Kven­fol­ket: 30 år som be­ve­gel­se – fle­re og mer sam­let enn noen gang

Ruijan Kaiku - - Forside -

I en hil­sen fra Nors­ke Kve­ners For­bund i an­led­ning kven­fol­kets dag, for­tel­ler Hil­ja Hu­ru og Trygg Ja­ko­la hvor­dan de de­mok­ra­tis­ke og so­li­da­ris­ke tra­dis­jo­ne­ne ba­sert på det ster­ke sam­hol­det le­ver vi­de­re blant kve­ne­ne i dag. Kve­ne­ne står der­for mer sam­let enn noen gang til tross for stor med­lems­vekst det sis­te året, me­ner de.

– De kvens­ke byg­de­ne har all­tid hatt si­ne eg­ne og de­mok­ra­tis­ke må­ter å or­ga­ni­se­re seg på. For ek­sem­pel lak­se­fis­ket: I fis­ke­pe­rio­den had­de fa­mi­lie­ne hver sin tur å fis­ke laks og fangs­ten ble for­delt mel­lom al­le i byg­da. El­ler som med høs­ting av mul­te­baer hvor usk­rev­ne regler til­sa at den my­ra som var enklest å ta seg til, og som også var en av de bes­te my­re­ne, ble re­ser­vert de elds­te som var dår­lig til beins.

Trygg Ja­ko­la er nest­le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund fra Ve­stre Ja­kob­selv uten­for Vadsø. Som tid­li­ge­re Ut­dan­ningss­jef i Finn­mark, har han et langt yr­ke­sak­tivt liv bak seg med sam­funn­sen­gas­je­ment. Nå job­ber han for at kve­ne­ne og de­res tra­dis­jo­ner skal kom­me frem i ly­set, sam­men med le­der Hil­ja Hu­ru i Nors­ke Kve­ners for­bund. I en hil­sen fra dem vekt­leg­ger de at tra­dis­jo­ne­ne for so­li­da­ri­tet og sam­hold også pre­ger be­ve­gel­sen. Spe­sielt var det­te merk­bart når noen treng­te hjelp el­ler falt fra og at det­te også må be­teg­ne kven­be­ve­gel­sen i frem­ti­den.

– I noen til­fel­ler var det syk­dom av en sånn ka­rak­ter at slåt­ta ik­ke kun­ne bli tatt fle­re år på rad. Da or­ga­ni­ser­te man det gjer­ne slik at man på om­gang tok ans­var for å hjel­pe til. Et so­sialt sik­ker­hets­nett in­ne­bygd i et sam­funn med om­sorg for de rundt seg, med fel­less­kap og sa­mar­beid.

Den de­mok­ra­tis­ke ån­den blant kve­ne­ne gjens­pei­let seg også i job­ben på is­ha­vet. His­to­ri­ker og for­fat­ter Kjell-G. Kjaer har i sin bok om is­havs­fis­ker­ne be­lyst forsk­jel­le­ne på kvens­ke og nors­ke is­havsbå­ter og sier uts­la­ge­ne for ef­fek­ti­vi­te­ten var sto­re. Mens de nors­ke bå­te­ne ble styrt med hard hånd hvor de nors­ke skip­per­ne var enerå­di­ge, tok de kvens­ke fis­ker­ne all­tid avgjø­rel­se­ne i enig­het i skipsråd.

Mer sam­let enn noen gang

Ja­ko­la og Hu­ru me­ner fo­kuset på ue­nig­het i de kvens­ke miljøe­ne of­te blir mis­forstått av stor­sam­fun­net og der me­nings­mang­fold og dis­kus­jo­ner blir for­tol­ket som konflikt. I hil­se­ne­ne skri­ver de at:

– Kansk­je bru­ker vi len­ge­re tid på bes­lut­nin­ger, men ut­fal­le­ne fav­ner al­le og gjen­nom samråd er det bes­lut­nin­ger al­le kan res­pek­te­re, også selv om man i ut­gangs­punk­tet kansk­je var ue­nig. Det­te er en tra­dis­jon vi skal vae­re stol­te av.

Nors­ke Kve­ners For­bund voks­te med over 200 med­lem­mer i år og naer­mer seg nå raskt 1000 med­lem­mer. Aldri før har kven­be­ve­gel­sen sam­let så man­ge men­nes­ker til inn­sats for det kvens­ke språ­ket og kul­tur. Hu­ru og Ja­ko­la øns­ker å byg­ge vi­de­re på ar­bei­det for kvensk språk og kul­tur – ba­sert på kve­ne­ne tra­dis­jo­ner.

– Vi skal fort­set­te å byg­ge det kvens­ke sam­fun­net med dis­se tra­dis­jo­ne­ne: vårt de­mok­ra­ti med sa­mar­beid, fel­less­kap og om­sorg for hve­randre. Slik kan vi fort­set­te å job­be for en vi­ta­li­se­rings­po­li­tikk for kvensk språk som fak­tisk vir­ker, for at kul­tu­ren skal blom­stre, for at kvens­ke ret­tig­he­ter skal få gjen­noms­lag lo­kalt, re­gio­nalt og nas­jo­nalt, og for at det­te skal ha noe å si for vå­re barn og bar­ne­barns frem­tid.

Trygg Ja­ko­la.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.