Gra­tu­le­rer med Kven­fol­kets dag!

Ruijan Kaiku - - Forside -

I dag mar­ke­res Kven­fol­kets dag i Nor­ge og Sve­ri­ge. Da­gen er en mar­ke­ring av kve­ne­nes his­to­rie og kul­tur i vå­re land.

– Jeg øns­ker å gra­tu­le­re al­le kve­ner med da­gen, sier statsråd Jan To­re San­ner.

Kve­ne­ne er en vik­tig del av det kul­tu­rel­le mang­fol­det i Nor­ge. – Man­ge ilds­je­ler ar­bei­der ut­ret­te­lig for å be­va­re kvensk språk og kul­tur. Det vil jeg tak­ke de­re for, sier San­ner.

Reg­je­rin­gen har som mål at kve­ner i Nor­ge skal få ut­vikle sitt språk og sin kul­tur. Reg­je­rin­gen har der­for be­gynt ar­bei­det med en mål­ret­tet plan for kvensk språk. Pla­nen vil bli utar­bei­det i kon­takt med kvens­ke or­ga­ni­sas­jo­ner og språk­miljøer.

– Må­let er at den­ne pla­nen skal leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for en bedre frem­tid for kvensk språk, sier statsrå­den på reg­je­rin­gens nett­si­der.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.