– Ke­rää ja säi­ly­tä palk­ka­tie­to­si

Ruijan Kaiku - - Forside -

On jok­seen­kin ylei­nen luu­lo, et­tä kun on ol­lut töis­sä toi­ses­sa Poh­jois­maas­sa, tie­to eläk­kee­seen oi­keut­ta­vas­ta pal­kas­ta siir­tyy muut­taes­sa. Näin ei ole asia.

Ra­ja­neu­vo­ja Riit­ta Lei­no­nen on huo­man­nut, et­tä mo­net Poh­jois­maas­ta toi­seen työn pe­räs­sä muut­ta­vat suh­tau­tu­vat hy­vin huo­let­to­mas­ti ja suu­rel­la luot­ta­muk­sel­la sii­hen et­tä sys­tee­mi hoi­taa hei­dän tie­ton­sa eteen­päin.

Asia hok­sa­taan pi­ku­hil­jaa elä­keiän lä­hes­tyes­sä.

– Olem­me huo­man­neet et­tä 1970-lu­vul­la Nor­jas­sa suu­rin jou­koin työs­ken­nel­leet suo­ma­lai­set ovat tul­leet elä­kei­kään. Ih­mi­set soit­ta­vat meil­le ja ky­sy­vät apua. Mo­net ovat vaa­ras­sa me­net­tää tai me­net­tä­vät eläk­kei­tä kos­ka heil­lä ei ole do­ku­ment­tia eri mais­sa teh­dys­tä työs­tä, Lei­no­nen ker­too.

– No ei­kös kaik­ki täl­lai­nen tie­to ole tie­to­ko­neil­la ja di­gi­taa­li­ses­ti jos­sa­kin?

– No ei ole! Ei­hän en­nen ol­lut edes tie­to­ko­nei­ta, Lei­no­nen muis­tut­taa.

Tie­don siir­ty­mi­nen voi es­tyä myös muis­ta syis­tä.

– Eri mais­sa on eri hen­ki­lö­tun­nuk­set, ja ni­mi on voi­tu kir­joit­taa eri ta­val­la eri mais­sa, ja jos­kus ni­mi on vaih­tu­nut jos­tain muus­ta syys­tä. Sil­loin sys­tee­mi ei löy­dä tie­to­ja ei­kä voi ym­mär­tää et­tä ky­sees­sä on sa­ma hen­ki­lö, hän se­lit­tää.

– Tal­le­ta do­ku­men­tit it­se!

Eri­tyi­sen han­ka­la on saa­da tie­toa työ­suh­tees­ta ja pal­kan­saan­nis­ta fir­mas­ta, jo­ta ei ole enää ole­mas­sa.

Lei­no­sen mu­kaan ei kan­na­ta tä­nä­kään päi­vä­nä luot­taa sii­hen et­tä tie­to siir­tyy it­ses­tään maas­ta toi­seen.

– Ke­rää ja säi­ly­tä palk­ka­to­dis­tuk­set ja työ­to­dis­tuk­set, ota maas­ta läh­ties­sä­si mu­kaan läh­töil­moi­tus ja tee maa­han­muut­toil­moi­tus he­ti kun saa­vut uu­teen maa­han, hän neu­voo. Lei­no­nen suo­sit­te­lee var­sin­kin usein maas­ta toi­seen muut­ta­vil­le omien maa­koh­tais­ten map­pien te­ke­mis­tä.

– Sa­maan map­piin vain palk­ka­lis­tat, työ­to­dis­tuk­set ja muut vi­ral­li­set pa­pe­rit. Ve­ro­tie­to­ja voi pyy­tää jäl­ki­kä­teen ve­ro­vi­ras­tos­ta, mut­ta var­mem­pi pa­ras. Kaik­kea ei tal­len­ne­ta! Han­ka­luuk­sia ai­heut­ta­vat myös mait­ten eri sys­tee­mit.

– Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa on eni­ten sa­man­lai­set sys­tee­mit, mut­ta Nor­jan NAV on eri­lai­nen: Sil­lä on se­kä val­tiol­li­sia toi­min­to­ja - elä­ke-, so­si­aa­li­tur­va- ja työ­voi­ma-asiat - kun taas so­si­aa­li­toi­mi on kun­tien vas­tuul­la, Lei­no­nen huo­maut­taa.

Myös elä­keiät vaih­te­le­vat: Suo­mes­sa 63 vuot­ta, Ruot­sis­sa 65 ja Nor­jas­sa 67.

Omas­vuo­non Ra­ja­neu­von­ta sai vii­me vuon­na li­ki 1900 ky­se­lyä, pie­net ja suu­ret mu­kaan­lu­kien.

Ra­ja­neu­von­taa tar­vit­se­vat se­kä yk­si­tyi­set, yh­tei­söt et­tä yri­tyk­set.

– Jos­kus asia sel­vi­ää vas­taa­mal­la kyl­lä tai ei tai yh­del­lä pu­he­lin­soi­tol­la. Jos­kus vas­taus­ta tar­vit­tee ha­kea mon­ta päi­vää tai jo­pa kuu­kausia. Se oon täs­sä työs­sä haus­kaa: Sie et saa­ta kosk­haan aa­mul­la tie­tää mil­lai­sia uusia ta­pauk­sia, ky­sy­myk­siä ja haas­tei­ta päi­vä tuo.

Toi­nen Poh­jois­ka­lo­tin ra­ja­neu­von­ta on Tor­nios­sa.

Uusia es­tei­tä tu­lee ja van­ho­ja pois­tuu

Osa ra­jaes­teis­tä on vi­ran­omais­ten it­sen­sä ai­heut­ta­mia. Lei­no­nen muis­te­lee pää­tään pu­dis­tel­len vuot­ta 2015 kun Suo­men tul­li yh­täk­kiä ha­lusi al­kaa pe­ri­mään ar­von­li­sä­ve­roa maa­han tuo­ta­vis­ta moot­to­ri­kel­kois­ta, asun­to­vau­nuis­ta, ve­neis­tä ym.

Ve­ro oli­si pi­tä­nyt mak­saa maa­han tul­les­sa. Esi­mer­kik­si Kil­pis­jär­vel­le päi­väk­si tu­le­van nor­ja­lai­sen oli­si pi­tä­nyt mak­saa mon­ta kym­men­tä tu­hat­ta kruu­nua ar­von­li­sä­ve­roa esi­mer­kik­si kel­kas­ta tai vau­nus­ta. Ve­ron oli­si saa­nut ta­kai­sin Nor­jaan pa­lat­tua, mut­ta vas­ta mo­nen kuu­kau­den pääs­tä!

Sii­tä oli­si ai­heu­tu­nut par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa hir­mui­set jo­not Kil­pis­jär­ven tul­lil­le, mut­ta luul­ta­vas­ti se oli­si mer­kin­nyt nor­ja­lais­mat­kai­li­joi­den vii­kon­lop­pu­käyn­tien lop­pu­mis­ta Kil­pis­jär­vel­lä.

– Syy tä­hän oli sii­nä, et­tä hel­sin­ki­läi­set os­ta­vat esi­mer­kik­si ve­nei­tä Vi­ros­ta. Kaup­pa­sum­mas­ta vä­hen­ne­tään Vi­ron ve­ro, mut­ta jot­kut os­ta­jat ei­vät mak­sa­kaan ve­roa Suo­meen eli ky­sees­sä on sa­la­kul­je­tus. Ti­lan­ne on siel­lä ai­van eri­lai­nen kuin Kil­pis­jär­vel­lä! Vi­ran­omai­set ei­vät ol­leet sel­vit­tä­neet asi­aa ja te­ki­vät pää­tök­sen Ete­lä-Suo­men ti­lan­teen pe­rus­teel­la. On­nek­si sään­tö pe­rut­tiin aika pian.

Lii­sa Koi­vu­leh­to

lii­sa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.