Kvensk gudst­je­nes­te i Os­lo

Ruijan Kaiku - - Forside -

Årets kvens­ke gudst­je­nes­te ble holdt søn­dag 5. mars i ka­pel­let til Os­lo dom­kir­ke.

Gudst­je­nes­ten er i re­gi av Os­lo Bis­pedøm­meråd, og sok­neprest Ar­ne Ska­re fra Por­san­ger for­ret­tet. Han tal­te også litt på kvensk, men fikk god støt­te av Ter­je Aron­sen som tol­ket til kvensk.

Kan­tor Kjell Hå­kes­tad sør­get for or­gel­musikk og inn­le­det gudst­je­nes­ten med å gjen­nomgå li­tur­gien med me­nig­he­ten. De har al­le gjen­nom man­ge år sør­get for gjen­nomfø­rin­gen, og det ble en in­tim gudst­je­nes­te i det vak­re ka­pel­let sent­ralt i Os­lo.

Den førs­te kvens­ke gudst­je­nes­ten i Os­lo ble holdt i Kam­pen kir­ke som kvelds­gudst­je­nes­te tors­dag 17. sep­tem­ber i 2009. Si­den da har gudst­je­nes­ten vaert holdt i Frog­ner kir­ke og man­ge år i Ve­stre Aker kir­ke.

Kir­ke­kaf­fe

Lo­kal­fo­re­nin­gen Qvän Øst­lan­det sør­get for kir­ke­kaf­fen, som ble ser­vert i Kryp­ten i kjel­le­ren. Fle­re av de frammøt­te had­de lang rei­se­vei til Os­lo, og med kir­ke­kaf­fe med lef­ser og an­nen god bakst, så var so­sialt sam­vaer et­terpå en fin an­led­ning til å tref­fe andre kve­ner på Øst­lan­det og i Os­lo.

Sok­neprest Ar­ne Ska­re fra Por­san­ger. Ku­va: Sol­veig John­sen.

Tekst: Sol­veig John­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.