Yh­tei­nen juh­la­päi­vä

En fel­les fest­dag

Ruijan Kaiku - - Forside -

Kvää­ni­kan­san päi­vää vie­tett­hiin ky­liis­sä ja kau­pun­giis­sa: Alat­tios­sa, Rai­sis­sa, Yy­keän­pe­räs­sä, Troms­sas­sa, Us­lus­sa ja Ki­ru­nas­sa­ki.

På sel­ves­te Kven­fol­kets dag ved­tok Fyl­kes­tin­get i Troms ens­tem­mig sin hand­lingsplan for styr­king av kvensk språk og kul­tur.

– Vi er vel­dig stol­te over å vae­re den førs­te fyl­kes­kom­mu­nen i lan­det som la­ger en plan for å løf­te kvensk språk og kul­tur. Det er en vik­tig del av vår fel­les kul­tu­rarv i Troms som vi øns­ker å styr­ke og syn­liggjø­re, sier fyl­kesråd for hel­se, kul­tur og nae­ring, Wil­ly Ør­ne­bakk (Ap).

Et knapt års ar­beid naer­mer seg slut­ten og man­ge aktø­rer har vaert in­vol­vert i pro­ses­sen. Inns­pill fra 17 ins­ti­tus­jo­ner og or­ga­ni­sas­jo­ner har vaert med å dan­ne grunn­la­get for pla­nen. Nå fo­reslås det 40 uli­ke til­tak som fyl­kes­kom­mu­nen skal ar­bei­de for i pe­rio­den 2017-2020.

– Vi øns­ker å vae­re konk­re­te og har i ut­gangs­punk­tet fo­reslått til­tak vi kan gjø­re in­nen­for gjel­den­de buds­jett­ram­mer, og in­nen­for det ans­var­sområ­det som fyl­kes­kom­mu­nen har, sier fyl­kesråd Ør­ne­bakk.

Eget kvensk navn på Troms fyl­kes­kom­mu­ne, kvens­ke steds­navn på kart­verk, oppret­te egen kvensk bib­lio­tekt­je­nes­te, ster­ke­re sa­mar­beid med Nord­bot­ten og oppret­tel­se av eg­ne sti­mu­le­rings­til­tak for å få opp fle­re kvens­ke kunst og kul­tur­pro­duks­jo­ner, er noen av til­ta­ke­ne som nev­nes i hand­lingspla­nen.

– Hand­lingspla­nen for 2017 – 2020 kan bet­rak­tes som et starts­kudd i et len­ge­re tids­bil­de der vi skal ar­bei­de for en ster­ke­re be­visst­het om den­ne de­len av vår kul­tu­rarv. Det kre­ver en inn­sats fra man­ge hold for å få til et løft. Vi hå­per vår hand­lingsplan kan sti­mu­le­re fle­re ins­ti­tus­jo­ner og aktø­rer til en sats­ning, avs­lut­ter Ør­ne­bakk.

I dag an­tar man at det fin­nes mel­lom 10.000 og 15.000 kve­ner i Nor­ge. Troms og Finn­mark har en stor kvensk be­folk­ning­san­del. Kve­ne­ne er anerk­jent som en nas­jo­nal mi­no­ri­tet. På grunn av hardt for­norsk­ning­strykk er det li­ke­vel få som har kjenns­kap til kvensk kul­tur, språk og his­to­rie.

Wil­ly Ør­ne­bakk, fyl­kesråd for hel­se, kul­tur og nae­ring i Troms.

Ku­va Lii­sa Koi­vu­leh­to.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.