– Sann­he­ten om for­nors­kin­ga må kom­me frem!

Ruijan Kaiku - - Forside - Hilde Porsanger

Er kve­ne­ne en del av år­sa­ken til at Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet i 2016 vil­le si nei til en sann­hets­kom­mis­jon om for­norsk­ning av sa­me­ne?

I det hem­me­ligs­temple­de do­ku­men­tet som ble lek­ket til NRK, trek­kes kve­ne­ne frem som en år­sak til hvor­for det ik­ke bør opp­nev­nes en stat­lig kom­mis­jon.

I do­ku­men­tet som er utar­bei­det av Sa­me- og mi­no­ri­tets­po­li­tisk av­de­ling (SA­MI), begrun­ner av­de­lin­gen øns­ket om å ik­ke oppret­te en un­dersø­kel­ses­kom­mis­jon blant an­net med det­te:

«For det tred­je vil det kun­ne ska­pe ster­ke for­vent­nin­ger om et tils­va­ren­de kart­leg­ging­sar­beid for den kvens­ke/norsk­fins­ke mi­no­ri­te­ten der­som det set­tes ned et stat­lig opp­nevnt ut­valg/ kom­mis­jon som skal un­dersø­ke for­nors­kin­gens kon­se­kven­ser for sa­me­ne.»

De­par­te­men­tet øns­ker at Sa­me­tin­get selv skal opp­nev­ne en un­dersø­kel­ses­kom­mis­jon.

Vik­tig å få vi­te

– Kan en kom­mis­jon bi­dra til å få frem sann­he­ten om hva som sk­jed­de slik at man kan leg­ge sa­ken bak seg? Er det et godt reds­kap? undrer Trygg Ja­ko­la, nest­le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund.

Kve­ne­ne ble i lik­het med sa­me­ne, ut­satt for for­nors­kings­po­li­tik­ken fra rundt 1860-åre­ne til len­ge et­ter andre ver­dens­krig.

– Det er klart at kve­ne­ne også øns­ker å trek­ke frem sa­ken, få frem sann­he­ten om det for­fer­de­li­ge som sk­jed­de, og få vi­te hvor­dan det kun­ne sk­je. Det er vik­tig å få be­lyst det som har sk­jedd, sier Ja­ko­la.

Øns­ker ik­ke ers­tat­ning

I det hem­me­li­ge no­ta­tet kan vi og le­se: «Der­som sta­ten i sa­mar­beid med Sa­me­tin­get set­ter ned en kom­mis­jon som do­ku­men­te­rer for­norsk­nin­gens kon­se­kven­ser, vil det­te fø­re til for­vent­nin­ger om til­tak. Det er vans­ke­lig å se hvil­ke nye for­so­nings­til­tak det kan vae­re ak­tuelt for sta­ten å vur­de­re.»

– Vi øns­ker ik­ke å gå inn på en sak om ers­tat­ning, for oss er det ba­re vik­tig å få be­lyst det som har sk­jedd, sier Ja­ko­la.

Sa­mar­beid med Sa­me­tin­get

Kve­ne­ne har kom­met ster­ke­re på ba­nen den sis­te ti­den.

– Vi har hatt mø­ter med Sa­me­tin­get. Vi job­ber sam­men om den­ne sa­ken, og vi har blitt eni­ge om sa­kens inn­hold og frem­gangsmå­te. Vi har og sendt brev til al­le po­li­tis­ke par­tier på Stor­tin­get, men så langt har vi kun fått sva­ret: «Takk for inns­pil­let», sier Ja­ko­la.

Stor­tings­po­li­ti­ker­ne Kirs­ti Bergstø og Tor­geir Knag Fyl­ke­nes har le­vert inn et fors­lag om en sann­hets­kom­mis­jon for for­nors­kings­po­li­tikk og urett begått mot det sa­mis­ke og kvens­ke folk i Nor­ge.

– Vi har gitt inns­pill til Stor­tin­get om at vi øns­ker en hø­ring på det­te, men hvor sa­ken lig­ger i dag, om det blir hø­ring, vet jeg ik­ke, sier Ja­ko­la som er vel­dig glad for støt­ten fra Troms Fyl­kes­kom­mu­ne.

