Bads­tua byg­ges først

Ruijan Kaiku - - Forside -

Her føl­ger andre ar­tik­kel om spo­re­ne et­ter vå­re aner. Den­ne gan­gen har for­fat­te­ren sett på kvensk byg­ges­kikk.

Spo­re­ne et­ter vå­re aner er man­ge og va­rier­te, og her skal vi se litt på noen trekk ved kvensk byg­ges­kikk. I førs­te rek­ke vel­ger jeg å fo­kuse­re på litt ove­rord­ne­de ele­men­ter, og vil se­ne­re gå noe dy­pe­re med de­tal­jer og tek­nik­ker.

Kvensk byg­ges­kikk er sam­men­satt, og in­ne­hol­der man­ge sam­men­fal­len­de trekk og de­tal­jer.

Også kve­ne­ne hen­tet go­de ideer og tek­nik­ker fra andre. Selvføl­ge­lig. Trekk fra byg­ges­kikk – for ek­sem­pel i Ka­re­len – er ty­de­li­ge bå­de her i nord, og langs beg­ge si­der av Tor­ne­da­len.

Laf­ting

Noe av det førs­te vi ten­ker på når vi hø­rer om kvensk byg­ges­kikk, er vel LAF­TING.

Kve­ne­ne be­hers­ket en lang rek­ke av uli­ke laf­te­tek­nik­ker, og an­vend­te dis­se av­hen­gig av formål og di­mens­jon på tøm­mer/ma­te­ria­ler. Vå­nings­hus og fjøs­byg­nin­ger ser vi gjer­ne som laf­te­de bygg.

I til­legg til laf­ting ble også man­ge andre bygg­tek­nik­ker an­vendt. Of­te ble naust, ut­hus og skjåer byg­get med andre tek­nik­ker enn ba­re laf­ting. Til­gan­gen på vir­ke her nord va­rier­te, og der­med også mu­lig­he­te­ne til hvor­dan dis­se best kun­ne nyt­tes.

Sau­na

Det andre vi kansk­je ten­ker på er vel SAUNAEN – kansk­je sel­ve sym­bo­let på det kvens­ke.

Saunaen var nor­malt det førs­te byg­get som ble reist når kvens­ke fa­mi­lier etab­ler­te seg et sted.

De­ret­ter kom øv­ri­ge byg­nin­ger, og saunaen måt­te of­te også tje­ne som tak over ho­det for folk til noe roms­li­ge­re var byg­get.

Også saunaen ble oppført på man­ge uli­ke må­ter, men had­de også kla­re fel­le­strekk – ek­semple­vis laf­te­de. Fo­kus på hy­gie­ne var ve­sent­lig, og li­ke­til nors­ke myn­dig­he­ter på 1920-tal­let opp­fordret lan­dets be­folk­ning til å adop­te­re den kvens­ke skik­ken med sau­na, for å oppnå bedre hy­gie­nis­ke for­hold over det gans­ke land.

Saunaen ble også byg­get i avs­tand til den øv­ri­ge be­byg­gel­se på går­de­ne, av en en­kel grunn – brann­fa­ren. Var man så hel­dig å kun­ne få saunaen plas­sert naer vann, fikk man op­ti­ma­le for­hold for ba­des­kik­ken.

I til­legg til vå­nings­huset og saunaen, ble det nor­malt byg­get uli­ke ut­hus, skjåer, løer, naust og sjø­hus.

Også he­le kai­an­legg fin­ner vi langs kys­ten vår.

Unik kunns­kap

Selv om vi nordpå mis­tet mye un­der den bren­te jords tak­tikk og tys­ker­nes til­ba­ket­rek­king fra den nord­li­ge lands­del, fin­nes det fort­satt man­ge kla­re spor et­ter høy­ver­dig kunns­kap om den byg­ges­kikk som kve­ne­ne et­ter­lot seg, og som fort­satt også kan ses som ele­men­ter i nye­re bygg. Kve­ne­ne had­de des­su­ten en unik kunns­kap om forsk­jel­li­ge ma­te­ria­ler og op­ti­ma­le bruk­sområ­der for dis­se. Det­te i kom­bi­nas­jon med go­de hånd­verks­fer­dig­he­ter, gjor­de at kve­ne­ne langt på vei kun­ne bi­dra til opp­byg­gin­gen av en hel lands­del, bå­de et­ter sis­te ver­dens­krig, men og langt tid­li­ge­re. Det er des­su­ten do­ku­men­tert at kve­ne­ne var svaert dyk­ti­ge båt­byg­ge­re, og man­ge ste­der i bå­de Troms og Finn­mark ble det byg­get so­li­de og sjø­dyk­ti­ge bå­ter til bå­de fis­ke og fangst.

Kve­ne­ne var hel­ler ik­ke blin­de for es­te­tikk. Bå­de de­ko­re­le­men­ter på huse­ne, som kan vae­re svaert va­rier­te, og sel­ve plas­se­rin­gen av huse­ne på eien­dom­men, vi­ser at man ik­ke var li­ke­gyl­di­ge for hvor­dan alt tok seg ut. Vik­tigst var nok det funks­jo­nel­le, og kve­ne­ne var svaert prak­tisk an­lag­te.

Nes­te gang ser vi litt på de­tal­jer i bygg­tek­nik­ker, og hvor­dan man løs­te uli­ke prak­tis­ke ut­fordrin­ger un­der de kli­ma­tis­ke for­hol­de­ne her nord.

KU­VA ALF E. HAN­SEN

Kve­ne­ne be­hers­ket en lang rek­ke av uli­ke laf­te­tek­nik­ker. KU­VAT ALF E. HAN­SEN

Saunaen var nor­malt det førs­te byg­get som ble reist når kvens­ke

fa­mi­lier etab­ler­te seg.

Laf­tet vå­nings­hus.

Hjem­me­byg­get fjae­raskjå og båt.

Laf­tet ut­hus.

Alf Han­sen

Tekst og fo­to

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.