Kvensk bib­lio­tekt­je­nes­te

Ruijan Kaiku - - Forside -

Kvää­nin bib­lio­teek­ki­pal­ve­lu – Kvensk bib­lio­tekt­je­nes­te for Finn­mark vil vae­re ope­ra­tiv fra 1. ju­ni 2017.

Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne tar opp hans­ken fra Nors­ke kve­ners for­bund. Som fyl­kes­kom­mu­nal ut­vikling­saktør har Finn­mark fyl­kes­bib­lio­tek den sis­te ti­den job­bet med en oppføl­ging av for­pros­jek­tet Nas­jo­nal kvensk bib­lio­tekt­je­nes­te, som føl­ger opp re­gio­nalt hand­lings­pro­gram for bib­lio­te­kut­vikling som ble ved­tatt av fyl­kes­tings­po­li­ti­ker­ne i Finn­mark i de­sem­ber 2016.

1. ju­ni i år pub­li­se­res nett­si­den Kvää­nin bib­lio­teek­ki­pal­ve­lu – Kvensk bib­lio­tekt­je­nes­te. no. Formå­let er å bi­dra til å frem­me kvensk språk og kul­tur gjen­nom lit­te­ra­tur- og kunns­kaps­for­mid­ling.

Tje­nes­ten vil in­ne­hol­de om­ta­le av nye kvenskspråkli­ge ut­gi­vel­ser av lit­te­ra­tur, musikk, film, lae­re­mid­del, nye og eldre ut­gi­vel­ser om kvens­ke/norsk­fins­ke for­hold på al­le språk og nytt fra kvens­ke/norsk­fins­ke for­mid­ling­sa­re­naer.

Fyl­kes­bib­lio­te­ket vil in­vi­te­re til sa­mar­beid om inn­hold med et nett­verk av aktø­rer, som bib­lio­tek, muséer, or­ga­ni­sas­jo­ner og kvens­ke språk- og kul­tu­rins­ti­tus­jo­ner. Det er na­tur­lig at de som var med i for­pros­jek­tet del­tar i ar­bei­det, men at fol­ke­bib­lio­tek i Finn­mark del­tar er også na­tur­lig.

Ida Kjei­len Thuv, Ins­ti­tutt for språk og kul­tur, UiT. Ku­va: Son­ja Sil­ta­la, Finn­mark fyl­kes­bib­lio­tek.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.