Norsk mi­no­ri­tets­po­li­tikk – før og nå

Ruijan Kaiku - - Forside -

Cap­pe­len Damm Aka­de­misk in­vi­te­rer til Aka­de­misk fro­kost i de­res lo­ka­ler i Akers­ga­ta. Det lok­kes med en­kel fro­kost fra klok­ken åt­te, ons­dag 5. april.

Te­ma for mø­tet er Norsk mi­no­ri­tets­po­li­tikk – før og nå. Det er i for­bin­del­se med an­to­lo­gien Nas­jo­na­le mi­no­ri­te­ter og ur­folk i norsk po­li­tikk fra 1900 til 2016. Bo­ken sam­ler lan­dets frems­te fors­ke­re på fel­tet og tar for seg po­li­tik­ken over­for grup­per med lang­va­rig tilk­nyt­ning til Nor­ge: Sa­mer, kve­ner, skog­fin­ner, jø­der, rom og ro­ma­ni.

Hva har pre­get norsk po­li­tikk over­for dis­se grup­pe­ne de sis­te hundre åre­ne, hvor­dan har mi­no­ri­tets­po­li­tik­ken va­riert fra grup­pe til grup­pe – hva er likt og hva er ulikt og hvil­ke ut­fordrin­ger knyt­ter seg til un­der­vis­ning om po­li­tik­ken over­for dis­se mi­no­ri­te­te­ne i sko­len? er sent­ra­le spørsmål får vi opplyst fra Ve­re­na Sc­hall som er råd­gi­ver for mi­no­ri­tetsspråk i Språkrå­det.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.