2017 – et sa­misk og kvensk festår

Ruijan Kaiku - - Forside -

I 2017 har kve­ner og sa­mer hvert sitt ju­bi­leum. Fel­les for ju­bi­lee­ne er at de mar­ke­rer hvor­dan dis­se to nord­li­ge fol­ke­ne gjen­nom å or­ga­ni­se­re seg hver på sin kant sto opp mot for­nors­kin­gen, og bidro til at nors­ke myn­dig­he­ter be­ve­get seg bort fra as­si­mi­le­ring og norsk enspråklig­het som et ideal.

For­nors­kin­gen er et te­ma som set­ter sitt preg på sa­me­nes og kve­ne­nes fest­da­ger. Det ble et te­ma på sa­me­fol­kets dag, og når kve­ne­ne nå for­be­re­der kven­fol­kets dag 16. mars nev­nes det rundt om­kring i de kvens­ke lo­kal­sam­fun­ne­ne. For­nors­kin­gen er fel­les his­to­rie, men i det lig­ger også ki­men til en fram­tid hvor vi sam­men styr­kes til å mø­te fel­les ut­fordrin­ger gjen­nom å grans­ke det som sk­jed­de.

Bå­de kvens­ke og sa­mis­ke po­li­ti­ke­re har nå over len­ge­re tid frem­met øns­ket om en sann­hets­kom­mis­jon og ber om at det tas et en­de­lig oppgjør med for­nors­kin­gen. Par­tiet SV har tatt tak i den­ne sa­ken og frem­mer den nå for Stor­tin­get. Noe er gjort for å bø­te på ska­de­ne for­nors­kin­gen har et­ter­latt seg, og selv om sam­fun­net rundt oss i stør­re grad fav­ner om det sa­mis­ke og kvens­ke, så set­tes dis­se to fol­ke­ne del­vis på si­den i en norsk vir­ke­lig­het og i en norskspråklig of­fent­lig­het.

Kan vi få vårt oppgjør med for­nors­kin­gen, en po­li­tikk som øde­la vå­re trespråkli­ge sam­funn i nord, er det håp om at Nord-Nor­ge ig­jen kjen­ne­teg­nes ved at det er re­gio­nen hvor tre stam­mer mø­tes, hvor sa­misk, kvensk og norsk kul­tur er vevd inn i hve­randre og ek­sis­te­rer si­de ved si­de og at språ­ke­ne hver dag bru­kes og hø­res om hve­randre. Når svaert man­ge av oss bae­rer al­le dis­se tre iden­ti­te­te­ne i oss, tar på kof­ta på 6. fe­bruar, syn­ger «Hy­vän il­lan» på 16. mars og vif­ter med det nors­ke flag­get på 17. mai, så bør al­le tre kul­tu­rer og al­le tre språk vae­re syn­li­ge og hør­ba­re i vår fel­les of­fent­lig­het, og ig­jen bli en na­tur­lig og in­tegrert del av en norsk ak­tua­li­tet og hver­dag.

6. fe­bruar i år var som all­tid en flott dag. Jeg fei­ret da­gen på min ar­beidsplass UIT – Nor­ges Ark­tis­ke Uni­ver­si­tet, Cam­pus Al­ta. Ny­de­li­ge kunst­verk ble av­du­ket, to sto­re vegg­ma­le­rier med to pio­ne­rer: El­sa Lau­la Ren­berg og nord­lys­fors­ke­ren og fy­si­ke­ren Kris­tian Bir­ke­land. Rundt om­kring dan­set små og sto­re kof­ter i al­le regn­buens far­ger. Sa­me­fol­kets dag har blitt en vik­tig mar­ke­rings­dag der sa­mer, kve­ner, nord­menn og andre fei­rer det sa­mis­ke fol­ket og det er en dag som også mar­ke­rer mang­fol­det Nor­ge er satt sam­men av. Som kven og repre­sen­tant for det kvens­ke fol­ket ble jeg også rørt av den inklu­de­ren­de hold­nin­gen over­for kve­ner som var merk­bart på den­ne sa­mis­ke fest­da­gen.

Jeg fei­ret bl.a. sam­men med repre­sen­tant for Nors­ke Sa­mers Riks­for­bund og kol­le­ga In­ger Elin Ut­si og vi fikk snak­ket sam­men om hvor vik­tig det er at de to fol­ke­ne her op­pe i nord støt­ter hve­randre - ik­ke minst på vå­re mar­ke­rings­da­ger. Og kvens­ke so­sia­le me­dier flom­met over av gra­tu­las­jo­ner.

Jeg gle­der meg nå til nes­te far­ge­ri­ke fest­dag 16. mars som fei­rer det kvens­ke fol­ket, men som ak­ku­rat som 6. fe­bruar bi­drar til å teg­ne et bil­de av det nord­li­ge mang­fol­det. Vår stats­mi­nis­ter holdt en flott ta­le på sa­me­fol­kets dag 6. fe­bruar og tok opp for­nors­kings­po­li­tik­ken og hvor­dan den tvang man­ge til å leg­ge bort språk og kul­tur. Jeg hå­per stats­mi­nis­te­ren i sin hil­sen på kven­fol­kets vik­tigs­te fest­dag vi­ser sam­me forståel­se og res­pekt for kve­ne­nes opple­vel­ser og trau­mer fra in­ter­na­te­ne og for­nors­kin­gen. For­nors­kin­gen er noe vi kve­ner og sa­mer har gjen­nom­levd sam­men, og bå­de sa­mer og kve­ner kjem­per med nebb og klør mot ef­fek­te­ne for­nors­kings­po­li­tik­ken frem­de­les har på vå­re kjae­re hjer­tespråk.

Vi er altså in­ne i et festår som mar­ke­rer et opprør og en mot­reaks­jon mot for­nors­kin­gen, bå­de for sa­mer og kve­ner. Det som sk­jed­de i 1917 had­de også avgjø­ren­de be­tyd­ning for kve­ne­ne. Det sa­mis­ke opprei­sin­gen som had­de sitt starts­kudd i Trøn­de­lag for 100 år si­den og som frem til i dag har ut­viklet seg til da­gens sa­me­po­li­tis­ke bil­de var det som ins­pi­rer­te kve­ne­ne til å or­ga­ni­se­re seg og til å stå opp for kvens­ke ret­tig­he­ter. De sis­te 100 åre­nes forløp med sa­misk styr­ke og frem­gang er et for­bil­de for oss kve­ner som vi strek­ker oss et­ter - sam­ti­dig som vi fin­ner vår egen vei mot anerk­jen­nel­se og res­pekt.

70 år et­ter at sa­me­ne ble sam­let til ett folk, dan­net vi kve­ner vår førs­te lands­dek­ken­de or­ga­ni­sas­jon Rui­jan Kvee­ni­liit­to – Nors­ke Kve­ners For­bund, med formål å job­be for kvensk språk og kul­tur og for kvens­ke ret­tig­he­ter. Det­te fei­res i år, og i de­sem­ber 2017 mar­ke­res 30 år med kvensk si­su sam­let i én or­ga­ni­sas­jon.

Jeg vil med det­te øns­ke sa­mer, kve­ner og al­le andre en for­mi­da­bel vi­de­re fei­ring av 2017!

Hil­ja Li­sa Hu­ru, joh­taa­ja – le­der for Rui­jan Kvee­ni­liit­to – Nors­ke Kve­ners For­bund

Hil­ja Li­sa Hu­ru, joh­taa­ja le­der for Rui­jan Kvee­ni­liit­to – Nors­ke Kve­ners For­bund

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.