To da­gers fei­ring i Nordrei­sa

Ruijan Kaiku - - Forside -

– Vi skul­le gjer­ne ha fei­ret i en he­le uke! Det sier Pål Ve­gard Erik­sen et­ter at Hal­ti Kven­kul­tur­sen­ter fei­ret Kven­fol­kets dag i to da­ger.

For Kven­kul­tur­sen­te­ret i Nordrei­sa hol­der det ik­ke ba­re å fei­re Kven­fol­kets dag 16. mars. I til­legg til å mar­ke­re sel­ve da­gen med sto­rinn­rykk av vi­de­regåen­dee­le­ver, kuns­tuts­til­ling, mi­ni­kon­sert og pre­mie­re på musik­kvi­deo, ble he­le den påføl­gen­de lør­da­gen viet til kvensk kul­tur.

– Det er jo så mye av det kvens­ke vi øns­ker å få fram til folk, sier daglig le­der ved Hal­ti Kven­kul­tur­sen­ter Pål Ve­gard Erik­sen.

Han opplev­de at pub­li­kum var fornøyd med det va­rier­te og rik­hol­di­ge pro­gram­met, og han var selv greit fornøyd med oppmø­tet.

– Man må jo ha litt å vel­ge i, bå­de fag, kul­tur og ak­ti­vi­te­ter for bar­na. Jeg syns at folk i al­le aldre skal ha noe som pas­ser for dem, sier han.

Film­vis­ning

På Stors­lett star­tet mar­ke­rin­gen ved at 80 ele­ver fra Nord-Troms vi­de­regåen­de sko­le kom til kul­tur­sen­te­ret for å se de kvens­ke fil­me­ne Si­su og Det hem­me­li­ge språ­ket.

– Det vir­ket som at ele­ve­ne syns at det var fint å se dis­se fil­me­ne. Det­te er jo en grup­pe som an­ta­ke­lig ik­ke ville søkt opp dis­se fil­me­ne selv, og da pas­set det fint for sko­len å bru­ke Kven­fol­kets dag til å få vist dis­se fil­me­ne, sier Erik­sen.

Urpre­mie­re og kon­sert

På kvel­den var det du­ket for en mi­ni­kon­sert med ar­tis­ten Tri­ne St­rand og urpre­mie­re på hen­nes musik­kvi­deo til lå­ta Mor Gus­ta­va som hand­ler om St­rands tip­pol­de­mors rei­se fra Ro­va­nie­mi til Rui­ja. Pro­dusent Ør­jan Ber­tel­sen var tils­te­de på pre­mie­ren og for­tal­te om den lil­le fil­men.

– En mann sa til meg at det bur­de ha vaert full sal. Og det var fle­re som ga po­si­tiv til­ba­ke­mel­ding på oppleg­get, rø­per Erik­sen.

I til­legg had­de kunst­ner Sig­mund Lindgård en utstilling av bil­der som blant an­net er ins­pi­rert av san­gen Mor Gus­ta­va. Et­ter kon­ser­ten og vis­nin­gen av musik­kvi­deoen ble pub­li­kum tatt med til ut­silln­gen. Der ble det også ser­vert kaf­fe og ka­ker.

Fikk prøvd smiing

Lør­dag var det du­ket for kvens­ke ak­ti­vi­te­ter og ar­ran­ge­men­ter for sto­re å små på Hal­ti. Blant an­net in­vi­ter­te Nord-Troms museum bar­na til å prø­ve smed­fa­get sam­men med museets egen smed, Hans Erik Ol­sen.

– Det­te var museets må­te å vi­se frem kvensk kul­tur på, og det var en del un­ger som fikk prø­ve seg, og det vir­ker som om museet var fornøyd med oppleg­get, for­tel­ler Pål Ve­gard Erik­sen.

Snak­ket om kvensk tra­dis­jons­musikk

I til­legg in­vi­ter­te Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter og Nordrei­sa bib­lio­tek til fo­re­drag om den kvens­ke musikkt­ra­dis­jo­nen i vå­re områ­der. Fo­re­drags­hol­der for an­led­nin­gen var pro­fes­sor ved seks­jon for kul­tur­vi­tens­kap ved UIT – Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, Ola Graff, som har ans­var for inn­sam­ling, iva­re­ta­king, ut­fors­king og for­mid­ling av norsk, kvensk og sa­misk tra­dis­jons­musikk fra Nord-Nor­ge.

– Her fikk en hø­re en del opp­tak som er gjort i Nordrei­sa, Finn­mark og andre ste­der. Og så løf­ta han fram noen bo­kut­gi­vel­ser og cd-ut­gi­vel­ser, i til­legg til folk som har sam­la inn kvensk musikk, de­rib­lant Bjør­nar Sep­po­la, for­tel­ler Erik­sen en­gas­jert.

Hen­tet inn kvens­ke gjens­tan­der

Nord-Troms Museum, ved for­mid­ler Kris­tin Mel­lem, had­de lagt opp til om­vis­ning i uts­til­lin­ga Mø­ter/Koh­taa­mis­sii, med te­maet «Over­lev­de kve­ne­ne de tre stam­mers mø­te?» Her fikk en sett på kvensk naer­vaer i for­tid og sam­tid. Erik­sen kan for­tel­le at rundt 25 per­so­ner del­tok på den lil­le vandrin­gen.

Museet had­de også stilt ut uli­ke kvens­ke gjens­tan­der i an­led­ning da­gen, i til­legg til den or­di­nae­re uts­til­lin­ga.

– Her var det blant an­net gam­le reds­ka­per, hånd­lag­de lå­ser fra Nordrei­sa, kven­drak­ten og Kven­lands­for­bun­dets flagg. Gjens­tan­der som folk had­de kom­met med som museet nå had­de stilt ut, for­tel­ler Erik­sen.

Kon­sert med Jord

Ho­ve­datt­raks­jo­nen den­ne lør­da­gen var nok kvel­dens kon­sert med tor­ne­dals­ban­det Jord.

– Det var over­ras­ken­de mye folk på Jord, kansk­je rundt hundre per­so­ner. Det var god stem­ning og folk snak­ket vel­dig bra om kon­ser­ten, smi­ler Pål Ve­gard Erik­sen.

– Alt i alt er vi vel­dig fornøyd med he­le mar­ke­rin­ga.

Ar­tist Tri­ne St­rand holdt mi­ni­kon­sert på kul­tursce­nen på Hal­ti 16. mars. I til­legg ble det urpre­mie­re av hen­nes musik­kvi­deo Mor Gus­ta­va, samt en utstilling av ma­le­rier som er ins­pi­rert av den­ne lå­ten. KU­VA PÅL VE­GARD ERIK­SEN

Hei­di Ni­li­ma Mon­sen hei­di@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.