Nuo­ret kvää­nit ro­kat­haan oma­la Me­ga­voi­ma­la

Ruijan Kaiku - - Forside -

De ku­le kvens­ke kid­sa fra Kåf­jord har la­get roc­kelåt. Nå hå­per de fle­re un­ge blir ins­pi­rert til å lae­re seg kvensk.

De ku­le kid­sa i grup­pa Kvää­niRock har la­get san­gen og hå­per nå at fle­re un­ge får lyst til å lae­re seg kvensk.

Adam (12), Kai­sa (12), Le­vi (11) og Kris­tof­fer (12) har kvensk sam­men i Mann­da­len. I til­legg til å vae­re med i ko­ret Kvää­niÄä­nii, har de la­get sin egen grup­pe; Kvää­niRock. Sam­men har de la­get sin egen kvens­ke roc­kelåt Me­ga­voi­ma, og før jul spil­te de den inn i stu­dio­et til Huset i Al­ta.

Rui­jan Kai­ku sam­men med vi­deo­fo­to­gra­fe­ne Even Mar­tin­sen og Mika Haet­ta fulg­te de kvens­ke ung­dom­me­ne un­der inns­pil­lin­gen, og det har re­sul­tert i en li­ten do­ku­men­tar­se­rie på fi­re epi­so­der, pluss en musik­kvi­deo, som skal pre­sen­te­res på www.rui­jan-kai­ku.no den­ne vin­te­ren.

Vil ins­pi­re­re andre

I do­ku­men­tar­se­rien snak­ker de un­ge litt om hvor­dan det er å vae­re ung kven i dag, og hvor­dan det er å kun­ne et språk som nes­ten in­gen andre un­ge kan.

– Det er jo vel­dig rart, og gans­ke dumt, at de ik­ke er fle­re un­ge som kan kvensk. Det som også er litt rart er at vi fi­re er de enes­te kvens­ke­le­ve­ne i ver­den. I hvert fall i Troms, syns Le­vi.

Han kan for­tel­le at han vet om gans­ke man­ge på sko­len som har lyst til å be­gyn­ne på kvensk, men de får ik­ke lov av fo­reldre­ne for­di det er for mye styr med å byt­te språk på sko­len.

– Der­for er det bra at man kan prø­ve å gjø­re andre in­te­res­sert i å lae­re kvensk, sier Adam som syns at det er bra å ha ko­ret si­den de ik­ke har hatt fast kvensklae­rer på sko­len det­te sko­leå­ret.

– Det er vik­tig at vi lae­rer kvensk, el­lers dør språ­ket ut, på­pe­ker Le­vi.

– Det er jo trist om kvensk dør ut, og det ik­ke len­ger er noen som kan det, syns Kris­tof­fer.

I føl­ge Kai­sa er det nok fle­re av de andre ele­ve­ne som har be­gynt å skjøn­ne litt kvensk et­ter at roc­ke­kve­ne­ne har be­gynt å snak­ke det.

– Det had­de vaert kult om fle­re kvens­ke un­ge blir in­te­res­sert i kvensk når de hø­rer oss, leg­ger Kris­tof­fer til.

Kven­kvar­tet­ten er eni­ge i at det det er kult å kun­ne kvensk.

– Hvis jeg noen gang får eg­ne barn, skal jeg selv­sagt lae­re de kvensk! sier Le­vi.

Mo­der­ne kvensk

I do­ku­men­ta­ren snak­ker Le­vi, Kris­tof­fer, Kai­sa og Adam litt om kvens­ke slan­gutt­rykk, og om det fin­nes noen ku­le kvens­ke fra­ser som de un­ge bru­ker i dag.

– Det er jo noen som ban­ner på kvensk, sånn at det ik­ke skal hø­res så stygt ut på norsk, og al­le nors­ke tror at sat­taa vet­tä er et ban­neord, men det be­tyr egent­lig at det reg­ner, el­ler hundre regn. Sata er hundre og vet­tä er regn el­ler vann. Hundre regn, ler Le­vi og de tre andre.

