Kvensk – mitt morsmål blir for­tiet

Ruijan Kaiku - - Forside - Med venn­lig hil­sen Søl­vi Vi­vian Jo­han­sen Bør­selv­vae­ring og Tlp- po­li­ti­ker Por­san­ger kom­mu­ne

Jeg kom­mer fra kven­byg­da Bør­selv. Her fikk jeg opple­ve å vok­se opp med min stor­fa­mi­lie og de fles­te snak­ket kvensk. Det gjor­de sitt til at jeg selv laer­te å snak­ke kvensk. Det er jeg vel­dig glad for. Når jeg løp i mi­ne bar­nes­ko og lek­te så kun­ne jeg snak­ke mitt språk med mi­ne ven­ner. Når jeg skul­le si noe til mi­ne fo­reldre så kun­ne jeg si det på mitt morsmål. På sko­len fikk jeg ik­ke snak­ke mitt morsmål. Jeg snak­ket bå­de norsk og kvensk og ved fle­re an­led­nin­ger når jeg skul­le si noe til lae­re­ren så kom det bå­de nors­ke og kvens­ke ord. Man­ge gan­ger fant jeg ik­ke nors­ke ord for det jeg skul­le si og da fikk jeg besk­jed om å si det på norsk. Si det til en 7 åring som ik­ke me­stret det?

Men jeg og man­ge andre med meg har al­li­ke­vel vaert hel­dig og be­vart morsmå­let mitt. Og jeg vet at man­ge av de som har flyt­tet ut fra Bør­selv har sitt morsmål kvensk trygt og godt be­vart i sitt min­ne. For hvert besøk i kven­byg­da Bør­selv så har de an­led­ning å hø­re og snak­ke det. Og jeg vet at det er kven­fo­re­nin­ger i Nor­ges land som ar­ran­ge­rer te­ma­kvel­der hvor det blir snak­ket kvensk. Det er fint.

Det som er trist er at så man­ge av de gam­le kve­ne­ne har for­latt oss og det er ik­ke så man­ge ig­jen av dis­se språk- og kul­tur­bae­re­re. Vi har 3 språk- og kul­tur­bae­ren­de ins­ti­tus­jo­ner i Bør­selv. Det er Solbrått hvor man­ge av de eldre snak­ker kvensk. Så er det sko­len hvor ele­ve­ne kan lae­re kvensk. Så er det Kai­nun Ins­ti­tut­ti som er en stat­lig fi­nan­siert ins­ti­tus­jon som bi­drar til vi­de­reut­vikling av kvensk. Da er det bå­de for å ved­li­ke­hol­de språ­ket og få nedsk­re­vet for ek­sem­pel ord og fra­ser så vi og kom­men­de ge­ne­ras­jo­ner aldri glem­mer språ­ket. Her har også Por­san­ger kom­mu­ne et ans­var å løf­te opp det kvens­ke språ­ket i de sty­ren­de or­ga­ner slik at det utlø­ses øko­no­mis­ke mid­ler til å vi­de­reut­vikle språ­ket. Det må her nev­nes at det for buds­jett 2017 er satt av 50000 kro­ner som skal for­de­les på 2 sti­pend til ung­dom som er in­te­res­sert i å stu­de­re kvensk. Det var et til­tak som Tverr­po­li­tisk lis­te i Por­san­ger fors­lo og­som det ble fler­tall på i un­der buds­jett­be­hand­lin­gen i kom­mu­nes­ty­ret i de­sem­ber 2017. Tverr­po­li­tisk lis­te skal også job­be ak­tivt for å få etab­lert et kvensk språk­sen­ter i Por­san­ger og det er øns­ke­lig at den blir i Bør­selv.

Det som jeg også sy­nes er vik­tig er å sam­le inn vik­tig in­for­mas­jon fra den eldre ge­ne­ras­jo­nen av kve­ner som bor i kven­byg­da Bør­selv og omegn el­ler fra de som er flyt­tet ut fra Bør­selv/Por­san­ger. Den­ne in­for­mas­jo­nen bør opp­be­va­res for å ut­vikle vårt morsmål kvensk og for å vi­de­refø­re kvensk kul­tur til de kom­men­de ge­ne­ras­jo­ner.

Så kom­mer jeg til det som jeg sy­nes er al­ler vik­tigst: Kvensk språk blir for­tiet i nors­ke me­dier. Det var det­te som fle­re av Bør­selvs inn­byg­ge­re sa på et fol­kemø­te som Tverr­po­li­tisk lis­te av­holdt i Bør­selv ons­dag 22 fe­bruar. DET MÅ IK­KE SK­JE.

Det kvens­ke fol­ket er stolt over sitt språk som har blitt an­nerk­jent som et eget språk, men vi øns­ker at språ­ket må he­ves fra nivå 2 til nivå 3 i den eu­ro­peis­ke pak­ten for mi­no­ri­tetspråk.

Det er de øvers­te myn­dig­he­ter i Nor­ges land, Stor­ting og reg­je­ring som må løf­te opp det­te og gi oss den­ne mu­lig­he­ten. Vi tren­ger å få oppreis­ning og bli sett. Nor­ge er et rikt land med tan­ke på trespråklig­het fra fle­re hundre år til­ba­ke. Det som ik­ke er greit er at Nor­ge be­teg­nes ba­re som tospråklig. Jeg sy­nes det er helt på sin plass at sa­me­ne har fått oppreis­ning for sitt språk og sin kul­tur. Men sa­me­ne og kve­ne­ne har levd si­de ved si­de i fle­re hundre år. De har dre­vet med byt­te­han­del av va­rer og tje­nes­ter og ik­ke minst hatt so­sial sam­hand­ling og sa­mar­beid med hve­randre. Det er det­te som er vik­tig. Å fort­set­te på best mu­lig må­te å vi­de­refø­re de go­de gam­le tra­dis­jo­ne­ne mel­lom kve­ne­ne og sa­me­ne. Jeg vet at det er al­le­re­de man­ge go­de sa­mar­beids­pros­jek­ter i gang og det er bae­rek­raf­tig.

Vi vil ik­ke ties i hjel.

Søl­vi Vi­vian Jo­han­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.