Bred støt­te i Troms

16. mars ved­tok Troms fyl­kes­ting føl­gen­de ut­ta­lel­se: «Fyl­kes­tin­get i Troms ved­tok på sin sam­ling i de­sem­ber 2016 en ut­ta­lel­se til støt­te for fors­la­get om å set­te ned en sann­hets- og for­norsk­nings­kom­mis­jon slik som fo­reslått på Stor­tin­get. Troms fyl­kes­ting vil un­der­stre­ke at selv om ik­ke ut­ta­lel­sen sier det ekspli­sitt, me­ner fyl­kes­tin­get at kom­mis­jo­nen også må om­hand­le kve­ner. For­nors­kings­po­li­tik­ken var ret­tet mot beg­ge fol­kegrup­per, bå­de sa­mer og kve­ner. Fyl­kes­tin­get vil der­for un­der­stre­ke at ut­ta­lel­sen var ment som støt­te til fors­la­get fra Stor­tings­repre­sen­tan­te­ne Kirs­ti Bergstø og Tor­geir Knag Fyl­ke­nes om en sann­hets­kom­mis­jon for for­nors­kings­po­li­tikk og urett begått mot det sa­mis­ke og kvens­ke folk i Nor­ge.»

– Det var en bred po­li­tisk enig­het da vi had­de sa­ken til avs­tem­ming. Det er vik­tig at det oppret­tes en slik kom­mis­jon, og vi hå­per at job­ben blir gjort slik at vi får en avkla­ring fra stor­sam­fun­net på hva som gikk så for­fer­de­lig galt. Jeg ser in­gen grunn til at det ik­ke skal oppret­tes en sann­hets­kom­mis­jon for det var mye som ble gjort som ik­ke var bra, sier fyl­ke­sordfø­rer i Troms, Knut Wer­ner Han­sen.

Kunns­kap

Også Kirs­ti Bergstø (SV) me­ner det bør oppret­tes en sann­hets­kom­mis­jon.

– I vår inns­til­ling til Stor­tin­get har vi inklu­dert bå­de den sa­mis­ke og kvens­ke be­folk­nin­gen. Selv om ik­ke al­le for­hold er sam­men­lign­ba­re, så led de den sam­me sk­jeb­nen. Og i mot­set­ning til det sa­mis­ke fol­ket, så har ik­ke kve­ne­ne mot­tatt noen of­fent­lig bekla­gel­se på den urett som ble begått mot dem, sier Bergstø.

Bergstø sy­nes det er sk­rem­men­de at noen ik­ke øns­ker at sann­he­ten skal kom­me frem.

– Vi må få kunns­kap for å kun­ne dri­ve kunns­kaps­po­li­tikk, og da kan vi ik­ke fryk­te kunns­ka­pen, sier Bergstø.

In­gen svar

Rui­jan Kai­ku har forsøkt å kom­me i kon­takt med de­par­te­men­tet for en ut­ta­lel­se i den­ne sa­ken. De ba jour­na­lis­ten om å sen­de en mail med spørsmål kom­mu­ni­kas­jon­sav­de­lin­gen de­res. Det ble gjort, men sva­re­ne uteb­le til tross for opplys­nin­ger om dead­li­ne.

KUVA: LARS ÅGE ANDERSEN,

fri­fo­to.no

– Vi må få en avkla­ring fra stor­sam­fun­net

på hva som gikk så for­fer­de­lig galt, sier fyl­ke­sordfø­rer i Troms, Knut Wer­ner Han­sen.

KUVA: LARS ÅGE ANDERSEN, fri­fo­to.no

– Kve­ne­ne og sa­me­ne led den sam­me sk­jeb­nen, sier stor­tings­po­li­ti­ker Tor­geir Knag Fyl­ke­nes (SV). KUVA: STOR­TIN­GET

– Det er vik­tig å få be­lyst det som har sk­jedd, sier Trygg Ja­ko­la, nest­le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan kvee­ni­liit­to. (ARKIVBILDE)

– Vi kan ik­ke fryk­te kunns­ka­pen, me­ner Kirs­ti Bergstø (SV). KUVA: ARNE HAUGE

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.