Sju ritt på ni da­ger for Coop

Rogalands Avis - - Sport -

I dag star­ter Team Coopryt­ter­ne i det bel­gis­ke rit­tet Pri­mus Clas­sic, og frem til nes­te søn­dag da Gooi­k­se Pijl står på pro­gram­met skal ryt­ter­ne gjen­nom sju ritt.

– Dis­se bel­gis­ke lø­pe­ne er med på å ut­vik­le ryt­ter­ne. Det er løp hvor det er vik­tig å va­ere men­talt «på» og an­gri­pe de fra start. Man må va­ere vå­ken og va­ere med på kjø­rin­gen når det blir satt fart. Da sit­ter man ofte i fi­na­le­ne, og det er fra den po­si­sjo­nen det er mu­lig å gjø­re et godt re­sul­tat, sier sports­di­rek­tør Mag­nus Bør­re­sen.

Da­gens Pri­mus Clas­sic er det enes­te rit­tet Team Coop ikke har kjørt før.

Team Coop-ryt­ter­ne går inn i et hek­tisk ritt­pro­gram

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.