 og 450 me­ter lan­ge, men det er også snakk om tog fra Euro­pa som vil va­ere leng­re enn det­te.

Øns­ket mer jern­bane

Opp­rin­ne­lig var øns­ket til både NATO og For­sva­ret at en­da fle­re tanks, laste­bi­ler, and­re kjøre­tøy og an­net ut­styr, skul­le frak­tes med jern­bane i ste­det for på vei. Gans­ke snart inn­så man i sam­råd med Ba­ne NOR, at det­te ikke lot seg gjø­re av hen­syn til den or­di­na­ere per­son­og gods­tra­fik­ken, men også for­di in­fra­struk­tu­ren sted­vis er for dår­lig.

– Det er noen strek­nin­ger som ikke hol­der mål for­di de ikke er ster­ke nok. Det­te hand­ler både om svil­ler og fun­da­men­te­ring. Det kan hel­ler ikke ute­luk­kes at noen bru­er er for la­ve, opp­ly­ser Ot­to A. Brei­vik, le­der for sam­funns­sik­ker­het i kon­sern­sta­ben i Ba­ne NOR.

– For at For­sva­ret skal kun­ne få sitt ma­te­ri­ell på og av to­ge­ne på fle­re ste­der, er det også be­hov for å for­bed­re in­fra­struk­tu­ren ved fle­re sta­sjo­ner, til­føy­er han.

Ut­bed­rin­ger

Det­te er gjort ved fem sta­sjo­ner i for­bin­del­se med Tri­dent Junc­tu­re:

■ Hell sta­sjon i Trøn­de­lag.

■ Re­na sta­sjon i Hed­mark.

■ El­ve­rum sta­sjon i Hed­mark.

■ Rolvs­øy sta­sjon i Øst­fold.

■ Rø­ros sta­sjon i Trøn­de­lag.

– Her har vi for­bed­ret in­fra­struk­tu­ren ved å for­ster­ke og for­len­ge per­ron­ger og byg­ge fas­te og mo­bi­le ram­per som kan tåle de 62 ton­ne­ne en Le­opard­tank vei­er. Det er snakk om in­ves­te­rin­ger for til sam­men cir­ka 10 mil­lio­ner kro­ner, for­tel­ler Brei­vik.

– For­sva­ret er for­nøyd og vi er for­nøyd. Vi ser på det­te som in­ves­te­rin­ger i et leng­re per­spek­tiv, også knyt­tet til si­vil be­red­skap og krise­si­tua­sjo­ner, for ek­sem­pel hvis det blir be­hov for å frak­te brann­vann el­ler grave­ma­ski­ner med jern­ba­nen.

For For­sva­ret er det å bru­ke jern­bane for­del­ak­tig på fle­re må­ter.

– I for­bin­del­se med plan­leg­gin­gen av trans­port av ma­te­ri­ell inn i om­rå­det for øvel­sen, har For­sva­ret i tett sam­ar­beid med Sta­tens veg­ve­sen og Ba­ne NOR sett på hvor­dan vi sam­men kan mi­ni­me­re be­last­nin­gen på si­vil­be­folk­nin­gen, opp­ly­ser Ivar Mo­en, se­nior tals­mann ved For­sva­rets ope­ra­ti­ve ho­ved­kvar­ter.

– Mi­ni­me­re ri­si­ko

– Det plan­leg­ges med at det tyngs­te ma­te­ri­el­let blir frak­tet med tog. Det­te for å mi­ni­me­re ri­si­ko og be­last­ning på vei­in­fra­struk­tu­ren, fort­set­ter Mo­en.

For­sva­ret har inn­gått av­ta­ler med kom­mer­si­el­le ope­ra­tø­rer som DB Car­go, Gr­en­land Rail og Gre­en Car­go for å få frak­tet tanks og an­net ma­te­ri­ell med jern­bane. For fle­re av sel­ska­pe­ne er det tro­lig snakk om etter­leng­te­de opp­drag etter som det er tøf­fe ti­der for bran­sjen. Som Dags­avi­sen har skre­vet tid­li­ge­re, har den størs­te ak­tø­ren i Nor­ge, Car­go­net, vars­let kutt i både års­verk og rute­til­bud på grunn av øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger.

Mo­en er ty­de­lig på at jern­bane er vel eg­net for For­sva­rets be­hov.

– Jern­bane er en ef­fek­tiv måte å frak­te man­ge sto­re og tun­ge en­he­ter på sam­ti­dig, på­pe­ker han.

– I Euro­pa er nok tog en vik­ti­ge­re trans­port­me­to­de enn det vi er vant til å Nor­ge. Det er også vik­tig for Nor­ge å øve på bruk av tog for å opp­rett­hol­de vår kom­pe­tan­se på det­te om­rå­det. Sik­ker­het er også et vik­tig as­pekt ved å vel­ge jern­bane, fort­set­ter Mo­en.

Det er noen strek­nin­ger som ikke hol­der mål.

Ot­to A. Brei­vik, Ba­ne NOR

– To­tal­for­sva­ret

Ot­to A. Brei­vik i Ba­ne NOR un­der­stre­ker at de sam­me stren­ge sik­ker­hets­kra­ve­ne som stil­les ved or­di­na­er frakt av gods, også vil gjel­de un­der Nato-øvel­sen. Det er for øv­rig

FØRS­TE TOG: Det al­ler førs­te to­get med mi­li­ta­ert ma­te­ri­ell til bruk un­der Nato-øvel­sen Tri­dent Junc­tu­re, an­kom Alna­bru i Oslo tors­dag etter­mid­dag. I øvel­sen star­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.