Barn og ung­dom i ho­ved­rol­le­ne

Rogalands Avis - - Kultur -

KULTURSKOLE: Det er in­gen grunn til å fryk­te ny stor­tings­mel­ding.

I Dags­avi­sen 10. sep­tem­ber fram­stil­ler re­gje­rin­gens be­slut­ning om å inn­lem­me en kul­tur­skole­mel­ding i den plan­lag­te stor­tings­mel­ding om barne­og ung­doms­kul­tur som noe ne­ga­tivt. Vi vil si: Sna­re­re tvert imot.

Barn og unge skal ha gode mu­lig­he­ter til å ut­fors­ke, opp­le­ve og til­eg­ne seg kunn­skap og fer­dig­he­ter om uli­ke kunst- og kul­tur­ut­trykk. Der­for skal vi nå for førs­te gang i his­to­ri­en skri­ve en stor­tings­mel­ding om bar­ne- og ung­doms­kul­tur. Må­let med mel­din­gen er å løf­te sta­tu­sen på for­mid­ling av kunst og kul­tur til barn og unge. Den skal ut­for­mes i tett dia­log med barn og ung­dom. De­res inn­spill skal bli hørt og tatt hen­syn til.

Kul­tur­sko­len er et sen­tralt og vik­tig kul­tur­til­bud til barn og unge. Å skri­ve en stor­tings­mel­ding om bar­ne- og ung­doms­kul­tur uten at den også hand­ler om kul­tur­sko­len, vil va­ere å gjø­re kul­tur for barn og unge en bjørne­tje­nes­te. På sam­me måte er det una­tur­lig å skri­ve en mel­ding om kul­tur­sko­len utan å in­klu­de­re bar­ne- og ung­doms­kul­tur. Der­for vil vi se dis­se i sam­men­heng,

Bar­ne- og ung­doms­kul­tur­mel­din­gens styr­ke vil va­ere å se hvor­dan res­sur­ser og kom­pe­tan­se i en­da stør­re grad kan kom­me barn og unge til gode. I re­gje­rings­platt­for­men har vi slått fast at re­gje­rin­gen vil leg­ge til ret­te for sam­ar­beid mel­lom kul­tur­sko­le­ne, skole­fri­tids­ord­nin­ger og fri­vil­lig­he­ten, og på den­ne må­ten sik­re fle­re barn til­gang til kul­tur­sko­le­ne gjen­nom økt til­gjen­ge­lig­het og gode ord­nin­ger for lav­inn­tekts­fa­mi­li­er.

Kul­tur­sko­len er i en­kel­te kom­mu­ner na­vet som får korp­se­ne, ko­re­ne og ama­tør­teat­re­ne til å ek­sis­te­re. Kul­tur­sko­len og res­ten av kul­tur­li­vet hen­ger sva­ert nøye sam­men. Å IKKE se dis­se mel­din­ge­ne i sam­men­heng vil­le va­ert feil.

Re­gje­rin­gens mål er at alle barn og unge skal ha en så so­lid grunn­leg­gen­de kunn­skap om kunst og kul­tur at de kan gjø­re seg opp en selv­sten­dig me­ning om den kuns­ten de opp­le­ver. De skal kla­re å for­kla­re hvor­for de li­ker el­ler ikke li­ker ope­ra- og bal­lett­fore­stil­lin­ger, jazz­kon­ser­ter el­ler gal­leri­ut­stil­lin­ger. Her har kul­tur­sko­len en helt sen­tral rol­le. De er en dan­nel­ses­in­sti­tu­sjon, som ikke bare ut­dan­ner kunst­ne­re, men også kul­tur­bru­ke­re, frem­ti­dens pub­li­kum. Kul­tur­sko­lens sen­tra­le dan­nel­ses­rol­le kan ikke forbi­gås i en bar­ne- og ung­doms­kul­tur­mel­ding. Tvert imot vil den få en helt sen­tral plass.

Det er na­tur­lig at bar­ne- og ung­doms­kul­tur­mel­din­gen også ser på ar­bei­det med ta­lent­ut­vik­ling. Og hvil­ken are­na for ta­lent­ut­vik­ling er stør­re enn kul­tur­sko­len? I det skole­året vi nett­opp har lagt bak oss var nes­ten 100.000 barn og unge ele­ver ved en kulturskole. Sam­men med korps, kor, tea­ter­grup­per, pri­va­te bal­lett­aka­de­mi­er og ta­lent­ut­vik­lings­ste­der som Bar­ratt Due er kul­tur­sko­len en sen­tral are­na for ut­vik­ling av frem­ti­dens kunst­ne­re. Å se dis­se are­na­ene sam­let vil va­ere en so­lid styr­ke for alle barn og unge.

Vi er i gang med en sam­let over­sikt over om­fang, inn­hold og or­ga­ni­se­ring av kul­tur­sko­len, kom­pe­tan­sen til de an­sat­te og lo­ka­le prio­ri­te­rin­ger. I til­legg øns­ker vi over­sikt over kul­tur­sko­lens sam­ar­beid med re­le­van­te ak­tø­rer. Sam­ti­dig skal re­gje­rin­gen i lø­pet av høs­ten leg­ge frem Kul­tur­mel­din­gen. Der skal vi blant an­net leg­ge frem nye na­sjo­na­le kul­tur­po­li­tis­ke mål, som vi også ser i sam­men­heng med den kom­men­de bar­ne- og ung­doms­kul­tur­mel­din­gen.

Den kunn­ska­pen Kul­tur­de­par­te­men­tet har om kul­tur og Kunn­skaps­de­par­te­men­tet har om sko­le, vil ute­luk­ken­de va­ere en stor for­del for kul­tur­sko­le­ne i det­te mel­dings­ar­bei­det. Vi har høye am­bi­sjo­ner for kul­tur­sko­len. Vi kan der­for love at kul­tur­sko­len skal ha en so­lid for­ank­ring, og ikke kun få «he­der­lig om­ta­le», slik kul­tur­skole­rek­to­re­ne fryk­ter. På den­ne må­ten føl­ger vi opp Stor­tin­gets ved­tak om å leg­ge frem en stor­tings­mel­ding om en styr­ket kulturskole for frem­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.