Muut­to Nor­jaan on mel­kein kuin oli­si tul­lut ko­tiin

Ruijan Kaiku - - Forside -

Upeat vael­lus­rei­tit ja poh­jois­mai­nen elä­män­ryt­mi hou­kut­te­li­vat maa­il­maa kier­tä­neen kon­su­li Sei­ja Haa­ra­lan Nor­jaan.

Kon­su­li Sei­ja Haa­ra­la on eh­ti­nyt diplo­maat­tiu­ran­sa ai­ka­na työs­ken­nel­lä maa­il­man met­ro­po­leis­sa. Mil­joo­na­kau­pun­kien jäl­keen poh­jois­mai­nen elä­män­me­no al­koi kui­ten­kin hou­ku­tel­la. Haa­ra­la aloit­ti työt Suo­men Os­lon-suur­lä­he­tys­tös­sä vii­me elo­kuus­sa. Haa­ra­la muut­ti Os­loon Ber­lii­nis­tä, mis­sä hän työs­ken­te­li kol­me vuot­ta.

Haa­ra­la ker­too, et­tä muut­to Nor­jaan on erään­lai­nen elä­män­kaa­ri­jut­tu. Nuo­rem­pa­na hän ha­lusi ek­soot­ti­siin ja elä­väi­siin paik­koi­hin. Iän myö­tä hän on al­ka­nut ar­vos­taa poh­jois­mais­ta elä­mää.

– Skan­di­naa­vi­set ar­vot, luonto ja puh­taus pai­noi­vat vaa’as­sa, kun hain Os­loon. Yk­si te­ki­jä oli myös se, et­tä Os­lo on lä­hel­lä Suo­mea ja iä­käs­tä äi­tiä­ni. Maa­il­man ää­ris­tä oli­si mah­do­ton len­tää ko­tiin, Sei­ja Haa­ra­la ker­too.

Ka­ve­ria ei jä­te­tä

Haa­ra­la pää­si töi­hin ul­ko­mi­nis­te­riöön vuon­na 1985. Vuo­sien var­rel­la hän on työs­ken­nel­lyt Suo­men li­säk­si Pra­has­sa, Was­hing­to­nis­sa, New Yor­kis­sa ja Ber­lii­nis­sä. Eten­kin Yh­dys­val­lois­sa vie­te­tyt seit­se­män vuot­ta sai­vat kat­so­maan Poh­jo­laa uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. Yh­dys­val­lois­sa yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu toi­sen­lai­sel­le pe­rus­tal­le kuin esi­mer­kik­si Poh­jois­mais­sa.

– Elä­mä Ame­ri­kas­sa on to­del­la bis­nes­läh­töis­tä, ja jo­kai­nen pär­jää omien ky­ky­jen­sä mu­kaan. Pi­dän kui­ten­kin sii­tä, et­tä Ame­ri­kas­sa kan­sa­lai­set ovat op­ti­mis­tia, luot­ta­vai­sia ja osal­lis­tu­vat kai­ken­lai­seen toi­min­taan, kon­su­li sa­noo.

Ul­ko­maan­ko­men­nuk­set ovat opet­ta­neet ar­vos­ta­maan poh­jois­mai­sia ar­vo­ja ja yh­teis­kun­taa se­kä an­ta­neet pers­pek­tii­viä omaan ko­ti­maa­han.

– Me suo­ma­lai­set olem­me yk­si kan­sa kan­so­jen jou­kos­sa. Olem­me ihan sa­man­lai­sia ih­mi­siä kuin muut heik­kouk­si­neen ja hy­vi­ne puo­li­neen. Eh­kä se on kli­see, mut­ta voi­sim­me ol­la omas­ta it­ses­tä ter­veel­lä ta­val­la yl­pei­tä. Mo­net asiat ovat Suo­mes­sa hy­vin, mut­ta si­tä ei vält­tä­mät­tä näe, jos asuu ikän­sä Suo­mes­sa ei­kä ole ver­tai­lu­koh­taa, Haa­ra­la muis­tut­taa.

Poh­jois­mai­sen on­nel­li­suu­den ra­ken­nus­pa­li­koi­ta ovat Haa­ra­lan mu­kaan laa­du­kas ja edul­li­nen ter­vey­den­hoi­to, ta­sa-ar­voi­nen mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua se­kä koh­tuul­li­set tu­loe­rot. Li­säk­si yh­teis­kun­ta pi­tää huol­ta hei­koim­mis­taan.

– Skan­di­na­vias­sa ka­ve­ria ei jä­te­tä, hän miet­tii.

En­si ker­taa Nor­jaan

En­nen Os­loon muut­toa Sei­ja Haa­ra­la ei ol­lut kos­kaan ai­kai­sem­min käy­nyt Nor­jas­sa.

– Nor­ja oli lii­an lä­hel­lä ja nuo­rem­pa­na mie­li te­ki ai­na kau­em­mas, Haa­ra­la sa­noo.

Hän ker­too so­peu­tu­neen­sa Os­loon hy­vin. Puh­das luonto ja poh­jois­mai­nen rau­hal­li­nen elä­män­ryt­mi ovat mu­ka­vaa vaih­te­lua suur­kau­pun­kien vi­li­näl­le.

