Muis­ta var­mis­taa pas­sin voi­mas­sao­lo en­nen lo­ma­kaut­ta

Ruijan Kaiku - - Forside -

Kon­su­li Sei­ja Haa­ra­lal­la on ke­sä­lo­ma­kau­den lä­hes­tyes­sä muu­ta­ma vink­ki Nor­jas­sa asu­vil­le suo­ma­lai­sil­le.

– Toi­vom­me tääl­lä kon­su­laa­tis­sa, et­tä ih­mi­set tar­kis­tai­si­vat, kuin­ka kau­an pas­si on voi­mas­sa ja et­tä lap­set on mer­kit­ty Suo­men väes­tö­re­kis­te­riin. Pas­sia ei voi­da myön­tää il­man, et­tä hen­ki­lö on mer­kit­ty väes­tö­re­kis­te­riin, kon­su­li muis­tut­taa.

Uut­ta pas­sia haet­taes­sa kan­nat­taa muis­taa, et­tä ni­men­muu­tos ja uu­det osoi­te­tie­dot tu­lee il­moit­taa Suo­men väes­tö­re­kis­te­riin, jot­ta pas­si tu­lee oi­keil­la tie­doil­la. Li­sä­tie­toa tie­to­jen il­moit­ta­mi­ses­ta saa suur­lä­he­tys­tön li­säk­si mai­straat­ti.fi-verk­ko­si­vuil­ta osios­sa Oh­jei­ta ul­ko­suo­ma­lai­sil­le.

Kä­te­vä hen­ki­lö­kort­ti

Vuo­den 2017 alus­ta al­kaen kon­su­laat­ti on myön­tä­nyt pas­sien li­säk­si suo­ma­lai­sia hen­ki­lö­kort­te­ja. Luot­to­kor­tin ko­koi­nen hen­ki­lö­kort­ti mah­tuu lom­pak­koon ja kel­paa mat­kus­tus­asia­kir­ja­na Sc­hen­gen-alu­eel­la ja EU:ssa.

– Nor­jas­sa tar­vit­see kui­ten­kin myös pas­sia. Esi­mer­kik­si nor­ja­lai­sis­sa pan­keis­sa suo­ma­lai­nen hen­ki­lö­kort­ti ei käy, vaan täy­tyy ol­la pas­si mu­ka­na, kon­su­li muis­tut­taa. Suur­lä­he­tys­tön verk­ko­si­vuil­la on kat­ta­vat oh­jeet muun muas­sa pas­sin ha­ke­mi­seen: www.fin­land.no.

Vaa­lit teet­tä­vät töi­tä

Kon­su­laa­tin ke­vää­seen vaih­te­lua pe­rin­tei­ses­tä tuo­vat myös Suo­men kun­ta­vaa­lit. En­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään Os­los­sa 29.3. –1.4. Kon­su­li Haa­ra­la ei odo­ta ko­vin­kaan suur­ta ää­nes­tä­jä­ryn­täys­tä, sil­lä ää­nioi­keus on kun­ta­vaa­leis­sa vain niil­lä, jot­ka ovat käy­mäs­sä tai oles­ke­le­vat Nor­jas­sa, mut­ta joi­den ko­ti­kun­ta on Suo­mes­sa.

Seu­raa­va suu­rem­pi pon­nis­tus ovat pre­si­den­tin­vaa­lit en­si vuo­den tam­mi–hel­mi­kuus­sa. Sil­loin ää­nioi­keus on kai­kil­la Suo­men kan­sa­lai­sil­la, myös ul­ko­mail­la py­sy­väs­ti asu­vil­la.

– Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään yleen­sä vilk­kaas­ti, ja Nor­jas­sa­kin on useam­pia vaa­li­paik­ko­ja eri puo­lil­la maa­ta, kon­su­li ker­too.

Ka­ro­lii­na Huh­ta­nen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.