Finsk på en og en halv ti­me

Ruijan Kaiku - - Forside -

Naer­me­re 20 men­nes­ker var in­nom da Tromsø bib­lio­tek had­de en hal­van­nen ti­mes finsk drop in-kurs i mars, som et ledd i fei­ring av Fin­land 100 år. Ling­vis­tikk­pro­fes­sor Trond Tros­te­rud fra Uni­ver­si­te­tet i Tromsø var lae­rer.

Finsk er et språk med man­ge vo­ka­ler, og man­ge sier at det er lett å syn­ge på finsk. Fle­re av de som stakk in­nom, var med i kor, og med seg had­de de fins­ke sang­teks­ter som de øns­ket å lae­re å ut­ta­le bedre og forstå me­nin­gen av.

Margret­he Lindquist syn­ger i ko­ret «Arc­tic Voices». Hun for­tel­ler at tid­li­ge­re har de sun­get Jou­lu­yö, juh­layö. Nå had­de hun med seg teks­ten Tääl­lä poh­jan­täh­den al­la.

– Vi syn­ger en del fins­ke san­ger, og til som­me­ren skal vi til en kor­fes­ti­val i Tam­pe­re, for­tel­ler hun.

– Kuo­ro­fes­ti­vaa­li altså, sier vi.

– Ja, det er jo noen ord i finsk som er nes­ten lik norsk, kons­ta­te­rer hun.

Hun for­tel­ler at de har noen finsk­ta­len­de med­lem­mer i ko­ret, og at hun har et finsk ven­ne­par.

– De snak­ker ba­re finsk seg i mel­lom. Jeg har laert å hen­ge med i sam­ta­len så­pass at jeg vet hva de snak­ker om, for­tel­ler Lindquist.

Hun syn­tes kur­set var nyt­tig og hun fikk en bedre forståel­se om hvor­dan man ut­ta­ler vo­ka­le­ne og kon­so­nan­te­ne på finsk.

– Fint med en li­ten innfø­ring

Pau­la Mi­kal­sen syn­ger også i kor. Sam­men med «Tromsø aka­de­misk kvin­ne­kor» skal hun til en nor­disk kors­tev­ne Nor­dic Stu­dent Sin­gers´ Sum­mit 2017 i Ou­lu i mai. Hun had­de med seg teks­ten Au­rin­gon nous­tes­sa av V.A. Kos­ken­nie­mi som de skal syn­ge der. Av de ti san­ge­ne som er på pro­gram­met er åt­te på finsk og to på svensk.

– Vi skal syn­ge mye på finsk. Det har vaert fint å få en innfø­ring i ut­ta­len: om vo­ka­le­ne o og u og om å leg­ge tryk­ket på førs­te sta­vel­se, for­tel­ler Mi­kal­sen.

– Har du et finsk fa­vo­rit­tord?

– Det må vae­re au­rin­gon!

«Ei saa peit­tää»

Det er en set­ning på finsk som er gans­ke kjent i man­ge land i Eu­ro­pa, men som de faer­res­te har hatt bruk for. Det har svens­ke Jen­ny Svens­son! Hen­nes hob­by er å le­se alt hun kom­mer over på andre språk, for ek­sem­pel inn­pak­nin­ger for daglig­va­rer i en bu­tikk.

– Jeg syns finsk er et in­te­res­sant språk. Jeg har også fins­ke ar­beids­kol­le­ger, og jeg har vaert bå­de i Helsinki, Tam­pe­re og Ou­lu, for­tel­ler Svens­son som er dra­ma­ti­ker, for­fat­ter og dan­ser.

– Det er så greit å kun­ne noen ord, slik at du ik­ke er helt av­hen­gig av de fins­ke ven­ne­ne. Jeg har for ek­sem­pel laert at når du kjø­rer bil i en by, da er det ba­re å føl­ge mot Kes­kus­ta! Men det er synd at vi ik­ke har laert noe finsk på sko­len! sier Svens­son.

Hun har laert at ruot­sin­lai­va er det sam­me som Fin­landsfär­ja.

– Fins det noen andre fins­ke ord du hus­ker og li­ker?

– «Ei saa peit­tää» – og det har jeg også hatt bruk for! sier hun og fli­rer.

– Det må du for­tel­le om!

– En dag, da jeg stu­der­te i Lon­don, var jeg ig­jen da vi had­de pause i dan­seklas­sen. En finsk stu­dent kom inn i rom­met. Det reg­na ute og jak­ken hen­nes var våt. Hun spur­te på en­gelsk om hun kun­ne hen­ge jak­ken til tørk over ov­nen. Jeg kun­ne svart hen­ne på en­gelsk, selvføl­ge­lig, men det var in­gen vit­ner til ste­de, og jeg fant ut at jeg kun­ne prø­ve meg på finsk og da sa jeg «Ei saa peit­tää». Og det fun­ger­te! Folk tror ik­ke at det er sant! for­tel­ler Svens­son.

Troms­san bib­lio­teek­ki oli pyy­tä­ny ling­vis­tii­kan pro­fes­so­rin Trond Tros­te­ru­din muis­te­lem­haan troms­sa­lai­si­le suo­men kie­les­tä 4. mar­si­kuu­ta. KU­VAT: LII­SA KOI­VU­LEH­TO

Ou­lu er nav­net til en by som nord­nors­ke avi­ser sjel­den kla­rer å skri­ve rik­tig.

– Trond Tros­te­rud

Ko Jen­ny Svens­son opis­ke­li Lon­do­nis­sa, hän an­toi suo­ma­lai­se­le nai­se­le tärk­keen neu­von: «Ei saa peit­tää.»

Pau­la Mi­kal­sen läh­tee mai­kuus­sa kuo­ro­fes­ti­vaa­li­le Oul­huun.

Margret­he Lindquist oon op­pi­nu sen ver­ran suo­mee et­te hän ym­mär­tää mis­tä hä­nen suo­ma­lai­set ys­tää­vät pu­hut­haan.

Tom­mel­fin­ger­regler for finsk og kvensk ut­ta­le

• All­tid trykk på førs­te sta­vel­se

• Al­le boks­ta­ver ut­ta­les

• Al­le boks­ta­ver ut­ta­les all­tid på sam­me må­te

• Én boks­tav ut­ta­les som kort lyd, mens to li­ke boks­ta­ver ut­ta­les som lang lyd

• k, p og t har ik­ke pus­te­lyd som på norsk – men de er hel­ler ik­ke stem­te som g, b og d Trond Tros­te­rud har sk­re­vet en lett­fat­te­lig innfø­ring i te­maet: http://www.kvens­kins­ti­tutt.no/sprak/de-os­ters­jo­fins­ke-spra­ke­ne/finsk-pa-fem-mi­nutt/

Lii­sa Koi­vu­leh­to

lii­sa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.