Kve­ner – et folk som snak­ker

Ruijan Kaiku - - Forside -

16. mars ble Kven­fol­kets dag fei­ret lan­det rundt og også i Ki­ru­na. Det ble ar­ran­gert uli­ke sam­men­koms­ter, kon­ser­ter, fo­re­drag, uts­til­lin­ger og film­kvel­der.

Mar­ke­rings­da­gen vok­ser seg stør­re og stør­re for hvert år, og noen ste­der vel­ger en til og med å fei­re kve­ne­ne fle­re da­ger uto­ver den 16. mars.

Det er ty­de­lig at det er et savn der ute et­ter et fel­les kven­flagg, spe­sielt på da­ger som 16. mars.

Selv om ik­ke kve­ne­ne har et of­fi­sielt flagg ennå, valg­te Storf­jord kom­mu­ne å hei­se det blå flag­get med solb­lomst på den sto­re da­gen. Ordfø­re­ren sier at si­den kom­mu­nen flag­ger på Sa­me­fol­kets dag, er det også na­tur­lig for dem å flag­ge på Kven­fol­kets dag. Han men­te at den sym­bols­ke hand­lin­gen med å hei­se flagg var vik­ti­ge­re enn hvor­vidt kve­ne­ne har et of­fi­sielt flagg el­ler ik­ke.

Vi fikk mye opp­merk­som­het i uli­ke me­dier, noe som er svaert gle­de­lig. Da­gen er jo til bå­de for å fei­re oss selv, samt for å for­tel­le andre om vår ek­sis­tens. Men det var nok fle­re som fikk ba­ko­vers­veis over NRK Sap­mis valg av et ne­ga­tiv te­ma, is­te­den­for å fei­re da­gen sam­men med oss. Det er synd at vår bro­der­folks størs­te me­die­hus ville bru­ke kve­ne­nes egen dag til å ska­pe for­vir­ring, og en kan jo undre seg hva som egent­lig er de­res agen­da.

Sa­me­ne, om noen, bur­de vi­te hvor skjørt iden­ti­tet er.

Det er na­tur­lig at det i al­le sam­funn fin­nes ue­nig­he­ter i små og sto­re sa­ker, også blant kve­ner, nord­menn og sa­mer. Stor­tin­get har repre­sen­tan­ter fra åt­te par­tier, mens Sa­me­tin­get i dag består av repre­sen­tan­ter fra el­le­ve uli­ke par­tier. Kve­ner er or­ga­ni­sert i Nors­ke Kve­ners For­bund-Rui­jan kvee­ni­liit­to (NKF-RK) og Kven­lands­for­bun­det. Det ville vaert opp­sikts­vek­ken­de, og be­ten­ke­lig, der­som dis­se to or­ga­ni­sas­jo­ne­ne var eni­ge i alt. Og det å hev­de at det er stor split­tel­se blant kve­ne­ne på bakgrunn av at det fin­nes uli­ke grun­ner for å mar­ke­re kve­ne­nes dag, er en stor overdri­vel­se. Ue­nig­het i de kvens­ke miljøe­ne blir of­te mis­forstått av stor­sam­fun­net, og me­nings­mang­fold og dis­kus­jo­ner blir for­tol­ket som konflikt. I sin hil­sen på Kven­fol­kets dag skri­ver NKF-RK at kve­ne­ne kansk­je bru­ker lengre tid på bes­lut­nin­ger, men at ut­fal­le­ne fav­ner al­le og gjen­nom samråd er det bes­lut­nin­ger al­le kan res­pek­te­re, også selv om man i ut­gangs­punk­tet kansk­je var ue­nig. Og at net­topp det­te er en tra­dis­jon vi skal vae­re stol­te av.

At vi til slutt ble eni­ge om en fel­les mar­ke­rings­dag, er net­topp et re­sul­tat av vår for­hand­lings­vil­je og -ev­ne.Vi er sik­ker på at det sam­me vil sk­je med flag­get. Kansk­je vi al­le­re­de ved nes­te mar­ke­ring av Kven­fol­kets dag vil se et flagg vaie som et ty­de­lig og fel­les sym­bol for oss.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.