Fests­tem­ning i Os­lo

Ruijan Kaiku - - Forside -

Det var fests­tem­ning når Qvän Øst­lan­det in­vi­ter­te til mar­ke­ring av Kven­fol­kets dag med ta­ler, kvensk musikk og god mat og drik­ke i en full­satt Saxegår­den i Os­lo.

Kven­fol­kets dag 16. mars ble for andre gang fei­ret i Os­lo med eget ar­ran­ge­ment i re­gi av lo­kal­la­get Qvän Øst­lan­det. Med­lem­mer og andre in­te­res­ser­te møt­tes om et­ter­mid­da­gen til mar­ke­ring i Saxegår­den i Gam­le­byen i Os­lo.

An­ne Wil­helm­sen, le­der i Qvän Øst­lan­det, inn­le­det med å gra­tu­le­re med da­gen og øns­ket vel­kom­men på kvensk og norsk.

Hva har det be­tydd for kve­ne­ne å ha fått en egen dag å mar­ke­re?

– Det be­tyr at vi kan sam­les en gang i året og vae­re ba­re kve­ner, vae­re stol­te og fei­re oss sjøl, sier An­ne Wil­helm­sen.

Og fei­ret ble det. Al­le ble øns­ket vel­kom­men ved an­komst og det ble ser­vert spe­ke­mat med godt drik­ke og selv­sagt kaf­fe og ka­ker. De som holdt ut kvel­den fikk også med seg all­sang på kvensk godt hjul­pet av duoen Kak­si Lak­soo med Cil­le Dahl og Jan Da­leng. For de som aldri fikk lov å lae­re kvensk, er den­ne an­led­nin­gen til å syn­ge et li­te mø­te med språ­ket, som kansk­je kan ins­pi­re­re til å øns­ke å lae­re mer.

For­norsk­nin­gens pris

Da­gens ta­ler var Rei­dun Mel­lem fra Troms. Hun har gjen­nom man­ge tiår vaert og er fort­satt en pådri­ver for å frem­me kvensk språk og kul­tur. I fjor ut­gav hun bo­ka Kven­fol­kets 500 år ved Is­havs­kys­ten, der hun med skarp penn skri­ver om net­topp kve­ne­nes his­to­rie fra inn­si­den.

Mel­lems ta­le var et fo­re­drag og en pre­sen­tas­jon med bil­der, som byg­de på mye av inn­hol­det i hen­nes bok. Men det er en egen opple­vel­se å hø­re hen­ne selv for­tel­le med inns­kut­te kvas­se kom­men­ta­rer om den be­hand­lin­gen kve­ne­ne har måt­te opple­ve gjen­nom his­to­rien og inn i vår tid. Hun star­tet med å syn­ge vers fra Ar­mon lap­set, som er en gam­mel kvensk sal­me, og for­tel­ler at hun laer­te den som femå­ring av sin mor. Som barn kun­ne hun også forstå noe daglig kvensk ta­le.

Hun tar oss vi­de­re med gjen­nom his­to­rien og leg­ger mye vekt på for­norsk­nings­po­li­tik­ken i nord begrun­net med Den fins­ke fa­re, saer­lig i gren­se­di­strik­te­ne. Fin­ne­ne i Nor­ge ble opp­fat­tet av nors­ke myn­dig­he­ter som en sik­ker­hets­po­li­tisk ri­si­ko, så det var vik­tig at de ik­ke fikk lov å snak­ke, skri­ve, le­se og hø­re noe på eget språk.

–Jeg har vaert sint for den må­ten vi kve­ne­ne er blitt be­hand­let på, for­tel­ler hun. Saer­lig trek­ker hun fram den manglen­de res­pekt som kve­ne­ne ble møtt med, og hun nev­ner ti­den som le­der i NKF, da hun opplev­de at hen­ven­del­ser de gjør til stat­li­ge or­ga­ner, ik­ke blir bes­vart i det he­le tatt.

–Døråp­nin­gen her er så smal, at det er ik­ke mu­lig å kom­me inn, sier Rei­dun Mel­lem og set­ter ord på mot­gan­gen kve­ne­ne har møtt.