– Se on mel­kein kuin oli­si tul­lut ko­tiin. Ava­ruu­den tun­ne Os­los­sa on va­paut­ta­va. Esi­mer­kik­si New Yor­kis­sa tun­tui ai­na, et­tä kau­pun­ki vyö­ryy pääl­le. Vii­kon­lop­pui­sin oli pak­ko pääs­tä nol­laa­maan ai­vo­ja kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­le luon­toon, hän muis­te­lee.

Haa­ra­la ker­too myös huo­man­neen­sa, et­tä nor­ja­lai­set ovat ren­toa kan­saa.

– Sen huo­maa esi­mer­kik­sis­sä hiih­tour­hei­lus­sa – sii­nä on rie­mua, kun ur­heil­laan. Ei niin ham­paat ir­ves­sä -mei­nin­kiä, hän sa­noo.

In­no­kas ul­koi­li­ja

Luonto on Sei­ja Haa­ra­lal­le suu­ri in­to­hi­mo. Hän pi­tää niin vael­ta­mi­ses­ta, me­lo­mi­ses­ta kuin maas­to­pyö­räi­lys­tä. Nor­ja tar­jo­aa upeat ul­koi­lu­mah­dol­li­suu­det. Haa­ra­la on eh­ti­nyt käy­dä vael­ta­mas­sa Jo­tun­hei­mis­sä ja Lil­le­ham­me­ris­sa ja pääs­syt ko­ke­maan nor­jais­ta ret­kei­ly­kult­tuu­ria. Nor­jan tu­ris­tiyh­dis­tyk­sen mö­kit ovat jo tul­leet tu­tuik­si. Haa­ra­la miet­tii, et­tä vael­ta­mi­nen Nor­jas­sa on ajoit­tain jo­pa lii­an ylel­lis­tä.

– Kon­sep­ti on Nor­jas­sa eri­lai­nen kuin Suo­mes­sa. Suo­mes­sa on au­tio­tu­pia, Nor­jas­sa täy­den pal­ve­lun ma­joi­tus­lai­tok­sia in­ter­ne­tyh­teyk­si­neen, Haa­ra­la ker­too huo­miois­taan.

Laa­ja työ­sar­ka

Uusi maa on tuo­nut mu­ka­naan myös uu­den­lai­set työ­teh­tä­vät. Työ­sar­ka on Os­los­sa laa­jem­pi Ber­lii­nis­sä, sil­lä kon­su­li­asioi­den li­säk­si Haa­ra­la hoi­taa suur­lä­he­tys­tös­sä myös hal­lin­nol­li­sia teh­tä­viä, ku­ten kiin­teis­tö-, tie­to­hal­lin­to­ja har­joit­te­li­ja-asioi­ta.

Työ­päi­viin kuu­luu usein myös asia­kas­pal­ve­lua kon­su­laa­tis­sa. Os­lon kon­su­laat­ti on suu­ri pas­si­pis­te, ja esi­mer­kik­si vii­me vuon­na kon­su­laat­ti myön­si 622 pas­sia.

– Asia­kas­pal­ve­lu­työ Os­los­sa on mu­ka­vaa, ja asiak­kaat ovat lep­poi­sia, Haa­ra­la sa­noo.

Pu­laan jou­tu­nei­den suo­ma­lais­ten avus­ta­mi­nen oli esi­mer­kik­si Sak­sas­sa iso osa työn­ku­vaa, mut­ta Nor­jas­sa avus­ta­mis­ta­pauk­sia ei juu­ri­kaan ole. Poh­jois­mai­sen so­si­aa­li­tur­va­so­pi­muk­sen an­sios­ta apua kai­paa­vat Suo­men kan­sa­lai­set oh­ja­taan Nor­jan vi­ran­omais­ten pa­keil­le.

Suo­mi-tie­tout­ta

Kes­kei­nen osa kon­su­lin työn­ku­vaa on myös yh­tey­den­pi­to Nor­jas­sa toi­mi­viin Suo­mi-yh­dis­tyk­siin. Sei­ja Haa­ra­la pi­tää tä­tä yh­teis­työ­tä hy­vin tär­keä­nä.

– Jo­kai­nen suo­ma­lai­nen, jo­ka asuu ul­ko­mail­la, on oman maan­sa edus­ta­ja. Suo­mi-yh­tei­söt vie­vät Suo­mi-tie­tout­ta eteen­päin te­hok­kaas­ti, Haa­ra­la ke­huu.

Haa­ra­la roh­kai­see myös Nor­jas­sa toi­mi­via Suo­mi-yh­tei­sö­jä ot­ta­maan yh­teyt­tä kon­su­liin, mi­kä­li näil­lä on ky­sy­myk­siä esi­mer­kik­si kan­sa­lais­pal­ve­luis­ta.

– Mi­nua voi esi­mer­kik­si pyy­tää pu­hu­maan eri­lai­siin ta­pah­tu­miin. Kai­ken­lai­sia toi­vei­ta voi esit­tää ja yh­des­sä so­vi­taan to­teu­tuk­ses­ta, Haa­ra­la sa­noo.

Mil­joo­na­kau­pun­kien vi­li­nään tot­tu­nut kon­su­li Sei­ja Haa­ra­la naut­tii Os­los­sa ava­ruu­den tun­tees­ta ja poh­jois­mai­ses­ta elä­män­ryt­mis­tä. KU­VA: KA­RO­LII­NA HUH­TA­NEN

Ka­ro­lii­na Huh­ta­nen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.