Suk­sess med fil Mkveld

Ruijan Kaiku - - Forside -

Al­ta kven­fo­re­ning og Al­ta filmklubb dro fullt hus på kven­fol­kets dag.

Al­ta kven­fo­re­ning og Al­ta filmklubb had­de satt opp tre av Ans­tein Mik­kel­sens fil­mer av på Kven­fol­kets dag, 16. mars – «Sver­res røt­ter» fra 2009, «Lo­hi­pa­to – lak­ses­teng­sel» fra 2016 og «Kri­gen som aldri sluttet» fra 2017. Mik­kel­sen av en av svaert få film­pro­dusen­ter som la­ger kvens­ke fil­mer.

Full sal

At dis­se film­kvel­de­ne er po­pu­laer hers­ker det in­gen tvil om. Mel­lom 15 og 20 styk­ker måt­te snu i dø­ra. Sa­len var nem­lig smekk­full. Sal 3 på Au­ro­ra ki­no har plass til 52 per­so­ner.

– Den­ne gan­gen har vi ty­de­lig­vis klart å tref­fe pub­li­kum. Det var synd at så man­ge ik­ke fikk plass, så nå må vi job­be litt for å se om vi kan set­te opp en vis­ning til, sier Elin Jo­han­sen i Al­ta filmklubb.

Godt fornøyd

Men de som var så hel­di­ge å få plass var fornøy­de når de kom ut av ki­nos­alen.

– Da jeg så pro­gram­met for den­ne kvel­den sa jeg med det sam­me at dis­se fil­me­ne skul­le jeg se, sier en fornøyd Bir­ger Puns­vik.

– Det­te var vir­ke­lig in­te­res­sant å se – det mye his­to­rie i dis­se fil­me­ne, dis­se fil­me­ne kan jeg trygt an­be­fa­le, sier han.

Åp­ning på kvensk

Egil Sun­de­lin holdt åp­nings­ta­len et­ter at Ni­na Øst­lyn­gen had­de øns­ket vel­kom­men på veg­ne av Al­ta Kven­fo­re­ning - Alat­tion Kvää­ni­seu­ra.

– På Kven­fol­kets dag sy­nes jeg det er na­tur­lig å hol­de åp­nings­ta­len på kvensk. Jeg kun­ne se at fle­re kjen­te ig­jen og skjøn­te hva jeg sa, for­tel­ler Sun­de­lin.

For or­dens skyld ble også åp­nings­ta­len gjen­gitt på norsk.

Langt­ruk­kent ar­beid

Sun­de­lin for­ta­le at veien til fram til at Kven­fol­kets dag fikk en plass i den nors­ke al­ma­nak­ken har vaert lang – 202 år et­ter førs­te ut­gi­vel­se av «Al­ma­nakk for Nor­ge», kom «Kven­fol­kets dag» med i 2015.

Man­ge har opp ig­jen­nom åre­ne job­bet for å mar­ke­re kvensk tils­te­de­vae­rel­se, ret­tig­he­ter og kve­ner som egen fol­kegrup­pe. Sun­de­lin nevn­te Knut Ol­sen Qven som den førs­te. Qven la i 1747 fram sin kla­ge for kon­gen i Kø­ben­havn – noe som end­te med en lo­kal kol­lek­tiv mar­ke­ring mot den dansk-nors­ke øv­rig­he­ta i Al­ta. På slut­ten av 1880-tal­let ble det gjort forsøk på å etab­le­re en egen kvensk sko­le samt en kvensk avis, men dis­se måt­te avs­lut­te si­ne virk­som­he­ter et­ter å sta­dig bli mo­tar­bei­det av nors­ke myn­dig­he­ter.

Et nytt forsøk på kvensk avis ble gjort på 1920-tal­let. Re­sul­ta­tet var den gang ble at re­daktø­ren ble ut­vist fra lan­det.

Prost og fors­ker Be­ron­ka fra Vadsø var også vik­tig fork­jem­per i ar­bei­det med kvensk språk og kul­tur. I føl­ge Sun­de­lin hav­net han tils­lutt i «indre ek­sil» som prest i Hu­rum. Han skal he­rif­ra ha utt­rykt at «Det er naer­sagt far­lig at rø­re ved spørs­maa­let».

Ef­fek­tiv po­li­tikk

For­norsk­nings­po­li­tik­ken som ble gjen­nomført var ef­fek­tiv, man­ge øns­ket å fremstå som nors­ke med bakgrunn i det de had­de opplevd. I 1950 var det of­fi­sielt ba­re 59 kve­ner i Troms fyl­ke. Men språ­ket og kul­tu­ren var fort­satt le­ven­de.

Anerk­jen­nel­se…

Fra mid­ten av 1970-tal­let kan man se en opp­myk­ning og en viss anerk­jen­nel­se av kve­ne­ne. I 1980 fikk man i gang finsk un­der­vis­ning ved Bør­selv sko­le – et språk som kom inn som 2. språk i sko­le­lo­ven av 1997 og kvensk ble et of­fi­sielt mi­no­ri­tetsspråk i 2005.

Av­du­kin­ga av Kven­mo­nu­men­tet / Inn­vandrer­mo­nu­men­tet i Vadsø i 1977 fikk også fram at det drei­de seg om en mi­no­ri­tet med røt­ter fra Fin­land, Sve­ri­ge og Nor­ge med en lang his­to­rie. Men det var først i 1999 at kve­ne­ne ble anerk­jent som en nas­jo­nal mi­no­ri­tet – gjen­nom ra­ti­fi­se­ring av Eu­ro­parå­dets ram­me­kon­vens­jon om bes­kyt­tel­se av nas­jo­na­le mi­no­ri­te­ter.

– At vi i dag kan mar­ke­re kven­fol­kets dag er altså ik­ke en selvføl­ge. Det har vaert en lang rei­se og man­ge sper­res­tei­ner i veien, opp­sum­mer­te Sun­de­lin.

Kraft­tak for språ­ket

Sun­de­lin avs­lut­tet åp­nings­ta­len med å kons­ta­te­re at det kvens­ke språ­ket står ved et veis­kil­le og tren­ger et kraft­tak – bå­de fra kve­ne­ne selv og fra nors­ke myn­dig­he­ter.

– For man­ge er språ­ket den vik­tigs­te markø­ren av ege­nart, sa han.

Vik­tig jobb

Le­der i Nors­ke kve­ners for­bund, Hil­ja Hu­ru fikk også med seg film­vis­nin­gen.

– Det er en vel­dig vik­tig jobb Mik­kel­sen har gjort med dis­se do­ku­men­tas­jo­ne­ne, me­ner hun, og leg­ger til at hun sy­nes det er synd at ik­ke al­le fikk plass i sa­len.

ÅPNINGSTALE: Egil Sun­de­lin holdt åp­nings­ta­len bå­de på kvensk og norsk.

PUB­LI­KUM: Bir­ger Puns­vik var vel­dig fornøyd et­ter film­vis­nin­gen.

Av Lill Vi­vian Han­sen

lill.han­sen@al­ta­pos­ten.no

FULL SAL: Man­ge fikk med seg Ans­tein Mik­kel­sens fil­mer på kven­fol­kets dag.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.