Ny be­gyn­nel­se

–Det har vaert åre­lan­ge strid og in­gen­ting av det vi har oppnådd har kom­met av seg sjøl, sier hun og ti­den er in­ne for å fo­kuse­re på det po­si­ti­ve som har sk­jedd. Hun nev­ner anerk­jen­nel­sen av kvensk som eget språk og be­tyd­nin­gen av oppret­tel­sen av Kvensk Ins­ti­tutt i Bør­selv i 2007, Storf­jord språk­sen­ter på Ski­botn i 2010 og Hal­ti Kven­kul­tur­sen­ter IKS i Nordrei­sa 2015. Dis­se sent­re­ne har gitt ring­virk­nin­ger i si­ne lo­kal­miljøer med kvens­ke kul­tur­da­ger, korgrup­per og kurs og ak­ti­vi­te­ter som re­vi­ta­li­se­rer og syn­liggjør det kvens­ke.

Den sis­te po­si­ti­ve ny­he­ten er at Fyl­kes­tin­get i Troms har utar­bei­det egen hand­lingsplan for styr­king av kvensk språk og kul­tur og be­vil­ger 300 000 kro­ner til ar­bei­det. Det er en be­gyn­nel­se.

Mø­te med musik­kar­ven

Musi­ker­duoen Tryg­ve Bed­da­ri og Ann Mar­ga­ret Nil­sen med Tov Rams­tad på bass holdt en mi­ni­kon­sert, og hva pas­set vel bedre på en dag som den­ne enn net­topp musi­kals­ke god­bi­ter fra den fel­les kvens­ke og fins­ke kul­tu­rar­ven. Musi­ker­pa­ret Bed­da­ri og Nil­sen fra Sør-Va­ran­ger har sam­let inn fol­ke­san­ger, sal­mer og musikk, som de gjen­nom sin for­mid­ling gjør kjent for kve­ner i dag. Bed­da­ri har også sjø­sa­misk slekt og san­ger og sal­mer kjent fra sjø­sa­mis­ke miljøer, kun­ne også vae­re kjent i det kvens­ke miljøet, men ble sun­get på si­ne språk.

De star­tet med en tøm­merflø­te­sang fra Pas­vik, om skol­te­sa­me­ne i Suen­jel, de sang fra det fins­ke nas­jo­na­le­po­set Ka­le­va­la da Väi­nä­möi­nen spil­ler på den førs­te kan­te­le og de sang Hy­vän il­lan, for å nev­ne noen. Her var tan­go og alt fra hu­mo­ris­tis­ke til ve­mo­di­ge san­ger.

Blant de frammøt­te var også stats­sek­re­taer An­ne Ka­rin Ol­li i Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet, som har ans­var for sa­ker som gjel­der nas­jo­na­le mi­no­ri­te­ter. Her i mid­ten sam­men med Rei­dun Mel­lem og An­ne Wil­helm­sen (th.)KU­VA SOL­VEIG JOHN­SEN.

Det var god stem­ning og mye folk un­der mar­ke­rin­gen av Kven­fol­kets dag i Os­lo

–Jeg ble vel­dig glad da jeg fikk den­ne in­vi­tas­jo­nen og kom­me til Os­lo og vae­re med på fei­rin­gen av Kven­fol­kets dag her, sa Rei­dun Mel­lem. Fo­to: Sol­veig John­sen.

Musi­ker­duoen Tryg­ve Bed­da­ri (tv) og Ann Mar­ga­ret Nil­sen med Tov Rams­tad på bass fant to­nen blant pub­li­kum, og det ble en po­pu­laer kon­sert. Fo­to: Sol­veig John­sen.

The­re­se John­sen står for salg av bø­ker på kvensk og om kve­ner og an­net ma­te­ria­le. Et fint til­bud til in­te­res­ser­te. Fo­to: Sol­veig John­sen.

Kan­te­le var et van­lig in­stru­ment i kvens­ke miljøer i Nor­ge før kri­gen, og Tryg­ve Bed­da­ri og Ann Mar­ga­ret Nil­sen hol­der liv i den­ne de­len av fol­ke­musik­ken. Fo­to: Sol­veig John­sen.

Tekst: Sol­veig John­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.