Fly­plass­boom­en

Mens vi dis­ku­te­rer om vi skal ha én ny rulle­bane til på Gar­der­moen, byg­ges det tu­sen nye rundt i ver­den. Ak­ku­rat nå.

Rogalands Avis - - Helg - Christine.baglo@dags­avi­sen.no

Spenn sete­bel­te­ne, fol­kens! Ut­vik­lin­gen i ver­dens luft­fart går i su­per­sonisk fart. I fjor fore­tok vi 280 mil­lio­ner fle­re fly­tu­rer enn året før, to­talt 4,1 mil­li­ar­der. Og in­nen 2036 spår iføl­ge Den in­ter­na­sjo­na­le luft­farts­or­ga­ni­sa­sjo­nen (IATA) at an­tal­let nes­ten for­dob­les, til 7,8 mil­li­ar­der. I åre­ne fram­over skal det nem­lig iføl­ge Cent­re for Avia­tion (CAPA) in­ves­te­res minst 1,1 tril­lio­ner dol­lar i hundre­vis av nye fly­plas­ser og re­la­ter­te bygge­ar­bei­der ver­den rundt – spe­si­elt i folke­rike om­rå­der som Stil­le­havs­re­gio­nen i Asia, Midt­østen og Afri­ka.

Al­le­re­de nes­te år åp­ner Bei­jing Daxing In­ter­na­tio­nal Air­port, ver­dens størs­te fly­plass, med rundt 100 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer i året. Litt se­ne­re åp­ner en an­nen gi­gant­fly­plass i Cheng­du, som vil ta 90 mil­lio­ner.

På kort tid har an­tal­let fly­plas­ser i Ki­na vokst til over 200, og in­nen 2020 skal an­tal­let sti­ge til 260, iføl­ge CAPA. Ki­na spås der­med å gå for­bi USA som ver­dens størs­te luft­farts­mar­ked alle- rede i 2022, iføl­ge IATA. An­tall fly­pas­sa­sje­rer her an­tas å fire­dob­les in­nen 2036, til 1,6 mil­li­ar­der.

Hakk i hael føl­ger In­dia, som IATA an­tar at vil pas­se­re Stor­bri­tan­nia, og bli ver­dens tred­je størs­te luft­farts­mar­ked al­le­re­de i 2025. Lan­det plan­leg­ger nem­lig å dob­le an­tall fly­plas­ser, og byg­ge opp­til 100 nye fly­plas­ser i lan­det in­nen 2025. Da skal de ha ka­pa­si­tet til å tak­le én mil­li­ard pas­sa­sje­rer i året. Det in­dis­ke luft­farts­mar­ke­det er nem­lig det som vokser al­ler hur­tigst i ver­den. Både den in­dis­ke øko­no­mi­en og den in­dis­ke mid­del­klas­sen har nem­lig vokst kraf­tig. Også i nabo­lan­de­ne kom­mer det fle­re sto­re fly­plas­ser og fle­re sto­re ut­vi­del­ser. Blant an­net plan­leg­ges det hele 57 nye fly­plas­ser i In­do­ne­sia og to i Kam­bod­sja, og en ny 100 mil­lio­ner pas­sa­sje­rers-fly­plass i Fil­lip­pi­ne­ne. I til­legg ut­vi­des en rek­ke ho­ved­fly­plas­ser i re­gio­nen til å ta imot mel­lom 60-90 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer og se­kun­da­er­fly­plas­ser står i kø for å av­las­te sprengt ka­pa­si­tet.

Midt­østen har hel­ler ikke tenkt å gi opp sin po­si­sjon som en per­fekt «hub» mel­lom Asia, Afri­ka og Euro­pa. Det kom­mer blant an­net en eks­tra fly­plass i Du­bai, som vil øke ka­pa­si­te­ten i lille­puttemi­ra­tet til 160 mil­lio­ner i året – som der­med blir ver­dens størs­te luft­farts­knute­punkt. Men også i de and­re nabo­emi­ra­te­ne byg­ges det og ut­vi­des så san­den skvet­ter. Blant an­net fer­dig­stil­ler Abu Dha­bi i 2020 sin nye mega­ter­mi­nal i 2019. Da skal fly­plas­sen kun­ne ta 84 mil­lio­ner rei­sen­de. Litt len­ger nord får Saudi-ara­bia snart også minst fire nye fly­plas­ser, og Ku­wait en ny ho­ved­fly­plass. Sul­ta­na­tet Oman åp­net ny­lig den nye «stil­le­ter­mi­nal», der ro­bo­ter di­ri­ge­rer pas­sa­sje­re­ne, mens fle­re nye ter­mi­na­ler er un­der byg­ging. Må­let er å kun­ne tak­le 48 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer in­nen 2020.

Også i hele Afri­ka ut­vi­des det og byg­ges nytt for mil­li­ar­der av dol­lar. En ny kjempe­fly­plass kom­mer også i Tu­ni­sia. På den and­re si­den av At­lan­ter­ha­vet kom­mer en ny 68 mil­lio­ners­fly­plass Mex­i­co By. I Euro­pa er snart New Istan­bul Air­port i Tyr­kia klar for åp­ning, med en ka­pa­si­tet på 90 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer. Den er for øv­rig teg­net av ar­ki­tektsel­ska­pet Nor­dic Office of Ar­citec­tu­re, som også står bak Oslo Luft­havn, og vil bli ver­dens størs­te – i ut­strek­ning. Og kan­skje, men bare kan­skje, åp­ner en­de­lig Ber­lins nye ho­ved- fly­plass i 2020. El­lers er det mest for­ny­el­ser og ut­vi­del­ser av ek­sis­te­ren­de fly­plas­ser på me­ny­en, iføl­ge CATA.

Her hjem­me er det en ny fly­plass på gang i Bodø, og så kom­mer nye Po­lar­sir­ke­len fly­plass på Helge­land. Og mu­li­gens en tred­je rulle­bane på vei på Gar­der­moen. Ber­gen Luft­havn har ak­ku­rat åp­net en ny ter­mi­nal. Og så har vi jo Scan­di­na­vi­an Moun­tains Air­port, den ves­le hy­brid­fly­plas­sen som byg­ges på gren­sen mel­lom det nors­ke, «ba­ere­kraft­ser­ti­fi­ser­te» (!) reise­må­let Try­sil og den svens­ke ski­mag­ne­ten Sä­len. Godt at Try­sil er blitt så gode på syk­ling i den snø­frie pe­rio­den av året, for­res­ten. Den kan nem­lig bli kraf­tig for­len­get i åre­ne som kom­mer.

Den nye Daxing-fly­plas­sen i Bei­jing vil bli ver­dens størs­te når den åp­ner nes­te år. ILLUSTRASJON: ZAHA HADID ARCHITECTS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.