Kri­se på Dra­ma­ten

Rogalands Avis - - Kultur -

Sto­re de­ler av per­so­nal­av­de­lin­gen på Dra­ma­ten i Stock­holm har valgt å for­la­te teat­ret på kort tid, og ny­lig sa per­so­nal­sje­fen opp, skri­ver Da­gens Nyheter. Nå­va­eren­de og tid­li­ge­re med­ar­bei­de­re opp­gir at av­hop­pet kom­mer som en føl­ge av dår­lig ar­beids­mil­jø, skri­ver TT. Med­ar­bei­der­ne opp­le­ver si­tua­sjo­nen som så al­vor­lig at ar­bei­det med Dra­ma­tens opp­set­nin­ger ri­si­ke­rer å bli på­vir­ket, he­ter det vi­de­re i DN. Om per­so­nal­sje­fens av­gang skri­ver den nors­ke tea­ter­sje­fen Ei­rik Stu­bø i en mail til DN at det­te er be­kla­ge­lig og at ar­bei­det den­ne har lagt ned, har va­ert sva­ert verd­satt. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.