KRI­GEN I SY­RIA

Rogalands Avis - - Verden -

■ Kon­flik­ten i Sy­ria begynte i mars 2011 da fre­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner mot pre­si­dent Bashar al-as­sad ble slått ned med hard hånd. ■ Op­po­si­sjo­nen grep etter hvert til vå­pen, og i lø­pet av 2012 ut­vik­let det seg til full bor­ger­krig.

■ En rek­ke uli­ke opp­rørs­grup­per, man­ge av dem med støt­te fra and­re land i re­gio­nen og Ves­ten, har si­den kjem­pet mot re­gi­met og til dels også mot hver­and­re.

■ As­sad-re­gi­met får støt­te fra Russ­land, Iran og li­ba­ne­sis­ke Hiz­bol­lah.

■ Kri­gen i Sy­ria har iføl­ge den sy­ris­ke ek­sil­grup­pa Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (SOHR) hittil kos­tet over 350.000 men­nes­ker li­vet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.