KI­NE­SISK TU­RIS­ME

Rogalands Avis - - Helg -

■ I 2000 reis­te kun 10,5 mil­lio­ner ki­ne­se­re ut, og ut­gjor­de 1,5 pro­sent av den in­ter­na­sjo­na­le tu­ris­men. Nå ut­gjør de for fjer­de år på rad ver­dens størs­te grup­pe av in­ter­na­sjo­na­le rei­sen­de. I 2017 fore­tok de

142 mil­lio­ner in­ter­na­sjo­na­le rei­ser og ut­gjør i dag litt over 13 pro­sent av den glo­ba­le tu­ris­men, men står iføl­ge Ver­dens tu­risme­råd for en fem­te­del av ver­dens for­bruk blant in­ter­na­sjo­na­le rei­sen­de.

■ Tall fra Ki­nas forsk­nings­in­sti­tutt for ut­gå­en­de tu­ris­me (COTRI) an­slår at ki­ne­ser­ne in­nen drøye ti år vil fore­ta na­er­me­re 400 mil­lio­ner uten­lands­rei­ser, av to­talt 1,4 mil­li­ar­der glo­balt. Det be­tyr at mer enn hver fjer­de uten­lands­rei­sen­de i ver­den vil va­ere en ki­ne­ser.

■ Sam­ti­dig spås det at Ki­na in­nen bare fem år vil bli ver­dens mest be­søk­te reise­mål. Tre nye ho­tel­ler vil pop­pe opp hver enes­te dag i

Ki­na de nes­te 23 åre­ne, iføl­ge en ana­ly­se ut­ført av Cor­nell Uni­ver­sity’s School of Ho­tel Ad­mi­ni­stra­tion i USA.

■ I fjor klat­ret Ki­na for­bi Dan­mark og ble det fem­te størs­te uten­lands­mar­ke­det for nors­ke ho­tel­ler, med nes­ten 450.000 gjeste­døgn. I år vi­ser tenden­sen hittil en gans­ke kraf­tig ned­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.