De har også en egen kvensk el­le­mel­le-regle de kan ta når de vil tøy­se med noen som ik­ke kan kvensk.

– Hvis man er to som skjøn­ner kvensk, og en som ik­ke gjør det, så kan man si «Mie, sie, lamp­haan­pää». Det be­tyr «Meg, deg og sau­e­ho­det», ler Adam og Kai­sa og vi­ser med pe­king.

– Det er jo også noen som tror at det ba­re er å leg­ge til boks­ta­ven «i» på slut­ten av hvert ord så blir det kvensk. Slik som grö­ni las­te­bii­li, men det er ik­ke så en­kelt. Det fun­ge­rer ba­re på noen få ord, forkla­rer Kris­tof­fer.

Syn­ger om ulov­lig scoo­terkjø­ring

De fi­re sier at de hø­rer litt på kvensk musikk, blant an­net på Spo­ti­fy, men de skul­le nok øns­ke at det fan­tes litt mer kvensk musikk tilg­jen­ge­lig. Kansk­je net­topp der­for ville de la­ge sin egen kvens­ke roc­kelåt.

– Vi ville la­ge en roc­ka låt med kul tekst for­di det er mer mor­somt. Vi ville ik­ke la­ge en gam­mel­dags låt. Vi ville vae­re mo­der­ne, sier Kris­tof­fer.

– Jeg syns det er på ti­de at kvensk blir mer mo­der­ne. At det kom­mer i fram­ti­da og opp­da­te­rer seg, og at det ik­ke ba­re står fast i en tids­so­ne. Der­for ville vi la­ge rock, sier Le­vi som har en drøm om at kvensk et­terh­vert kom­mer på google trans­la­te.

Kort for­talt hand­ler san­gen hand­ler om at man er en ulov­lig scoo­terkjø­rer som kjø­rer i «hundre og sa­ko­ri» fra Kil­pis til Ka­re­suan­do. På veien tref­fer man boks­ta­ve­lig talt på en flokk rein, med de kon­se­kven­ser det kan medfø­re.

– Hal­ve flok­ken kom­mer un­der meien, ler Le­vi.

– Og man knek­ker al­le bei­nan si­ne og ho­det ram­ler av, men si­suen - den indre styr­ken gjør at man fort­set­ter, forkla­rer Kai­sa.

Go­de skussmål

I til­legg til å ha sk­re­vet lå­ta selv og syn­ge den, måt­te ung­dom­me­ne selv spil­le in­stru­men­te­ne. Bå­de trom­mer, bass og key­board. Musikk­pro­dusen­ten Ei­rik Au­ne ro­ser de un­ge kve­ne­ne for inn­sat­sen i stu­dio­et.

– Jeg syns de­re har vaert skik­ke­lig flin­ke til å ta det ryt­mis­ke. Det er vel­dig man­ge un­ge som kan syn­ge og spil­le, men det er ik­ke al­le som er så flink ryt­misk som det de­re er. Skik­ke­lig bra! Det må de­re ba­re fly­te på vi­de­re, ros­te han ung­dom­me­ne et­ter inns­pil­lin­gen.

Nr. 1-2017 Maa­nan­tai­na 31. ja­nu­aa­ri­kuu­ta / Maa­nan­tai­na 31. tam­mi­kuu­ta / Man­dag 31. ja­nuar 2017 KU­VA HEI­DI NI­LI­MA MON­SEN 23. vuo­si­ker­ta / 23. År­gang NOK 20,- KU­VA LII­SA KOI­VU­LEH­TO KU­VA HEI­DI NI­LI­MA MON­SEN Re­tur: Rui­jan Kai­ku, Boks 1193, 9504 Al­ta

Le­vi kos­te seg i rol­len som trom­mis. Han har en drøm om google trans­la­te på kvensk.

Hei­di Ni­li­ma Mon­sen hei­di@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.