Dys­ter spå­dom om Af­gha­ni­stan

Rogalands Avis - - Verden -

VOLD: Det ene året blir mer vol­de­lig enn det and­re i Af­gha­ni­stan, kon­sta­te­rer en ana­ly­ti­ker. Spå­dom­me­ne om lan­dets si­tua­sjon i 2018 er dyst­re.

Ana­ly­se­ne un­der­stre­ker håp­løs­he­ten som sprer seg i det krigs­her­je­de lan­det, og står i kon­trast til den mer op­ti­mis­tis­ke to­nen fra NATOS ope­ra­sjon i Af­gha­ni­stan.

– Det øken­de tapet av men­neske­liv i Af­gha­ni­stan og ut­sik­te­ne for et en­de­lig opp­gjør i Sy­ria, kan føre til at kon­flik­ten i Af­gha­ni­stan blir ver­dens dø­de­ligs­te, sier John­ny Walsh, Af­gha­ni­s­tan­eks­pert i Uni­ted Sta­tes Insti­tute of Peace.

– Sta­dig er­k­la­erer vi at året er blitt det «mest vol­de­li­ge» i lan­det. Si­tua­sjo­nen blir kon­ti­nu­er­lig ver­re, sier han.

Re­kord?

Kri­gen i Sy­ria, som star­tet et ti­år etter kri­gen i Af­gha­ni­stan, har krevd 15.000 men­neske­liv så langt i år, iføl­ge Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (SOHR).

– Kri­gen kan kre­ve 20.000 men­neske­liv i 2018, fast­slår Graeme Smith, kon­su­lent i In­ter­na­tio­nal Cri­sis Group (ICG).

I så fall vil det bli en ny dys­ter re­kord i Af­gha­ni­stan, iføl­ge Upp­sa­la Con­flict Data Pro­gram (UCDP), som an­slår at 19.694 per­soner ble drept i den af­ghans­ke kri­gen i fjor.

– For­fer­de­li­ge tall

Kan bli ver­dens dø­de­ligs­te. John­ny Walsh, ICG

Rundt 300 til 400 «fiendt­li­ge kri­ge­re» blir drept ukent­lig, iføl­ge tal­s­per­son Nas­rat Ra­hi­mi i Af­gha­ni­stans in­nen­riks­de­par­te­ment, men Ra­hi­mi kan ikke gi et tall for drep­te si­vi­le el­ler sik­ker­hets­styr­ker. In­for­ma­sjon om an­tall drep­te sik­ker­hets­styr­ker er blitt gjort util­gjen­ge­lig gjen­nom en enig­het mel­lom af­ghans­ke myn­dig­he­ter og Washing­ton, men tid­li­ge­re ame­ri­kans­ke tall vi­ser at rundt 5.000 med­lem­mer av sik­ker­hets­styr­ker ble drept år­lig.

– De fles­te ana­ly­ti­ke­re tror det tal­let un­der­spil­ler vir­ke­lig­he­ten på bak­ken. Årets døds­tall for sik­ker­hets­styr­ker kan va­ere for­fer­de­li­ge, sier Smith.

Døds­tal­le­ne for sik­ker­hets­styr­ker har økt mar­kant si­den NATOS styr­ker trakk seg ut av lan­det. Sik­ker­hets­styr­ke­ne har slitt med å hol­de til­ba­ke Ta­li­ba­n­opp­rø­re­re, og i år har vol­den blitt es­ka­lert i for­bin­del­se med par­la­ments­val­get som er ven­tet å fin­ne sted 20. ok­to­ber.

Det har va­ert fle­re forsøk på å en­ga­sje­re Ta­li­ban, som har erob­ret be­ty­de­li­ge land­om­rå­der, i freds­sam­ta­ler. I Qa­tar i juli møt­te ame­ri­kans­ke di­plo­ma­ter Ta­li­ban-re­pre­sen­tan­ter og et nytt møte kan bli holdt den­ne må­ne­den.

Pre­si­dent Do­nald Trump har i lik­het med sine for­gjen­ge­re ikke lyk­kes med å fin­ne en ef­fek­tiv stra­te­gi, me­ner ob­ser­va­tø­re­ne. (NTB)

DØDELIG: Den af­ghans­ke kri­gen kan kre­ve 20.000 liv i år, fast­slår ICG. FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.