Kven­fo­re­nin­gen i Lak­selv står på!

Ruijan Kaiku - - Forside -

Hver tors­dag kveld mø­tes med­lem­me­ne i Lak­selv Kven­fo­re­ning i bib­lio­te­kets lo­ka­ler for å opprett­hol­de og ut­vikle si­ne kunns­ka­per om kvensk språk.

Vi vet fra tid­li­ge­re at kven­fo­re­nin­gen i Lak­selv med si­ne rundt 100 med­lem­mer er ak­ti­ve i be­va­rin­gen av det kvens­ke språk, og har ret­tet ak­ti­vi­te­ten inn mot de yngre, slik at grunn­la­get for frem­ti­den best mu­lig sik­res.

Men hva sk­jer der ba­re med­lem­me­ne selv mø­tes?

Hvor­dan går de frem for å be­hol­de kon­tak­ten med eget morsmål?

Liv An­nie Jo­han­sen for­tel­ler at den førs­te ti­men hver tors­dag, er det ik­ke ak­sep­tert at det snak­kes et enes­te ord norsk! Kun kvensk du­ger da. Hver en­kelt av de fremmøt­te får så til­delt hvert sitt nors­ke ord som de så skal over­set­te kor­rekt til kvensk, og de­ret­ter la­ge en set­ning der det­te or­det inngår. Me­to­dik­ken ser ut til å fun­ge­re ut­mer­ket – i al­le fall her, for pra­ten på kvensk fly­ter nokså lett og uan­strengt.

Da vi var in­nom var det seks fremmøt­te, og Liv An­nie for­tel­ler at det pleier vae­re fra 5–6 og opp til 13–14 del­ta­ke­re på tors­dags­kvel­de­ne. De an­be­fa­ler gjer­ne andre til å gjø­re tils­va­ren­de, for på den må­ten å bi­dra til at kvensk språk kan be­va­res og ut­vikles.

«Vi gir oss aldri med det­te,» sier Liv An­nie Jo­han­sen i Lem­mi­jo­ki/Lak­selv.

Av Alf Ei­nar Han­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.