Rau­tai­san­nos poh­jois­ten kan­so­jen his­to­ri­aa ja ny­ky­ti­lan­net­ta Ki­ru­nas­sa 16.3.

Ruijan Kaiku - - Forside -

Tan­ja Joo­na keh­hui kvee­nien tar­mok­kuut­ta ja yh­teis­hen­keä yh­tei­sen päi­vän juh­lis­ta­mi­sek­si

Ki­ru­nas­sa vie­tet­hiin jäl­leen kvee­ni­päi­vää se­mi­naa­rin mer­kei­sä. Tan­ja Joo­na oon kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den tut­ki­ja La­pin Ylio­pis­tos­ta, po­ro­ti­la­li­nen Pel­lon Raa­nu­jär­ves­tä se­kä nel­jän klä­pin äi­ti.

Ai­van aluk­si hään ker­toi, kuin­ka tär­keä­nä hään pi­tää si­tä, et­te hä­nen omat klä­pit saa­vat ka­sua tä­hän tor­nion­laak­so­lai­seen kult­tuu­riin, kie­leen ja elä­män­ta­paan. Joo­nan luen­to kä­sit­te­li al­ku­pe­räis­kan­so­jen oi­keuk­sia, juu­ria, su­ku­his­to­ri­aa ja tie­ten­ki iten­ti­teet­tiä.

Hään myös ker­toi tii­man tar­kem­min Suo­mes­sa val­lit­se­vas­ta ti­lan­tees­ta, jos­sa kvee­ne­ja ei tun­nus­te­ta ol­len­kaan. Lo­pus­sa puh­heen­vuo­ron sai­vat myös Pekka Lant­to Suo­mes­ta, Gert­rud Mon­lund Ruot­sis­ta ja Björ­nar Sep­po­la Nor­jas­ta.

Taus­ta­la Tan­ja Joo­na. Pekka Lant­to kom­men­toi Suo­men ti­lan­net­ta. KU­VA HEIK­KI JOLMA

Heik­ki Jolma

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.