DET HEND­TE I DAG

Rogalands Avis - - Folk & Familie -

Tanks ble førs­te gang brukt i krig­fø­ring un­der sla­get ved Som­me. Bri­tis­ke styr­ker sat­te inn strids­vog­ne­ne i et forsøk på å bry­te opp den fast­lås­te skyt­ter­gravs­kri­gen i Nord-frank­ri­ke. De al­ler førs­te tank­se­ne had­de be­skje­den mi­li­ta­er ef­fekt, men kon­sep­tet vir­ket så­pass lo­ven­de at bri­te­ne be­slut­tet å fort­set­te ut­vik­lin­gen. Fransk­men­ne­ne lan­ser­te sine egne belte­gå­en­de tanks i 1917. Ide­en om mo­bi­le strids­vog­ner skal skri­ve seg minst så langt til­ba­ke som til 1400-tal­let, da Le­onar­do da Vin­ci la­get sine ar­beids­teg­nin­ger til en pans­ret mini­fest­ning som kun­ne tril­les på hjul. Scien­ce fic­tion-for­fat­te­ren H.G. Wells be­skrev en tanks-lig­nen­de inn­ret­ning i no­vel­len «The Land Iron­clads». No­vel­len ble pub­li­sert i et ma­ga­sin i 1903, 13 år før de førs­te strids­vog­ne­ne rul­let ut på slag­mar­ken.

1935: Tysk­lands nye rase­lo­ver ble ved­tatt i Nürn­berg. Med de så­kal­te Nürn­berg­lo­ve­ne ble anti­se­mit­tis­men i Tysk­land for­melt ned­felt i lan­dets lov­verk. Lo­ve­ne var delt i tre bol­ker, hvor­av to var spe­si­elt ut­for­met for å hjem­le un­der­tryk­kel­sen av den jø­dis­ke be­folk­nin­gen. Blod­svern­lo­ven for­bød ek­te­skaps­inn­gå­el­se og kjønns­lig om­gang mel­lom jø­der og ariere, mens Riks­bor­ger­lo­ven i prak­sis var en er­k­la­e­ring om at jø­der og and­re ikke-ariere var fra­tatt sine bor­ger­ret­tig­he­ter. Den tred­je av lo­ve­ne, Riks­flagg­lo­ven, slo fast at hake­kors­flag­get skul­le va­ere Tysk­lands nye riks- og na­sjo­nal­flagg. Hel­ler ikke flagg­lov­giv­nin­gen var uten brodd mot jø­de­ne, etter­som den for­bød jø­der å hei­se flag­get el­ler «ba­ere Ri­kets far­ger». Rase­lo­ve­ne i Hit­ler­tysk­land ble an­skue­lig­gjort gjen­nom de se­ne­re så be­ryk­te­de rase­plan­sje­ne, som ga en de­tal­jert over­sikt over hvil­ke blan­dings­for­hold mel­lom tysk og ikke-tysk blod som var ram­met av lov­ver­ket. (NTB)

Fransk tank­vogn fo­to­gra­fert i Ju­vig­ny un­der førs­te ver­dens­krig. FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.