Kvensk språk­kurs

Ruijan Kaiku - - Forside -

Ny­lig ble kvensk språk­kurs ar­ran­gert i Os­lo i re­gi av Qvän Øst­lan­det.

4–6 del­ta­ge­re og kurs­le­der Røn­naug Høy­bak­ken har fulgt hve­randre i 5 uker. I ut­gangs­punk­tet var det an­non­sert kurs på 3 nivå, men si­den det var størst be­hov for grunn­kurs var det det­te som ble prio­ri­tert i den­ne om­gamg.

Kurs­le­der sva­rer det­te på spørsmål om ut­fordrin­ger og frem­tids­vis­jo­ner:

– Godt kurs­ma­te­riell og stu­die­or­gan­sie­ring er vik­tig og det­te er slett ik­ke en selvføl­ge for kvensk opplae­ring. Lo­ka­le va­rias­jo­ner i ord og utt­rykk kom til sy­ne, jeg kan ik­ke alt, sier Røn­naug, men språ­ket er un­der utvikling.

Hun sier at man må vae­re raus med hve­randre i for­hold til språ­kopplae­ring. For å kom­me igang med å snak­ke språ­ket, er det ik­ke er så far­lig å si/bru­ke litt fei­le ord el­ler en­del­ser til og be­gyn­ne med. Man kan også hjel­pe hve­randre vi­de­re ved å kor­ri­ge­re på en pen må­te.

– Nå må vi kom­me vi­de­re og slut­te å kri­ti­se­re, sa­mar­beid er vik­tig, un­der­stre­ker hun.

Språ­ket fikk et løft da det ble mu­lig med kvensk un­der­vis­ning på bar­nes­ko­len. Uni­ver­si­te­tet i Tromsø til­byr nå kvensk språks­tu­die hvor det fra førs­te grunn­kurs er mu­lig å vel­ge mel­lom tre forsk­jel­li­ge kvens­ke skrift­va­rian­ter av språ­ket. Den førs­te lig­ner mest på Por­san­ger-dia­lek­ten, den andre på Va­ran­ger-dia­lek­ten og den tred­je på dia­lek­te­ne i Al­ta, Ta­na, Storf­jord og lig­ne­de dia­lek­ter («el­ve­dals­dia­lek­ter»). Det er først og fremst bøy­nings­for­me­ne som kan vae­re forsk­jel­li­ge.

– Den voks­ne ge­ne­ras­jo­nen må lae­re seg språ­ket og snak­ke kvensk for at de un­ge ik­ke skal fal­le av. I til­legg vil språ­ket få et løft ved å vae­re mer eks­po­nert i tra­dis­jo­nel­le og nye me­die­ka­na­ler., lyd, bil­de og dia­log er vik­tig, un­der­stre­ker hun til slutt.

– Det som er spen­nen­de med kvensk kurs språk­kurs er ens egen opp­da­gel­se av ord som har lig­get la­tent i min­net. Jeg er nok litt språklig for­vir­ret og det jeg tror er sa­misk er kvensk og om­vendt. Det er et li­te inn­byg­ger­tall på Nord­ka­lot­ten og jeg tror et bedre sa­mar­beid mel­leom sa­mer og kve­ner ville vaert frukt­bart. Det var jo slik man lev­de før, for­tal­te en av kurs­del­ta­ker­ne.

Røn­naug Høy­bak­ken har holdt kvensk språk­kurs i Os­lo.

Tekst: Asbjørg John­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.