Fikk pri­sen på 2,5 mil­lio­ner

Rogalands Avis - - Kultur -

Den sveit­sis­ke tea­ter­re­gis­sø­ren og kom­po­nis­ten Chris­toph Mart­ha­ler ble fre­dag til­delt årets in­ter­na­sjo­na­le Ib­sen­pris på 2,5 mil­lio­ner kro­ner un­der et ar­ran­ge­ment på Ib­sen­fes­ti­va­len på Na­tio­nal­thea­tret. Un­der fes­ti­va­len blir også et gjeste­spill av pris­vin­ne­ren vist. Den in­ter­na­sjo­na­le Ib­sen­pri­sen fi­nan­si- eres av stat­li­ge nors­ke mid­ler og er ver­dens størs­te tea­ter­pris. Mart­ha­ler (66) er kjent for sitt uni­ke scene­språk i krys­nin­gen mel­lom mu­sikk­tea­ter og et sti­li­sert, fy­sisk tea­ter, me­ner pris­jury­en. Den enes­te nors­ke som til nå har fått pri­sen, er for­fat­ter og dra­ma­ti­ker Jon Fos­se, som ble til­delt den i 2010. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.