– Ban­ke­ne bed­re rus­tet mot kri­se

Rogalands Avis - - Samfunn - GUNNHILD HOKHOLT BJERVE

FI­NANS­KRI­SEN: Ban­ker må føl­ge fle­re reg­ler og ha mer pen­ger i hvel­vet nå enn da fi­nans­kri­sen ram­met for ti år si­den. Men øko­no­mer be­kym­rer seg for Nor­ges olje­for­mue.

■ – Nor­ge var re­la­tivt godt rus­tet den gan­gen og vi er en­da bed­re rus­tet nå. Både ban­ker og kre­ditt­in­sti­tu­sjo­ner er mer so­li­de og har stør­re egen­ka­pi­tal, sier pro­fes­sor Ola H. Gryt­ten ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le (NHH).

For ti år si­den kol­lap­set det in­ter­na­sjo­na­le fi­nans­sys­te­met, i kjøl­van­net av at ame­ri­kans­ke Leh­man Brot­hers gikk kon­kurs. Fi­nans­kri­sen før­te i nes­te om­gang til en kraf­tig øko­no­misk ned­tur.

Gryt­ten på­pe­ker at nors­ke ban­ker ikke opp­lev­de noen so­li­di­tets­kri­se, det vil si at de var i stand til å tåle de be­gren­se­de ta­pe­ne de fikk. Si­den den gang at det er stilt stren­ge­re krav til ban­ke­ne.

– Også in­ter­na­sjo­nalt er man bed­re rus­tet. Man har tatt grep og har stør­re kon­troll over fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner, med økte krav til egen­ka­pi­tal og bed­re til­syn. Det er en ve­sent­lig for­skjell, sier Gryt­ten.

Bank uten egen­ka­pi­tal

Før fi­nans­kri­sen smalt kun­ne det se ut som man na­er­mest kun­ne dri­ve bank uten å ha egen­ka­pi­tal, på­pe­ker ana­lyse­sjef Pål Ring­holm i Spare­bank 1 Mar­kets.

– Man fant ut at det var en sva­ert dår­lig idé, kon­sta­te­rer han.

I til­legg til økt egen­ka­pi­tal stiller nors­ke myn­dig­he­ter krav til at ban­ke­ne ikke skal va­ere av­hen­gig av å låne i mar­ke­det, men kun­ne hol­de det gå­en­de et års tid selv om det ikke er pen­ger å hen­te.

Nors­ke myn­dig­he­ter har også for­budt så­kal­te struk­tu­rer­te el­ler sam­men­sat­te spare­pro­duk­ter, som var en år­sak til kri­sen. Også in­ter­na­sjo­nalt er det blitt stren­ge­re krav til hva slags pro­duk­ter fi­nans­in­sti­tu­sjo­ne­ne kan til­by.

For man­ge reg­ler?

Ring­holm sier det er bed­re kon­troll, men me­ner det kan va­ere grunn til å se på om noen reg­ler kan ryd­des av vei­en.

– Ban­ker var un­der­re­gu­lert i Euro­pa og USA før fi­nans­kri­sen, men nå er pen­de­len gått for langt den and­re vei­en. Det fins ikke noe le­ven­de men­nes­ke som har over­sikt over alle reg­le­ne, sier Ring­holm.

I USA, Tysk­land og fle­re and­re land spyt­tet sta­ten inn sto­re penge­sum­mer for å støt­te opp de vak­len­de ban­ke­ne. Fi­nans­kri­sen ble dyr for skatte­be­ta­ler­ne. Nå er det kom­met nye euro­pe­is­ke reg­ler, som gjør at ban­ke­ne selv og in­ves­to­rer som lå­ner dem pen­ger, må ta tap før sta­ten gri­per inn. Dis­se reg­le­ne blir også inn­ført i Nor­ge.

Gryt­ten på­pe­ker for øv­rig at Nor­ge er bed­re stilt enn man­ge and­re land om det skul­le kom­me en fi­nans­kri­se.

– Vi har in­stru­men­ter til å løse det. Vi har en søkk­rik stat med et di­gert olje­fond, på­pe­ker han.

Po­li­ti­ker­ne kan ty til fon­det for å hjel­pe ban­ker som får pro­ble­mer, men også hol­de hju­le­ne i gang i øko­no­mi­en el­lers, der­som det skul­le bli ned­gangs­ti­der. Ssb-fors­ker Tho­mas von Brasch sier seg enig i at Nor­ge er hel­di­ge som har pen­ger i bak­hånd, men ad­va­rer:

– Der­som vi skul­le få en ny fi­nans­kri­se og ak­sje­kur­se­ne skul­le fal­le in­ter­na­sjo­nalt, vil ver­di­en av olje­fon­det fal­le. Det vil leg­ge press på fi­nans­po­li­tik­ken. Det kan by på pro­ble­mer å skil­le et kort­va­rig sjokk fra en lang­va­rig børs­ned­tur når man skal be­reg­ne det fi­nans­po­li­tis­ke hand­lings­rom­met, på­pe­ker han. (NTB)

■ Se også KOMMENTAR side 4–5 og side 26–33

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCAN­PIX

BED­RE FOR­BE­REDT: Ban­ke­ne har fle­re pen­ger i bak­hånd nå enn før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.