500.000 til språk­reir­pros­jekt

Ruijan Kaiku - - Forside -

Kul­tur­de­par­te­men­tet for­del­te i slut­ten av ok­to­ber rundt 4 mil­lio­ner kro­ner til seks­ten uli­ke språk­til­tak. Et av pros­jek­te­ne som fikk mid­ler er språk­reir­pros­jek­tet til Kvensk Ins­ti­tutt – Kai­nun Ins­ti­tut­ti og Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­lii­to.

– Min førs­te tan­ke var at jeg er glad for at vi har fått noe til pros­jek­tet. Alt hjel­per, sier ins­ti­tutt­le­der Hil­de Skan­ke.

Pros­jek­tet går blant an­net ut på å ska­pe nett­verk mel­lom bar­ne­ha­gean­sat­te og språk­bru­ke­re for å innfø­re kvensk inn i ut­valg­te bar­ne­ha­ger. Pla­nen er at språk­for­bil­der besø­ker bar­ne­ha­ge­ne en dag el­ler to ved jev­ne mel­lom­rom, for å ha for ek­sem­pel ha le­ses­tun­der på kvensk el­ler andre ak­ti­vi­te­ter der språ­ket bru­kes. I til­legg skal språk­for­bil­de­ne vae­re til støt­te for de an­sat­te i bar­ne­ha­gen når det kom­mer til bruk av kvensk. Det er også tenkt at de bar­ne­ha­gean­sat­te skal kur­ses i bruk av kvensk.

I ut­gangs­punk­tet var det søkt om 1,3 mil­lio­ner kro­ner til pros­jek­tet, slik at språk­rei­re­ne kun­ne star­te opp al­le­re­de nes­te høst.

– Dess­ver­re har vi ik­ke fått den sum­men vi ba om, så nå må vi set­te oss sam­men med NKF for å se på hva som er gjen­nomfør­bart med de mid­le­ne vi har fått. I til­legg må vi fin­ne ut hvor­dan vi skal få fi­nan­siert res­ten, sier Skan­ke.

Pros­jek­tets ho­vedmål er at språk­rei­re­ne blir fas­te, og at nett­ver­ke­ne mel­lom bar­ne­ha­ge­ne og språk­bru­ker­ne skal bli så ster­ke at ord­nin­gen fort­set­ter et­ter at sel­ve pros­jekt­pe­rio­den er over.

Hil­de Skan­ke i Kvensk Ins­ti­tutt er spent på hva de kla­rer å få gjen­nomført av språk­rei­pros­jek­tet med de

mid­le­ne de nå er til­delt. Ku­va Hei­di Ni­li­ma Mon­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.