Aka­de­mi­en kre­ver taus­hets­plikt

Rogalands Avis - - Kultur -

Svens­ka Aka­de­mi­en har of­fent­lig­gjort nye sta­tut­ter der med­lem­mer bes re­spek­te­re taus­hets­plik­ten og unn­gå å kri­ti­se­re in­sti­tu­sjo­nen.

«Med­lem­mer for­ven­tes å gjø­re en god ar­beids­inn­sats, re­spek­te­re taus­hets­plik­ten og unn­gå å kri­ti­se­re Aka­de­mi­en el­ler sine kol­le­ger of­fent­lig», he­ter det i den nye teks­ten. I for­ri­ge uke med­del­te Svens­ka Aka­de­mi­en at nye sta­tut­ter skal av­lø­se dem fra 1786 på en mer «mo­der­ne» måte. Etter be­skje­den kom det fle­re øns­ker om of­fent­lig­gjø­ring av sta­tut­te­ne, for å dem­pe spe­ku­la­sjo­ner om in­sti­tu­sjo­nens in­ter­ne ar­beid. I går la Aka­de­mi­en ut do­ku­men­tet.

– Vi har gitt sta­tut­te­ne nye tolk­nin­ger som skal gjel­de for vår tid, sier fun­ge­ren­de sek­reta­er Anders Ols­son.

Aka­de­mi­en, som de­ler ut pri­ser og sti­pen­der in­nen språk og kul­tur, deri­blant No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur, vil ikke dele ut No­bel­pri­sen i år som føl­ge av at Aka­de­mi­en har mis­tet til­lit etter en rek­ke skan­da­ler.

Kul­tur­pro­fi­len Jean-clau­de Ar­nault, som er gift med Aka­de­mi­en-med­lem Kata­ri­na Fros­ten­son, har stått sen­tralt. Han drev et kul­tur­sen­ter som har fått penge­støt­te fra Aka­de­mi­en, men ble i fjor høst an­kla­get for sek­su­el­le over­grep, tra­kas­se­ring samt å ha lek­ket nav­ne­ne på sju no­bel­pris­vin­ne­re før de ble of­fent­lig­gjort. Selv av­vi­ser han an­kla­ge­ne.

I april for­lot tre av med­lem­me­ne Aka­de­mi­et, og en uke se­ne­re trakk Fros­ten­son og den fas­te sek­reta­eren Sa­ra Da­ni­us seg. De nye sta­tut­te­ne åp­ner imid­ler­tid for at av­hop­pe­re som Sa­ra Da­ni­us, Pe­ter Englund og Kjell Esp­mark kan del­ta i av­stem­nin­ger når nye med­lem­mer blir inn­valgt. (NTB)

Trakk seg: Sa­ra Da­ni­us. FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.